Ὥρα τῆς Γῆς καὶ ἄλλες χαχολοκαταστάσεις…

Τὸ νὰ σκοτεινιάζῃ ὁ Παρθενὼν καὶ ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν, ὁ τόπος τῆς θεᾶς τῆς Σοφίας, ποὺ ἔπρεπε νὰ φωτίζῃ διαρκῶς ὅλον τὸν πλανήτη (ἔπρεπε εἴπαμε…!!!) εἶναι, λέει, δράσις ὑπὲρ τῆς προστασίας τοῦ πλανήτου μας.

πηγὴ

Λέει…

Τὸ γεγονὸς τῆς χρήσεων ὅλων αὐτῶν τῶν παγκοσμίων ἡμερῶν εἰς βάρος μας, γιὰ νὰ ἀποκρυβοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἀρνούμεθα νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε. Κι ἔτσι, πάντα ἀπὸ τὸν ΟΗΕ (τῶν Rothschild) ποὺ πηγάζουν ὅλες αὐτὲς οἱ «παγκόσμιες ἡμέρες», ἔχουμε ἡμέρα τοῦ παιδιοῦ, ἡμέρα τῆς μητέρας, ἡμέρα τῆς δημοκρατίας, ἡμέρα τῆς Γῆς, ἡμέρα τῆς μὴ χρήσεως ἐνεργείας, ἡμέρα τοῦ κουκουρούκου…
Μόνο ἡμέρα τοῦ μ@λάκα δὲν ἔχουμε ἀκόμη
.
Ἀδυνατοῦμε, βλέπετε, στὴν πλειοψηφία μας, νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὅπου ἐμφανίζεται μία «παγκόσμιος ἡμέρα» αὐτομάτως ἀπὸ πίσω της ἀποκρύπτεται μία παγκόσμιος καταστροφή, τὴν ὁποίαν ἀποφασίζουν, ὑπογράφουν καὶ ἐκτελοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ περισπούδαστοι ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο. Κι ἔτσι, ὅταν, γιὰ παράδειγμα, συζητοῦν γιὰ παγκόγμιο ἡμέρα τοῦ παιδιοῦ, μέσα ἀπὸ τὰ λογίδρια, τὶς ἀποφάσεις καὶ κυρίως τὴν προπαγάνδα, ἔχουν στήση ὁλόκληρο μηχανισμὸ ἀθωώσεως ὅλων αὐτῶν ποὺ στοχεύουν στὸ νὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸν πλανήτη μας.

Στὴν αὐτὴν γραμμὴ φυσικὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑποτακτικοί. Κι ἔτσι ἡ ΔΕΗ, τῶν «ἐναλλακτικῶν πηγῶν ἐνεργείας», ποὺ ᾠδηγήθη ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας στὴν πλήρη χρεωκοπία καὶ κατ’ ἐπέκτασιν στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων, συμπάσχει μὲ τὶς γραμμὲς τῶν τοκογλύφων καὶ μᾶς συστήνει νὰ σβήσουμε τὰ φῶτα. Ἡ δὲ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις, ἀπολύτως ὑποτεταγμένη καὶ ἐλεγχομένη, διατάζει νὰ σκοτεινιάσῃ ἀκόμη κι ὁ ναὸς τῆς Σοφίας. Πόσο μεγαλυτέρα ὑποκρισία πιά;
Τὴν ἰδίαν στιγμὴ δῆλα δὴ ποὺ ἀφήνουν οἰκογένειες στὰ σκοτάδια…
Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ καταστρέφουν τὰ βουνά μας, τὰ χωράφια μας καὶ τὸ περιβάλλον μας μὲ ὁποιανδήποτε μορφὴ «ἐναλλακτικῶν μορφῶν» ἐνεργείας καὶ πρασίνων (ἀ-λόγων) ἐξαγγελίες «ἀναπτύξεως»…
Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ στοχοποιοῦν τὸν λιγνίτη, πρὸ κειμένου νὰ ἀφαιρέσουν ἕνα σπουδαῖο ἐνεργειακὸ ὅπλο τῆς χώρας μας, τὸ ὁποῖον ὅμως μεθοδεύεται προσεκτικότατα πρὸ κειμένου νὰ χαρισθῇ κι αὐτὸς στοὺς τοκογλύφους, ποὺ θὰ τὸν χρησιμοποιοῦν κατὰ πῶς γουστάρουν, μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο καὶ μᾶς ἐπιβάλλουν σκοτάδια.
Ποιοί;; Οἱ προσκυνημένοι καὶ οἱ διαπλεκόμενοι καὶ οἱ παπαγάλοι, ποὺ προωθῶντας τὸ «σχέδιον Ἥλιος», λαμβάνοντας τὸ «διάφορόν τους», κατὰ τὰ συνήθη, ἔχουν καταντήση τὴν χώρα καὶ ἰδιαιτέρως τὰ βουνά μας καὶ τὶς πεδιάδες μας, ἕνα ἀπέραντο τσιφλίκι τους, τὸ ὁποῖον ὄχι μόνον στοιχίζει σὲ ὅλους πολλαπλάσια σὲ κόστος, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, ἀποσιωπᾶ τὴν περιβαλλοντικὴ καταστροφὴ ποὺ κορυφώνεται. Διότι, τελικῶς, ὄχι μόνον δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ μέσῳ ὅλων αὐτῶν τῶν προπαγανδιστικῶν μηχανῶν, πολλαπλασιάζουν τὶς περιβαλλοντικὲς καταστροφές, ἐναποθέτοντας στὰ βουνά μας καὶ στὶς πεδιάδες μας τὰ σκουπίδια τῶν εὐρωπαϊκῶν βιομηχανιῶν, αὐξάνοντας μὲ γεωμετρικὲς προόδους τὴν ῥύπανσιν καὶ τὶς καταστροφές.

Θυσία στὸ γερμανικὸ σχέδιον «Ἥλιος».

Πράσινες ἐνέργειες πράσινες ἀναπτύξεις μὰ κυρίως πράσινοι, πρασινότατοι ὑπέρ-φόροι. Δὲς ἕναν λογαριασμὸ ῥεύματος γιὰ νὰ καταλάβῃς. Ψᾶξε νὰ δῇς πόσο πολὺ περισσότερο ἐπιβαρύνεται τὸ περιβάλλον, ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀλητείες, μὰ κυρίως πόσο περισσότερο μᾶς κοστίζει ὅλη αὐτὴ ἡ παράστασις, γιὰ νὰ ἀντιληφθῇς πόσο ἀνόητοι καταντοῦμε ὅταν παγιδευόμεθα ἀκόμη καὶ σὲ συζητήσεις γιὰ τὶς «παγκόσμιες ἡμέρες» τους καὶ δὴ στὶς «παγκόσμιες ἡμέρες» ποὺ ἀφοροῦν στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ στὴν ἐνέργεια.

Ὁ φίλος Χρῆστος Μόργκαν ἔγραφε προχθὲς γιὰ τὴν ἐν λόγῳ «παγκόσμιο ἡμέρα» καὶ συμφωνῶ ἀπολύτως μαζύ του:

Ὄχι  στὴν ὥρα τοῦ μαλάκα!

Ἀνάβουμε ὅλα τὰ φῶτα στὰ σπίτια μας! Ὄχι στὴν ὑποκρισία! Ὄχι, δὲν συμμετέχουμε στὴν ἀνοησία, δὲν σβήνουμε τὰ φῶτα!

«Ὥρα τῆς Γὴς 2019», ἡ μεγάλη ἀπάτη!

Ὄχι στὴν νομιμοποίηση τῆς ἀπάτης ΔΕΗ καὶ ΣΙΑ… Μᾶς θέλουν συνενόχους γιὰ νὰ αὐξάνῃ τὰ κέρδη τὸ ὑπερεθνικὸ κεφάλαιο! Τὸ Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, στὶς 20:30, ἀνάβουμε ὅλα τὰ φῶτα στὰ σπίτια μας, ὅλες τὶς ἠλεκτρικὲς συσκευές, διαδηλώνουμε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐναντίον τῆς βλακείας, ἐναντίον τῆς μαζικῆς ψυχολογικῆς τρομοκρατίας ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν.

Ἀρνούμεθα τὴν ὑποκρισία αὐτῶν ποὺ κερδοσκοποῦν ῥυπαίνοντας! Ἀντίστασις στὶς πολιτικὲς ποὺ μᾶς θέλουν ὑπηκόους τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν πολιτικῶν τους! Εἴμαστε ἐνεργοὶ πολίτες κι ὄχι κοπάδι! Ὁ πλανήτης θὰ σωθῆ ὅταν πληρώσουν ἀκριβὰ καὶ τιμωρηθοῦν χωρὶς οἶκτο οἱ ἀπατεῶνες τῶν ΜΚΟ τῆς «οἰκολογίας», οἱ κλέφτες τοῦ μόχθου, αὐτοὶ ποὺ ἐκμεταλλεύονται καὶ κερδοσκοποῦν σὲ ζητήματα οἰκολογίας.

Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ στέκουν ἐπάνω ἀπὸ τὰ κέρδη!

Ὑποκρισία; Θὰ ἔλεγα πὼς ξεπερνᾶ καὶ τὴν κάθε εἴδους καὶ ἐπιπέδου ὑποκρισία καὶ πὼς κάποιοι ἔχουν στρωθῆ ἀναπαυτικὰ στοὺς καναπέδες τους καὶ χαζεύουν διασκεδαζοντας τοὺς προθύμους ποὺ σπεύδουν νὰ ἐφαρμόσουν κάθε τους ἐντολή. Διότι ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ σκηνικοῦ διαβιοῦμε. Κι αὐτοὶ οἱ κάποιοι ἔχουν ὀνόματα, ταὐτότητες, διευθύνσεις ἀλλὰ οὐδέποτε ἀναφέρονται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. καὶ  ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα τοῦ πλανήτου, διότι προστατεύονται ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ». Ἐμεῖ κυττᾶμε τὸν λιγνίτη ἢ τὶς κυβερνήσεις ἢ τὰ μνημόνια ἢ τὶς παγκόσμιες τράπεζες ἢ τέλος πάντων τὶς βιτρίνες τους ἀλλὰ τὰ καθάρματα ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ μᾶς δουλοποιοῦν μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ ὅλους τοὺς τρόπους.
Ἡ δὲ ἀντίστασίς μάς, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ξεκινᾶ, θέλουμε δὲν θέλουμε, ἀπὸ τὶς καθημερινές μας -ἀκόμη καὶ φαινομενικῶς ἀσήμαντες- δράσεις, ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις μας καὶ τελικῶς ἀπὸ τὶς συνολικές μας συμπεριφορές.
Διότι κάθε μεγάλη διαδρομὴ ξεκινᾶ ἀπὸ ἔνα πρῶτο, συνήθως μικρό, πολὺ μικρό, βῆμα.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Παγκόσμιες ἡμέρες: τὸ ἀπόλυτο, καθαρὰ σημειολογικῶς, μέσον ὁμογενοποιήσεως τῆς ἀνθρωπότητος. Κάθε μία «παγκόσμιος ἡμέρα» συνιστᾶ ἔνα ἀκόμη βῆμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν πρὸς τὴν κατάργησιν τῆς ἀτομικότητος τοῦ ἀνθρώπου μά, κυρίως, τῶν ἠθῶν καὶ τῶν ἐθίμων τοῦ κάθε λαοῦ. Κι αὐτὸ διότι ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῶν παγκοσμιοποιητῶν εἶναι νὰ περάσουν στὴν λήθη ὅλα αὐτὰ ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν κάθε λαὸ ξεχωριστά, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ, σταδιακῶς, τὸ ἔνα, ἑνιαῖον καὶ μοναδικὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος τῶν πλήρως ὑποτεταγμένων καὶ πλήρως ἐλεγχομένων δούλων.

Τὸ γεγονὸς τῆς ὑποταγῆς, τῆς συνεργασίας καί, καταληκτικῶς, τῆς μετουσιώσεως τῆς ΔΕΗ σὲ μέσον «πλύσεων ἐγκεφάλων» εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα τῶν σαπροφύτων εἰς βάρος μας. Κρίνοντας δὲ ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων ἀντιλαμβανόμεθα, εὔκολα πλέον, πὼς σκοπὸς δὲν ἦταν ἡ σωτηρία τοῦ πλανήτου, ἀλλὰ ἡ ὑπερδιόγκωσις τῶν φόρων, τόσο ὅσο νὰ μὴν ἀντέχουμε νὰ τοὺς πληρώνουμε.

Τὸ γεγονὸς τῆς μετατροπῆς πληθυσμῶν καὶ πληθυσμῶν ἐπὶ τῆς Γῆς σὲ χαχολοχειροκροτητές, οὐδὲ μίαν σημασίαν ἔχει, ἂν καὶ πλέον, σὲ κάποια ἐπίπεδα, εἶναι πλήρως διακριτό.

Τὸ γεγονὸς πὼς κάθε μία, μὰ καὶ ὅλες μαζύ, ἀπὸ αὐτὲς τὶς «παγκόσμιες ἡμέρες» συνιστοῦν σαφὴ ἐπαιγμὸ γιὰ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα, οὐδόλως περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλό μας, ἰδίως ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς αὐτοὶ ποὺ τὶς θεσπίζουν εἶναι καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ θέματος τῆς παγκοσμίου ἡμέρα. Δὲς παιδιά, περιβαλλον, θέατρο, ἀνθρώπινα δικαιώματα, γονεῖς, «πρόσφυγες» καὶ θὰ καταλάβης.

Τὸ γεγονὸς τῆς σιωπηλῆς, ἀλλὰ σαφοῦς, συνεργείας ὅλων τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνήσεων, παγκοσμίως, ποὺ ὁδηγεῖ ὅλους τοὺς λαοὺς σὲ συνθῆκες ἀπολύτου δουλοποιήσεως, ἐπίσης οὐδὲ μίαν σημασία ἔχει. Τὸ μόνονποὺ βλέπουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ χειροκροτητὲς εἶναι, ἀναλόγως τῆς θέσεώς τους, ἢ τὸ ἐὰν αὐξάνονται οἱ λογαριασμοί τους, ἢ τὸ ἐὰν αὐξάνονται οἱ συν-χειροκροτητές τους.
Ἡ ἀπόλυτος μαζοποίησις  ποὺ ἐπικροτεῖται καὶ ἀμείβεται, πάντα ἀναλόγως τῆς θέσεως καὶ  τοῦ δείκτου ἀντιλήψεως.

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply