Γιὰ νὰ ὑπανθρωποιηθοῦμε πλήρως γίνονται ὅλα

Στοιχειώδης λογική…

Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ διαῤῤηγνύουν τὰ ἱμάτια τους γιὰ τὴν κατάργηση τῶν Ἐθνῶν – κρατῶν καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ πολυπολιτισμοῦ, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ μία ἀνομοιογενὴς κοινωνικὴ μάζα, ποὺ ὅμως θὰ ἄγεται καὶ θὰ φέρεται πλήρως, μὲ κοινὲς παγκόσμιες ἑορτὲς καὶ μὲ λαοὺς δίχως ταὐτότητα. Ἀρχῆς γενομένης τῆς καταργήσεως κάθε Ἐθνικῆς καὶ Φυλετικῆς ταὐτότητος, ξεκίνησε ἡ ἐν λόγῳ ἐπιχείρησις. Ἡ ἰδία ἡ ταὐτότης δηλαδὴ τῶν λαῶν ποὺ τοὺς διακρίνει ἀπὸ τοὺς ἄλλους, μαζὺ μὲ τὴν κατάργηση τῶν ἠθῶν, τῶν ἐθίμων τους, καθὼς καὶ τὴν παράλληλο ἐπιβολὴ μίας πανθρησκείας, ποὺ γνωρίζουμε ὅμως πλέον τὸ ποιὰ θὰ εἶναι, ὥστε νὰ παράγῃ πλήθη πλήρως ὑποτεταγμένα καὶ ἕτοιμα νὰ κατασπαράξουν τοὺς ἀπίστους.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὅλο αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα, χρησιμοποιοῦν ὡς ….ἐπιχείρημα τὸ δικαίωμα στὴν «διαφορετικότητα». Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ προσπαθοῦν λυσσαλέως νὰ καταργήσουν ἀπὸ τοὺς λαοὺς καὶ τὰ Ἔθνη!
Φυσικά, μόνον ἔτσι θὰ ἐπιτύχουν μία παγκόσμιο δικτατορία, ποὺ θὰ τὴν ἀποκαλοῦν ….κυβέρνηση!

Οἱ πρόγονοί μας ὅμως ἔδωσαν ταὐτότητα στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἀνύψωσαν στὰ δυό του πόδια.
Τὸν ἀνύψωσαν τόσο, ὅσο ἀκόμη δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήση. Τὸ ἔπραξαν δίδοντας τὸ φῶς τῆς Γνώσεως, τῶν Τεχνῶν, τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Φιλοσοφίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο, δίχως ἐξαιρέσεις, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου εὑρίσκεται ἀπὸ τὴν μέση του καὶ ἐπάνω: στὸ μυαλό του!!!
Αὐτοί θέλουν, καταργῶντας, διαστρεβλώνοντας καὶ  ἀλλοιώνοντας αὐτὲς τὶς διαχρονικὲς καὶ πανανθρώπινες Ἀξίες, κυριολεκτικῶς, νὰ μᾶς μετουσιώσουν σὲ κάτι ποὺ θὰ σέρνεται στὰ τέσσερα!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ νὰ ὑπανθρωποιηθοῦμε πλήρως γίνονται ὅλα

  1. Πολύ εύστοχος και στοχαστική η τοποθέτησή σας για το τι πρεσβεύουν οι “τρισκατάρατοι” – έτσι μου αρέσει να τους αποκαλώ.
    Ναι, πιστεύω πως πράγματι αυξάνονται αυτοί που το αντιλαμβάνονται αυτό!
    Επί τη ευκαιρία αυτή, αγαπητή Φιλονόη, κάνω μια πρόταση.
    Πιστεύω πως υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες θέσεις ή ακόμα και στοχασμοί πολλών φίλων στον χώρον αυτόν. Δεν θα ήταν καθόλου άστοχο να εκδιδονταν ολα αυτά σε μια μικρή επιτομή. Κάτι σαν το “Προς εαυτόν” του Μαρκου Αυρηλίου-φυσικά τα πήρε ολα αυτά από τους δικούς μας Αρχαίους.
    Θα ήταν ένας χρήσιμος Οδηγός και ένας μικρός εκδοτικός θησαυρός!!

Leave a Reply