Χρηματοδοτῶνται (ἀκόμη καὶ) ὄταν …φεύγουν!!!

«Πᾶρε τὰ λεφτὰ καὶ τρέχα», θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε!

Μὲ νόµιµα βέβαια λεφτά, οἱ Καµµένος, Θεοδωράκης καὶ Καρατζαφέρης ὡς ἀρχηγοὶ τριῶν κοµµάτων ποὺ δὲν θὰ συµµετάσχουν στὴν κάλπη τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, παίρνουν τὴν κρατικὴ χρηµατοδότηση καὶ φεύγουν!

Αὐτὴ εἶναι µἐ λίγα λόγια, ἡ τύχη τριῶν κοινοβουλευτικῶν κοµµάτων, τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων», τοῦ «Ποταµιοῦ» καὶ τοῦ «Λαϊκοῦ Ὀρθοδόξου Συναγερµοῦ», ποὺ δὲν θὰ συµµετάσχουν στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου, ἔχοντας ὡστόσο λάβη τὴν χρηµατοδότηση ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισµὸ ποὺ δικαιοῦνται γιὰ τὸ 2019.

Περίπου 850.000 εὐρῶ παίρνουν οἱ ΑΝ.ΕΛ., 900.000 τὸ «Ποτάµι» καὶ 90.000 ὁ ΛΑΟΣ.

Σύµφωνα µἐ τὸν νόµο, τακτικὴ κρατικὴ χρηµατοδότηση δικαιοῦται κάθε κόµµα ἢ συνασπισµὸς κοµµάτων ὁ ὁποῖος, εἴτε κατὰ τὶς τελευταῖες βουλευτικὲς ἐκλογὲς εἴτε κατὰ τὶς τελευταῖες εὐρῶ-ἐκλογές, συνεκέντρωσε ποσοστὸ τοὐλάχιστον 1,5%.
Ἡ κρατικὴ χρηµατοδότησις, µάλιστα, δὲν ὑπόκειται σὲ φόρο, ἄρα εἰσπράττεται «ἀτόφια».

ΛΑΟΣ καὶ ΑΝ.ΕΛ. δὲν δικαιοῦνται ἄλλης χρηµατοδοτήσεως στὸ ἑξῆς, καθὼς δὲν ἔπιασαν στὶς εὐρωεκλογὲς τὸ ὅριο τοῦ 1,5%. Ἀντιθέτως ὅμως, τὸ «Ποτάµι», ποὺ πῆρε 1,52%, ἀκόµη κι ἂν οὐδέποτε συµµετάσχῃ σὲ ἐκλογές, θὰ λαµβάνη τὰ χρήµατα ποὺ τοῦ ἀναλογοῦν, ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό, ἔως καὶ  τὸ 2024!!!

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply