Βιομηχανία αἰολικῶν καὶ ἄλλες …ἀπάτες!!!

Αἰολικὴ Βιομηχανία.

Ἡ μεγαλυτέρα ἀπάτη!!!

… Τὸ κόλπο μὲ τὴν αἰολικὴ ἐνέργεια θυμίζει ἐκεῖνο τὸ κόλπο μὲ τὸ καλαμπόκι τοῦ Ἀθανασοπούλου.

Οἱ λεγόμενες ΑΠΕ εἶναι εὐφημισμός. Δὲν εἶναι οὔτε «Α» καὶ σίγουρα δὲν εἶναι «ΠΕ» (ἐκτὸς κι ἂν τὸ «Ε» δηλώνει τὶς «Ἐπιδοτήσεις»).

-Ἀλλὰ καὶ τὸ Κλίμα εἶναι εὐφημισμός. Δὲν ἐννοεῖ τὸ «κλίμα» ὅπως τὸ εὔκρατο, τὸ πολικό, κλπ, ἐννοεῖ τὸ Γερμανικὸ ἐπιχειρηματικὸ κλίμα.

Λάλλας Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply