Ζοῦμε …«χρόνια δοξασμένα»!!!

Τέτοιες εἰκόνες, βόμβες δηλαδὴ σὲ ἐκκλησίες, εἴχαμε νὰ δοῦμε ἀπὸ τὸν «Ἰσπανικὸ ἐμφύλιο»!!!

Ξαναζοῦν χρόνια δοξασμένα!!!

Ὡραία πράγματα μᾶς περιμένουν!!!

Μαρίνης Παναγιώτης  

Σημείωσις

Ὁ χριστιανισμὸς ἐμφανίζεται εὐάλωτος , ἄοπλος, ξεδοντιασμένος, πεθαμένος καὶ γιὰ αὐτὸ εἶναι εὔκολος στόχος γιὰ τὸν κάθε ἕναν, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ κοινωνικὸ περιθώριον.

Ἀντιθέτως ὅμως οὐδεὶς ἔχει τὸ σθένος νὰ πῇ ἔστᾦ καὶ μίαν λεξούλα γιὰ τὸ ἰσλάμ!!!  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply