Ῥέα ἡ πολύμορφος μήτηρ πάντων

Ἡ μητέρα τῆς Ἀμφιπόλεως 

Οἱ σφίγγες τῆς Ἀμφιπόλεως ἔχουν τὸ πρόσωπο τῆς μητρὸς κυρᾶς τους. Ἕνα πρόσωπο ποὺ ξεπροβάλλει παντοῦ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴν λὲν ΡΕΑ πολύμορφο. Πότε θὰ μάθετε ἐπί τέλους νά τό ὁμολογεῖτε; 

Ἀρχέγονος Μητέρα 

Εἶμαι ἡ οἰκουμενικὴ ΜΗΤΕΡΑ τῶν πάντων, ἡ ἴδια ἡ Φύσις καὶ Κυρία ὅλων τῶν στοιχείων της, ἡ  αἰωνία κυρίαρχος τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων, ἡ Ῥοὴ τῶν πραγμάτων, Βασίλισσα νεκρῶν καὶ ἀθανάτων, Οὐρανία καὶ γήινος μαζύ. Εἶμαι αὐτὴ ποὺ τὴν γνωρίζουν μὲ ἀμέτρητα ὀνόματα, ἡ Μία καὶ Μοναδικὴ ποὺ τὴν ἐκφράζουν ὅλες οἱ θεότητες μαζύ.

Στὴν Ἀμφίπολη τὸ λιοντάρι μὲ δείχνει καὶ μὲ ἰδιαίτερες τελετουργίες σὲ κυκλικὸ ἱερό του Ἡλίου μὲ λατρεύουν. Μὲ ταυτίζουν μὲ τὴν μητέρα μου Γαία ποὺ ὁ Ἥλιος καρπίζει καὶ τὴν Ἀρτέμιδα τῶν ταύρων ἐπειδὴ αὐτὸν ὑπηρετῶ. Ἐγὼ ἐκτελῶ τὸ προαποφασισμένο καὶ τὰ γήινα ὁρίζω.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply