Δέν κάνουν τά …ῥάσα τόν παπά;

Τὸ (κάθε) «τζέησον-ἀντιγόνη» τοῦ κόσμου μας μπορεῖ ἐλευθέρως νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ὁ,τιδήποτε, γιὰ ὅσον καιρὸ αἰσθάνεται πὼς …«ἐπιτελεῖ ἔργον», ἀλλὰ κατόπιν τούτου (βλέπε καὶ «σύμφωνο συμβιώσεως»)  ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ κάνῃ ἀμέτρητες κωλοτοῦμπες, νὰ ἐνδυθῇ …ἄνδρας καὶ νὰ ἐπανέλθῃ ὡς «ἐθνοσωτήρ» μας.

Διατὶ πρέπει νὰ …ἀποκατασταθοῦν οἱ «ἀγωνιστές»!!!

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ θέσεις τῶν δημοτικῶν καὶ τῶν περιφερειακῶν συμβούλων εἶναι καλοπληρωμένες.
Γιατί λοιπόν νά μήν κοιμηθοῦν …κάτι γιά νά ξυπνήσουν κάτι σέ …«ἐθνοσωτῆρα»;

Τὸ κάθε «τζέησον-ἀντιγόνη» τοῦ κόσμου μας ἔχει δικαίωμα, βεβαίως-βεβαίως, νὰ κυκλοφορῇ ὡς καρνάβαλος, προσβάλλοντας καὶ γελοιοποιῶντας ἀνοικτὰ τοὺς πραγματικοὺς ὁμοφυλοφίλους, τὰ δύο τοῦ κόσμου μας φύλα, ἢ ἀκόμη κι ὅλους μας, ἐνᾦ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ὡς κάτι μοναδικὸ κι ἀξιοθαύμαστον. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ δηλώνῃ πὼς ἡ ἔμμηνος ῥήσις εἶναι …πολιτικὸ ζήτημα, ἐνᾦ ἐπίσης περιβάλλεται μὲ «στοργὴ καὶ προδὲρμ» ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀπολαμβάνοντας τὴν ἀπόλυτο προβολὴ καὶ διαφήμισιν, ἐνᾦ παραλλήλως, μὲ τὸν τρόπο ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἐπιχειρεῖται, ἀνοικτὰ καὶ εὐθαρσῶς, νὰ δομηθοῦν νέα κοινωνικὰ πρότυπα.

Τὸ κάθε «τζέησον-ἀντιγόνη» τοῦ κόσμου μας ἔχει δικαίωμα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ὅ,τι τοῦ καπνίσῃ, ἐνᾦ οἱ κάθε λογῆς παλαβωμάρες του ἀντιμετωπίζονται ὡς δικαίωμα δημοκρατικῆς ἐκφράσεως καὶ ἀνθρωπίνου δικαιώματος. Τὴν ἰδίαν στιγμὴ σύσσωμον τὸ «δημοκρατικὸ τόξο» τοῦ κόσμου μας ἀγκαλιάζει καὶ  προστατεύει τὸ κάθε «τζέησον-ἀντιγόνη», χαρακτηρίζοντας ὡς ἀκραίους καὶ ὡς ἐπικριτὲς κάθε ἔναν ποὺ ἀρνεῖται νὰ ὑποταχθῇ σὲ αὐτὰ τὰ νέα «πρότυπα», ποὺ μὲ σεβασμὸ ὑπηρετοῦν τὴν μία καὶ μόνη ἀτζέντα τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Rothschild καί ΜΜΕ

Ἴδια ἀτζέντα ἀπὸ τὸν Soros ἔως τὸ …«Ποτάμι» τοῦ Μπόμπολα!!!

Ὅμως…
Ὀ κάθε ἄλλος, ποὺ δὲν εἶναι «τζέησον-ἀντιγόνη» ἀξίζει …τίποτα. Ἀνᾳ πάσᾳ στιγμῆ μπορεῖ δὲ νὰ γελοιοποιηθῇ, νὰ λοδωρηθῇ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ διωχθῇ, ἐὰν δὲν ἐγκρίνεται ἡ εἰκόνα του ἀπὸ τοὺς ὑποστηρίζοντες τὸ «δημοκατικὸ τόξον», πολιτικούς, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ ὁπωσδήποτε χειροκροτητές τους.
Συνεπῶς, εἰκόνες σὰν κι αὐτές:

…ποὺ παρουσιάζουν «ῥατσιστές», «ξενοφοβικούς», «ὁμοφοβικούς», «φασίστες», «ἐθνικιστές», «ἀκραίους» καὶ ὅ,τι ἄλλο, καταστρέφουν τὴν βιτρίνα τῆς δημοκρατικῆς μας κοινωνίας, ἀπειλοῦν (κατὰ φαντασίαν) τὸ κάθε «τζέησον-ἀντιγόνη» (μὲ ἀπογυμνώσεις καὶ γελοιοποιήσεις ἐπὶ τῆς οὐσίας) καὶ γίνονται μέσον ἐκβιασμοῦ, πιέσεως καὶ καταστολῆς μεγάλων κοινωνικῶν ὁμάδων.

‘Υπάρχει ἄρα γέ κάποιο λάθος σέ ὅλα τά παραπάνω; Καί ποιό;

Πάντως, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, εἰδικῶς γιὰ τὶς παραπάνω εἰκόνες, πράγματι τὰ «ῥάσα κάνουν τὸν παπά». Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς παραπάνω, ἀνεξαρτήτως τῆς ὁμάδος ποὺ ἀνήκει, ἔχει δηλώση μὲ τὰ «ῥάσα» του, μία ἢ πολλὲς φορές», τὸ ἐὰν εἶναι «παπάς», τὸ τὶ προσδοκᾶ καὶ τὸ τὶ ἐπιδιώκει.
Στὸ δικό μας χέρι εἶναι νὰ ἀπαλλαγοῦμε πλήρως ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς «ῥασοφόρους» ὁσονούπω.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply