Θὰ γελάσουμε (ἢ θὰ κλάψουμε!!!) πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (ε)

Γενικῶς τὰ γκρουπούσκουλα, τὰ πρακτόρια, τὰ ἔμμισθα παλαμοκρουστόπαιδα, τὰ κομματόσκυλα, οἱ παν-ἠλίθιοι ἀλλὰ καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως μᾶς ὠθοῦν σὲ μονόδρομο. Ὅλοι οἱ (νέο- καὶ παλαιὸ-) «ἐθνοσωτῆρες» αὐξάνονται καὶ δηλώνουν σαφῶς τὶς προθέσεις τους, ποὺ ἐπὶ  τῆς οὐσίας εἶναι μία: ἡ πλήρης αὐτοδυναμία γιὰ τὴν …ΝουΔουλάρα, ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως μᾶς ἐπιβάλλεται.
Συμφωνοῦντες καὶ  διαφωνοῦντες (μὲ ἢ  χωρὶς εἰσαγωγικά), ἐκεῖ μᾶς ὠθοῦν. Κι ἂς ὑφίστανται ὅσες ἄλλες οὐρὲς ἀπὸ πίσω, ἐπισήμως. Ἀρκεῖ μόνον τὸ κούλιιιι νὰ μπορέσῃ νὰ μᾶς κυβερνήσῃ, λέει, κατὰ πῶς ἔχει σχεδιασθῆ.

(Τὸ ἐὰν θὰ προλάβῃ φυσικὰ τὸ ἀγνοῶ…!!!)

Τὸ ἐὰν μέσα σὲ ὄλα αὐτά, οὔτως ἢ ἄλλως, περιορίζοντάς μας τὶς ἐπιλογὲς ψήφου, μᾶς ἔχουν ἀποκλείση, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀπὸ τὸ νὰ ψηφίσουμε (τρόπος τοῦ λέγειν) βάσει τῶν δικῶν μας ἀπόψεων κι ὄχι βάσει ἐκβιασμῶν, κατήντησε πασιφανές.
Τὸ νὰ ἀρχίσουμε ὄμως, ἀκόμη καὶ τώρα, λίγες ἠμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν, νὰ προβληματιζόμεθα γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι μᾶς ἀφοροῦν οἱ ἐκλογές, ἢ  ὄχι, ἐπίσης κατήντησε ἀνούσιον.
Τὸ νὰ θέσουμε ὅμως, ἐπὶ τέλους, σαφῆ καὶ ἀπολύτως ξεκάθαρα ὅρια γιὰ τὸ ποῦ καὶ πῶς θὰ κινηθοῦν οἱ ὑποψήφιοι ποὺ διεκδικοῦν τὴν ψῆφο μας, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀποτελεσμάτων, εἶναι καὶ ὑποχρέωσίς μας καὶ δικαίωμά μας.
Καὶ αὐτὰ τὰ θέματα, γιὰ ἀρχή, πρέπει νὰ ἱεραρχῶνται ὡς ἐξῆς:

Πρῶτο θέμα μας λοιπὸν ἡ Μακεδονία.
Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε. Ὀ τΣΥΡΙΖΑ, ποὺ τόσο …σωτήριο καὶ …μπατριωτικὴ θεωρεῖ τὴν «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», παρουσιάζεται τώρα στὸ …ὅ,τι νἆναι, ἰδίως ἐπ΄ αὐτοῦ, μὲ τὴν ἀπόλυτό του …σιωπή!!!
(εἰκόνα ἀπὸ Μακεδονία Γῆ Ἑλλήνων)

Ἡ ΝουΔουλάρα πάλι ἐπ’ αὐτοῦ σιωπᾶ ἐπισήμως. Ἐνᾦ δῆλα δὴ κάποια ἀπὸ τὰ στελέχη της θέτουν ὡς ἀπαραβίαστον τὶς ἐλληνικὲς θέσεις γιὰ τὴν Μακεδονία, τὸ κόμμα ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἰδίως μὲ κάτι κουδουνισμένα ποὺ ἀνήκουν στὸ  ἐν λόγῳ ἀπόκομμα καὶ διατυμπανίζουν πανομοιότυπες πSoro-θέσεις μὲ τὸν τΣΥΡΙΖΑ, ἐπισήμως θέσεις δὲν λαμβάνει. Τί θέλει λοιπόν ἡ ΝουΔουλάρα ἐπισήμως; Ὅ,τι νἆναι Μακεδονία ἤ σαφῶς Ἑλληνική Μακεδονία;…
Ἐὰν ὅμως ἡ ΝουΔουλάρα ἀρνεῖται νὰ τοποθετηθῇ ἐπισήμως ὡς κόμμα τότε ποῖος ὁ λόγος νά ἀσχολούμεθα μαζύ της;

Ὅσο γιὰ τοὺς ἄλλους (πλὴν χρυσῆς αὐγῆς καὶ βελοπούλου), λίγο ἔως πολὺ γνωρίζουμε τὶς θέσεις τους. Ἐπὶ τῆς οὐσίας οἱ πλεῖστοι θέλουν καὶ …δὲν θέλουν τὴν Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Λέγονται πολλὰ ἀπὸ πολλούς, ἀλλὰ σαφεῖς ἐθνικὲς θέσεις ἀπὸ οὐδὲ ἕναν. Ἀκοῦμε κάτι γιὰ ἰμπεριαλισμοὺς ἢ γιὰ μὴ  συμφέρουσες συμφωνίες ἢ τέλος πάντων ὅ,τι τοὺς προκύψῃ.
Σαφεῖς θέσεις ὑπέρ ἐθνικῶν συμφερόντων μποροῦν νά καταθέσουν; Ἤ ὄχι;
Ὄσο γιὰ τὴν χρυσῆ αὐγὴ καὶ  τὸν βελόπουλο δὲν ἔχω λόγια. Οἱ μὲν κατετρομοκράτησαν τὸν ἔμφυτο πατριωτισμό μας, προσπαθῶντας νὰ τὸν φυλακίσουν στὰ ναζιστικά τους πρότυπα καὶ ὁ δὲ ἐπιχειρεῖ νὰ τὸν γελοιοποιήσῃ πλήρως.
Σκουπίδια ἄπαντες.

Δεύτερον θέμα.
Τὸ ἀμέσως ἐπόμενον κριτήριον εἶναι τὸ νὰ μάθουμε ποία ἡ θέσις τῶν κομμάτων γιὰ τὴν «ἐλληνοτουρκικὴ φιλία» καί, φυσικά, γιὰ τὶς τωρινὲς ἐξελίξεις. Τὸ νὰ ὑποχρεωθῇ  κάποιο κόμμα νὰ ἐκφέρῃ «ἐθνικὲς ἀπόψεις» ὅταν ἀπειλῶνται (ὅπως τώρα) ἐθνικὰ ἐδάφη (βλέπε καὶ ΑΟΖ) δὲν εἶναι ζήτημα πατριωτισμοῦ ἀλλὰ …οἰκονομικῆς διαχειρίσεως.
Τί ἀκριβῶς λοιπόν ἔπραξαν ἤ σχεδιάζουν νά πράξουν ὅλοι αὐτοί γιά τόν ἐποικισμό τῆς χώρας μας, στόν ὁποῖον ἄπαντες συνεργοῦν;
Τί θέσεις ἔχουν (ἐπισήμως λέμε!!!) γιά τά Ἐθνικά μας ζητήματα;
Τί σχεδιάζουν σέ περιπτώσεις ἐθνικῶν κινδύνων;
Θά μποροῦσαν ἐπισήμως νά τά καταθέσουν δίχως μισόλογα καί ἀοριστολογίες καί, κυρίως, δίχως νά ὑπερτονίζουν τά οἰκονομικά συμφέροντα;

Τρίτον θέμα.
Ἐπόμενον κριτήριον τῆς ἐπιλογῆς μας θὰ πρέπη νὰ εἶναι οἱ θέσεις τῶν κομμάτων γιὰ τὴν Θρᾴκη.
Ποῖες οἱ ἐπίσημες θέσεις τῶν κομμάτων; Διότι γιὰ τὰ τΣΥΡΙΖΑιο-μΠατΣοΚο-ΝουΔουλόπαιδα γνωρίζουμε. Γιά τά λοιπά νούμερα τί ξέρουμε; Πόσοι ἀπό τούς ὑποψηφίους θέλουν τήν Θράκη Ἐλληνική καί πόσοι ἀδιαφοροῦν; Τί ἔπραξαν (ἢ τί δέν ἔπραξαν) γιά τήν Θρᾴκη ὅταν μποροῦσαν;
Πόσο περισσότερο θά μποροῦσαν νά δράσουν ὅλοι τους ὑπέρ τῆς Τουρκίας ἤ ὑπέρ μας;

Τέταρτον θέμα.
Τέλος σημαντικότερον, ἴσως ὅλων τῶν ἄλλων, κριτήριον τῆς ψήφου μας θὰ πρέπη νὰ εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ ἡ ἐκεῖ πολύπαθος Ἑλληνικὴ Μειονότης..
Ποῖο ἐκ τῶν κομμάτων πού διεκδικοῦν τήν ψῆφο μας ἐπισήμως (κι ὄχι κατ’ ἰδίαν καὶ στὸ ψιθυριστό), ἔχει νά ἐπιδείξῃ (στοιχειώδη) ἀνθρωπιά γιά τούς Βορειοηπειρῶτες;  Ποῖο ἐξ αὐτῶν ἔχει σαφεῖς  θέσεις γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο; Ποῖες αὐτές οἱ θέσεις;

Ἡ ἐν λόγῳ εἰκόνα εἶναι δημιούργημα τοῦ Σπυρίδωνος Ζαχαροπούλου εἰδικῶς γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα.
Ἐλήφθη δὲ ἀπὸ τὸν φίλο Ἰωάννη Γιαννάκενα.

Πέμπτον θέμα.
Τὸ ἐὰν φυσικὰ ὅλοι ἢ οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὑποψηφίων ἀνήκουν σὲ κάποιαν στοὰ ἢ σὲ κάποιο ἴδρυμα ἢ σὲ κάποιαν λέσχη ἢ τέλος πάντων λαμβάνουν τὸ διάφορόν τους ἀπὸ Μ.Κ.Ο. ἢ ἀπὸ ἄλλες …γραμμὲς ἐξαρτήσεως, κατ’ ἐμὲ πάντα, εἶναι ὁπωσδήποτε σημαντικότατος παράγων γιὰ νὰ …ἀποῤῥιφθοῦν!!!
Οἱ ψηφοφόροι ἂς κυττάξουν γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ τὰ κόμματα ποὺ θὰ ψηφίσουν παπαγαλίζουν πSoro-θέσεις ἢ ὄχι. Ἂς περιορισθοῦν σὲ αὐτό…
Ἄλλως τέ, εἴπαμε, περὶ ὀρέξεως …κολοκυθόπιττα!!

Ἐὰν λοιπὸν ἀποσαφηνίσουμε, ἐπισήμως κι ὄχι στὰ …πηγαδάκια, τὶς πραγματικὲς θέσεις γιὰ τὰ Ἐθνικά μας ζητήματα ἀπὸ τὰ ἐν λόγῳ κουδουνισμένα, μὰ κυρίως ἀπὸ τὰ κομματομάγαζά τους, τότε νὰ συζητήσουμε καὶ γιὰ ψῆφο καὶ γιὰ ἐκλογές.
Διαφορετικῶς ἂς τὸ ἀφήσουμε καλλίτερα, διότι εὐκόλως ἀποδεικνύεται πὼς ὄλα αὐτὰ τὰ νούμερα τελικῶς (κι ἐπὶ τῆς οὐσίας) ταὐτίζονται πλήρως, ἀνεξαρτήτως τῶν …προσωπείων τους.

Φιλονόη

Υ.Γ. (Ἕκτον θέμα.)
Κατ’ ἐμὲ καὶ μόνον τὸ κυριότερον κριτήριον γιὰ νὰ ἀποφασίσω, ἤ ὄχι, νὰ ψηφίσω εἶναι ἔνα: τὸ πρόγραμμα τοῦ κάθε κόμματος γιὰ τὴν παιδεία. Ψιλὰ γράμματα… Πρὸς τοῦτον καὶ ἀπεφάσισα νὰ ἀπέχω.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θὰ γελάσουμε (ἢ θὰ κλάψουμε!!!) πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (ε)

Leave a Reply