Ὄμορφος κόσμος, τραπεζικὰ πλασμένος

Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο διὰ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ κυρίου Χουλιαράκη διέθεσε 4.056.000 εὐρῶ γιὰ τὴν κοπὴ καὶ κατασκευὴ κερμάτων εὐρῶ.

Τὸ νέο χρῆμα ποὺ θὰ κοπῆ θὰ διατεθῆ στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ ὄχι στὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο, μιᾶς καὶ ἡ ἐν λόγῳ τράπεζα εἶναι ἀνεξάρτητη..
Ὁ Κύριος Στουρνάρας θὰ πάρη αὐτὸ τὸ χρῆμα καὶ θὰ τὸ διαθέση στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες καὶ αὐτὲς μὲ τὴν σειρὰ τους, μέσῳ τῶν ἀγορῶν, θὰ δανείσουν τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο..

Καὶ ἐπειδὴ σοῦ δανείζουν τὸ δικό σου χρῆμα καὶ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ πληρώσῃς πρέπει νὰ ξεπουλήσῃς δημόσια καὶ ἰδιωτικὴ περιουσία…

Τί δὲν καταλαβαίνεις ἐπί τέλους Ἕλληνα; Σέ ποιόν χρωστᾶς;

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὄμορφος κόσμος, τραπεζικὰ πλασμένος

  1. Ὅ,τι γίνεται καὶ στὶς ΗΠΑ. Καὶ ὅποιος πάει νὰ κουνηθῆ τὸν καθαρίζουνε, ἐπειδὴ ὁ λαὸς θέλει νὰ ζήση, νὰ βολευτῆ καὶ δὲν τὸν ἐνδιαφέρουνε αὐτά.

Leave a Reply