Γιατί ὁ Μητσοτάκης διατηροῦσε κοντά του τόν Γεωργιάδη;

Ἤξερε ὁ κύριος Μητσοτάκης τήν περιπέτεια στήν Μολδαβία τοῦ κυρίου Γεωργιάδου;

Ἀσφαλῶς καὶ τὴν ἤξερε κι ἂν δὲν τὴν ἤξερε τοῦ τὴν εἶχαν «ψιθυρίσει» οἱ δεκάδες τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ περιβάλλον του καὶ τῶν ὁποίων ἡ δουλειὰ εἶναι νὰ κατηγοροῦν καὶ νὰ περνοῦν ἀπὸ τὸ μικροσκόπιο ὅποιον προσπαθεῖ νὰ γίνῃ «περιβάλλον».
Ἔτσι γίνεται στὴν πολιτικὴ καὶ στὶς «αὐλὲς» τῶν ἀρχηγῶν καὶ ἐπιδόξων πρωθυπουργῶν.
Εἶμαι σίγουρος δέ, ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τὸν συνεβούλευσαν νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ πρὶν τὴν ἐκλογή του.

Τότε γιατί ὁ κύριος Μητσοτάκης τὸν ἔβαλε δίπλα του καὶ στὴν συνέχεια καὶ ἐνῶ εἶχε ἀποκαλυφθεῖ ἡ περιπέτειά του, τὸν συνέδραμε μὲ κάθε μέσον, στέλνοντας ἐπιφανῆ στελέχη του νὰ παραστοῦν στὴν δίκη του καὶ ἀφήνοντας τὸν κύριο Αὐγενάκη νὰ κάνῃ αὐτήν τὴν κατάπτυστο δήλωση ἀνήμερα τῆς καταδίκης του;

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐρώτησις τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου δολλαρίων.

Ἐὰν κάποιος ἀνατρέξῃ στὸ βιογραφικό του κυρίου Γεωργιάδου θὰ ἐκπλαγῆ ἀπὸ τὴν εὐκολία, ποὺ μεταπηδοῦσε ἀπὸ ἐπιτροπὴ σὲ ἐπιτροπὴ ἄλλοτε τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ἄλλοτε τῶν Ἡνωμένων Ἐθῶν, σὲ θέσεις πανάκριβες μὲ διπλωματικὰ διαβατήρια καὶ μὲ ἀστρονομικὲς ἀποδοχές, ποὺ οἱ ὑπερεθνικοὶ αὐτοὶ ὀργανισμοὶ ἀμείβουν τὸν βαθὺ ἑαυτό τους καὶ συντηροῦν τὸ βαθὺ κράτος τους.

Ὁ κύριος Γεωργιαδης, κατὰ πάσα πιθανότητα, ἐπεβλήθη στὸν κύριο Μητσοτακη ἀπὸ τοὺς βαθεῖς ὀργανισμοὺς καὶ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ εὑρίσκονται δίπλα τους σὲ ἀγαστὴ συνεργασία.

Εἶναι οἱ ὀργανισμοὶ αὐτοὶ ποὺ τοποθετοῦν ἀνθρώπους ἀπολύτως ἐλεγχομένους λόγῳ καὶ τῶν «συνηθειῶν» τους, ἀπολύτως ἐκβιαζομένους δηλαδὴ γιὰ νὰ ἐλέγχουν ἀρχηγούς, πολιτικές, κυβερνήσεις καὶ χῶρες.

Αὐτὴ εἶναι μία ἐξήγησις τὴν ὁποία ἀποτολμῶ σήμερα.

Διότι οὐδεὶς ἀρχηγὸς στὰ καλὰ καθούμενα θέλει νὰ γίνῃ ἀντικείμενο χλεύης καὶ σκανδάλου, ἐνῶ δὲν ἔχει τὸ ὁποιοδήποτε ἀπολύτως κέρδος ἀπὸ αὐτό.

«Ἕνας»

Σημείωσις

Μία ἄλλη ἐξήγησις (πού μου ἔδωσε φίλος στὴν παραπάνω τοποθέτησή μου) γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σύστημα Μητσοτάκη ἐστήριξε τὸν κύριο Νίκο Γεωργιάδη παίρνοντας ὑψηλὸ πολιτικὸ ῥίσκο εἶναι ἡ ἀκόλουθος:

Ἡ οἰκογένεια Μητσοτακη εἶναι παλαιὰ ἐστεμπλὶστ οἰκογένεια, μὲ ὑπαρχηγούς, στρατιῶτες, μπιστικοὺς καὶ μπάτλερ, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις κληρονομῶνται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ κι ἀπὸ πατέρα σὲ υἱό.

Ἔτσι ὁ κύριος Νίκος Γεωργιάδης πολὺ πιθανὸν νὰ ἀνήκῃ σὲ αὐτὴν τὴν φαμίλια τοὐλάχιστον τὰ τελευταία 30 χρόνια καὶ ἔχει κατὰ καιροὺς προσφέρει ὑπηρεσίες.

Τὸ σύστημα αὐτὸ τῶν στρατιωτῶν, ὑπαρχηγῶν, μπιστικῶν καὶ μπάτλερ κατὰ καιροὺς ἀμείβεται γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους μὲ θέσεις. Τὸ πιὸ κοντινὸ πού μου ἔρχεται στὸ νοῦ εἶναι ὁ Σκυλακάκης ποὺ διῳρίσθη (ἐπὶ Καραμανλῆ) σὰν σφουγκοκωλάριος τῆς οἰκογενείας στὸ εὐρωκοινοβούλιο (240.000 εὐρὼ/ἔτος Χ 5 ἔτη = 1.200.000 σὺν ἐξτραδάκια ἀπὸ διάφορα λόμπυς, σὺν διορισμὸς ἄλλων 5-6 σφουγκοκωλαρίων σὲ θέσεις πέριξ του εὐρωβουλευτοῦ).

Τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ φαμίλια εἶναι πιστὴ ὑποταγὴ καὶ προσφέρει ἀπεριόριστο προστασία.

Γιὰ νὰ δείξῃ λοιπὸν στὸν ὀργανισμὸ ὁ Κυριάκος, ὅ,τι προστατεύῃ τὰ μέλη ἐστάθη μὲ αὐταπάρνηση δίπλα στὸν δοκιμαζόμενο μπιστικὸ τῆς οἰκογενείας κύριο Νίκο Γεωργιάδη καὶ τὸν ἐπέταξε ἀπὸ τὸ τραῖνο (δήλωσις Σπυράκη) μόνο ὅταν δὲν μποροῦσε νὰ σωθῇ ἡ κατάστασις.

Ἔτσι τὰ μέλη αὐτοῦ του ἰδιοτύπου ὀργανισμοῦ (φαμίλιας κατ’ ἄλλους) ξέρουν ὅτι θὰ τοὺς σταθῆ δίπλα τους ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ὀργανισμοῦ (τῆς φαμίλιας κατ’ ἄλλους) μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑποστῇ ἀκόμη καὶ ζημία. 

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο βλέπετε καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα στὴν ἡμεδαπὴ μὲ νομικὰ κείμενα καὶ στὴν κοντινὴ ἀλλοδαπὴ μὲ θεωρίες συνωμοσίας νὰ στηρίζουν τὸν κύριο Γεωργιάδη. Στὴν οὐσία δηλαδὴ νὰ ἐκπέμπουν σῆμα στὸν ἀρχηγὸ τοῦ ὀργανισμοῦ, ὅτι εἶναι ἐδῶ καὶ τὸν στηρίζουν, περιμένοντας τὰ ἀντίδωρα τὰ ὁποία ὀπουναναιἔρχονται……

Ἁπλὰ εἶναι βέβαια αὐτὰ καὶ τὰ ξέρετε, ἀλλὰ δὲν εἶχα τί νὰ κάνω αὐτὸ τὸ πρωϊνὸ Κυριακῆς καὶ εἶπα νὰ σᾶς τὰ θυμήσω.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply