Γαυγάμηλα, 331 π.α.χ.

Σὰν σήμερα διεξήχθη
Ἡ μάχη τῶν Γαυγαμήλων

Ὡς μάχη τῶν Γαυγαμήλων ἢ μάχη στὰ Γαυγάμηλα ἐννοεῖται ἡ τελευταία καὶ μεγαλυτέρα μάχη τοῦ Μεγάλου Ἀλέξάνδρου  Γ΄, τοῦ Μακεδόνος, κατὰ τοῦ Δαρείου Γ΄ τοῦ Κοδομανοῦ τὸ 331 ΠΚΕ.

Χάριν τῆς μάχης αὐτῆς ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔκαμψε τὴν τελευταία ἀντίσταση τοῦ μεγάλου βασιλέως, κατὰ τὴν πορεία του γιὰ τὴν κατάληψη τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Ἀχαιμενιδῶν.

Κατέχοντας ὁ Ἀλέξανδρος τὰ παράλια της Ἄνατολικῆς Μεσογείου καὶ ἔχοντας ἐξουδετερώση τὸν περσικὸ στόλο, ἦταν πλέον ἕτοιμος γιὰ νὰ περάσῃ στὴν Μεσοποταμία.
Πρὶν νὰ ἐκκινήσῆ ὅμως, ἀπαιτήθη νὰ καταστείλῃ τὴν ἐξέγερση τῶν Ἰουδαίων τῆς Σαμαρείας, ποὺ εἶχαν κάψη ζωντανὸ τὸν Ἀνδρόμαχο, στρατηγὸ τῆς περιοχῆς.

Ὁ θρίαμβος τῶν Μακεδόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν μάχη τῶν Γαυγαμήλων περιγράφεται ἀπὸ τὸν Ἱστορικὸ Ἀῤῥιανὸ [3.5.2-3.5.13].

Πανορμίτης Σπανὸς

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *