Γιὰ μίαν ΕΥΠ παραμάγαζο ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν

Ἀδέλφια μου ἀγαπημένα, καλησπέρα σας…!!!
Ὅσο καλὴ μπορεῖ νὰ εἶναι…

Νέος διευθυντὴς τῆς ΕΥΠ, ἀνέλαβε ὁ Παναγιώτης Κοντολέων…

Ἔχοντας ἐργασθῆ κατὰ τὸ παρελθὸν ὡς Security, VIP Security, ἀλλὰ καὶ Ὑπεύθυνος Ἀσφαλείας σὲ ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Wackenhut, ἡ Universal Security, ἡ Λουκόπουλος Security, εἶχα τὴν ἀτυχία νὰ τὸν γνωρίζω. Ὅταν τὸν ἐγνώρισα, ἤμουν Ὑπεύθυνος Ἀσφαλείας στὴν Bank of America. Ἐκεῖνος τότε, εἶχε τὴν εὐθύνη τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας. Τελικῶς, ἔγινε καὶ διευθυντὴς τῆς Group 4 SecuriCore. Μίας ἑταιρείας ποὺ ἔχασε πολλὲς στατικὲς φυλάξεις ἀπὸ τὴν Wackenhut καὶ τὴν Ἑρμῆς Brinks Security καὶ κατέληξε νὰ ἀναλαμβάνῃ μόνο χρηματαποστολές.

Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιον ἐπιτυχημένο διευθυντὴ ἑταιρείας φυλάξεως. Τὸ ἀντίθετο θὰ ἔλεγα. Δὲν διαθέτει στρατηγικὸ μυαλό, δὲν ἔχει διοικητικὴ ἱκανότητα καὶ πολὺ δύσκολα ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
Κι ὅμως! Ἀνέλαβε διευθυντὴς ΕΥΠ!
Γιά ποιόν λόγο;

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά:
Ὁ Παναγιώτης Κοντολέων, ἦταν ἔμπιστός της ἀμερικανικῆς πρεσβείας. Οἱ «κακὲς γλῶσσες» ἔλεγαν ὅτι τὸν εἶχε ὑπὸ τὴν… «προστασία» της ἡ CIA. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἀποτελεῖ προσεκτικὴ ἐπιλογὴ τοῦ περιβάλλοντος Μητσοτάκη. Ἕνα ἄτομο μὲ τὴν… ἀνικανότητα τοῦ Κοντολέωντος, εἶναι ἰδανικὸς γιὰ νὰ ἐκτελῇ ἐντολές. Μία ἀκόμα μαριονέτα στὴν ΕΥΠ.

Τὸ ἔχω γράψει κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ τί συμβαίνει στὴν ΕΥΠ.
Σὲ αὐτὴν τὴ νευραλγικὴ ὑπηρεσία, ὑφίστανται οἱ ἑξῆς τάσεις – ὁμάδες.

  1. Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Mossad (Ἰσραὴλ)
  2. Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴ CIA (ΗΠΑ)
  3. Ἡ τάσις ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Intelligence Service (Ἀγγλία)
  4. Ἡ τάσις τῶν κακῶς ἐννοουμένων δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ νοιάζονται μόνο νὰ παίρνουν τοὺς μισθούς τους καὶ
  5. Ἡ τάσιςη τῆς πατριωτικῆς πτέρυγος.
    Ἡ τελευταία, ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ στρατιωτικούς. Οἱ ὑπόλοιπες ἀπὸ ἀστυνομικοὺς καὶ ἁπλοὺς ὑπαλλήλους.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα, καταλαβαίνουμε ὅτι ἰσχυροποιεῖται ἡ θέσις τῆς CIA ἐντός της ΕΥΠ, ἄσχετα ἐὰν αὐτὴ ἐπηρεάζεται σαφῶς ἀπὸ τὴν Mossad. Ἀντικαθιστᾶ τὸν δημοσιογράφο Γιάννη Ῥουμπάτη ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπολύτως ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὴν Mossad.

Κίνησις στρατηγικῆς; Σίγουρα! Ἕνα πάντως εἶναι σίγουρο καὶ τὸ γράφω μὲ ἀπόλυτη εὐθύνη κι ἐπίγνωση αὐτοῦ ποὺ γράφω: ὁ Παναγιώτης Κοντολέων, εἶναι ἀνίκανος γιὰ τὴν θέση τοῦ διευθυντοῦ τῆς ΕΥΠ!

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ μίαν ΕΥΠ παραμάγαζο ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν

  1. Ἐὰν ἤτανε σωστὸς καὶ ἱκανός, δὲν θὰ τὸν ἔκαναν διευθυντὴ τῆς Ε.Υ.Π.! Ἄλλωστε τὴν ἐν λόγῳ Ε.Υ.Π. τὴν εἶχε στήσει βασικῶς ὁ Ἀ. Νάτσινας, ἰουδαῖος φυσικά, ὁ ὁποῖος καὶ θεωροῦσε ΟΧΙ βασικὸ ἀλλὰ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ καθῆκον του νὰ ἐνημερώνη τοὺς Ἀμερικανούς.

Leave a Reply