Ὥρα νὰ παύσουν οἱ μποῦρδες γιὰ τὴν Σιβηρία

Ἐμπρησμοὶ Σιβηρίας: Δέν κόβουμε καλλίτερα τίς μποῦρδες;

Ἡ Τάϊγκα τῆς Σιβηρίας εἶναι ἕνα ἀπέραντο δάσος αἰωνοβίων κωνοφόρων. Ὡς γνωστόν, τὰ κωνοφόρα (σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν βλάστηση τοῦ Ἀμαζονίου) δὲν παράγουν -παρὰ ἐλάχιστο- ὀξυγόνο. Ἄρα, ἂς φροντίσουν οἱ κλιματολάγνοι κλαψομ@ύνηδες νὰ πάψουν νὰ μιλοῦν γιὰ «πνεύμονα τοῦ πλανήτου».

Ἐὰν θέλουν νὰ γκρινιάξουν, ἂς ἀπευθυνθοῦν στὸν φίλο τους τὸν σιωνιστὴ Μπολσονάρου τῆς Βραζιλίας ποὺ ἔχει κάνη οἰκόπεδο ὅλη τὴν ζούγκλα τοῦ Ἀμαζονίου, βάζοντας Ἰσραηλινοὺς λεγεωναρίους νὰ ἐκτελοῦν Ἰνδιάνους ποὺ ἀντιστέκονται…

Ἂς ποῦμε τώρα μερικὰ πράγματα (καὶ μιλῶ ἀπὸ προσωπικὴ πείρα, μιᾶς καὶ τὰ ἔχω γυρίση τὰ μέρη, μὲ τὰ πόδια κι ἔχω κολυμπήση -ἐντάξει, «τὸν ἐδάγκωσα»- στοὺς μισοὺς παραποτάμους τοῦ Λένα, ὅπως καὶ στὴν Βαϊκάλη…)…

  1. Ἐδῶ καὶ ἑκατομμύρια χρόνια, ἡ ἀνανέωσις τοῦ ἐλατοδάσους τῆς τάϊγκα γίνεται κάθε καλοκαίρι μὲ τὴν «μὴ ἀνθρωπογενῆ» ἀναφλεξή του, συνεπικουρουμένη κι ἀπὸ κάποιον «κεραυνὸ ἐν αἰθρίᾳ» (ὅπως οἱ μεγάλες πυρκαϊὲς τῆς Χαλιδικῆς, ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ κεραυνοὺς ποὺ ἔπεσαν μὲ λιακάδα…).
    Ἐὰν δὲν πάρῃ φωτιὰ τὸ κουκουνάρι, νὰ σκάσῃ, ὁ σπόρος του δὲν φυτρώνει, ὅταν πέσῃ στὸ ἔδαφος γιὰ νὰ δώσῃ καινούργιο δέντρο.
  2. Ἡ ἀνάπτυξις αὐτῶν τῶν γιγαντιαίων ἐλάτων (ἀπὸ τὰ ὁποία προήρχετο, κάποτε, τὸ κολωφώνιο τῶν θερμικῶν ἀσπίδων γιὰ τὰ σοβιετικὰ διαστημόπλοια) γίνεται, δυστυχῶς, μὲ παρὰ πολὺ ἀργὸ Ῥυθμό. Ὁ ἕνας λόγος εἶναι ὅτι στὴν διάρκεια τοῦ χειμῶνος δὲν μποροῦν νὰ φωτοσυνθέσουν. Ὁ ἄλλος λόγος εἶναι ὅτι οἱ ῥίζες τους δὲν μποροῦν νὰ προχωρήσουν σὲ βάθος μεγαλύτερο ἀπὸ μισὸ ἕως ἕνα μέτρο στὸ χῶμα. Κι αὐτό, ἐπειδὴ ἀπὸ κάτω δὲν ὑπάρχει «ἔδαφος» ἀλλὰ ὁ αἰώνιος πάγος ποὺ ἀποκαλοῦμε «permafrost». Ἐξ οὐ καὶ ἡ ὁδηγία ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους: «Ἐὰν δέσῃς βίντσι σὲ ἕνα τέτοιο δέντρο γιὰ νὰ ξεκολλήσῃς τὸ ὄχημα ἀπὸ τὴν λάσπη, νὰ προσέχῃς τὴν βλάστηση σὲ ἔκταση δέκα (10) μέτρων καὶ βᾶλε. Ἐὰν τὴν δῇς νὰ κουνιέται, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχεις «σηκώση» τὸ ῥιζικὸ σύστημα τοῦ δένδρου καὶ καλὸ εἶναι νὰ τὴν κοπανήσῃς ἐγκαίρως, γιὰ νὰ μὴν σοὺ ἔλθουν κάποιες δεκάδες τόνοι βιομάζας στὸ κεφάλι!»
  3. Ὅποιος πετᾶ καλοκαίρι μὲ ἀεροπλάνο ἐπάνω ἀπὸ τὴν ταϊγκα, αὐτὸ ποὺ θὰ παρατηρήση εἶναι οἱ δεκάδες αὐταναφλέξεις της. Τὰ περισσότερα σύννεφα, εἶναι, στὴν πράξη, καπνὸς ἀπὸ ῥετσίνι…
  4. Τὸ ρεκὸρ καμμένων ἐκτάσεων, μέσα στὴν ἰδία θερινὴ περίοδο, παραμένει ἀμετακίνητο, ἀπὸ τὸ 2003. Μόνο ποὺ τότε δὲν εἶχε ἀρχίση νὰ παντελονιάζῃ χρῆμα ἡ κλίκα τοῦ Ἄλ Γκόρ, ὅποτε δὲν ὕπηρχαν καὶ ἠλίθιοι γιὰ νὰ τὸ ἀποδώσουν στὴν «κλιματικὴ ἀλλαγή».
  5. Ἕνα μεγάλο μέρος ἀπὸ τὶς ἐφετεινὲς πυρκαϊὲς εἶναι καθαροὶ ἐμπρησμοί. Ἡ Κίνα ἔχει τρομακτικὰ αὐξανόμενες ἀνάγκες σὲ ῥητινοῦχο ξυλεία καί, σὲ συνεννόηση μὲ τὴν ῥωσσικὴ κυβέρνηση, ἔχει ἐγκαταστήση ἑκατοντάδες πριονιστήρια στὴν Σιβηρία.
  6. …Συνέχεια τοῦ (5)… Τὸ ντουμάνι ποὺ ἔπνιξε τὶς πόλεις τῆς Σιβηρίας εἶναι καθαρὰ θέμα …logistics! Ἁπλᾶ, οἱ μαφιόζοι ἔβαλαν τὶς φωτιὲς σὲ περιοχὲς ὁπού ὑπάρχει ἕνα στοιχειῶδες ὁδικὸ δίκτυο, στὸ ὁποῖο νὰ μποροῦν νὰ κυκλοφορήσουν οἱ νταλίκες ποὺ κουβαλοῦν τοὺς γιγαντιαίους κορμούς. Κι οἱ δρόμοι αὐτοὶ εἶναι κοντὰ σὲ ἀστικὰ κέντρα, ἄρα ἀπὸ ἐκεῖ συμφέρει νὰ ὑπάρχῃ «καψάλα» γιὰ ὑλοτόμηση…
  7. Σκατὰ στὰ μοῦτρα τοῦ μ@λάκα ποὺ θὰ πῆ «νὰ βάλουμε ἀνεμογεννήτριες στὰ Ἄγραφα γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Σιβηρία ἀπὸ τὴν ὑπερθέρμανση»

«Siberian logistics»: Μακρυὰ ἀπὸ τὰ ἀστικὰ κέντρα δὲν ὑπάρχουν δρόμοι καὶ ἡ διακίνησις τῆς ὑλοτομίας καὶ τῶν ἀγαθῶν γίνονται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον μέσα ἀπὸ ῥηχοὺς παραποτάμους…!!!

Ἡ ταχυτέρα δέσμευσις διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος γίνεται, ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὶς μονοκύτταρες ἄλγες (φύκια) τῶν ὠκεανῶν.

Ὑπάρχει ἔρευνα τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὰ ἀρχεῖα τῆς Βουλῆς, σὲ ἀναζήτηση ἐφημερίδων τοῦ προπερασμένου αἰῶνος, ὅπου δημοσίευαν τὸ ἡμερήσιο ἀνακοινωθὲν τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν.
Συμπέρασμα: Τὸ 1870 (καὶ σὲ εὖρος δεκαετίας) τὸ λεκανοπέδιο Ἀττικῆς (ποὺ ἦταν ὅλο χωράφια καὶ πρόβατα) εἶχε ὑψηλότερες θερινὲς θερμοκρασίες ἀπὸ τὴν σημερινὴ τσιμεντούπολη μὲ τὰ 2.000.000 αὐτοκίνητα καὶ τὰ 5.000.000 κλιματιστικά.
Κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ φιλιὰ στὴν μικρὴ Γκρέτα, ποὺ θὰ σώση τὸν πλανήτη ἀπὸ τὴν ὑπερθέρμανση…

Ὑποθέτω ὅτι ὅλοι ἐσεῖς εἶστε «Je suis Siberia» καὶ ἀπὸ πέρυσι, ποὺ εἶχε καῆ κάτι λιγότερο ἀπὸ τὴν ἐφετεινὴ ἔκταση. Ἀλλὰ δὲν σᾶς ἀκούω νὰ λέτε «Εἶμαι Ἀμαζόνιος», ὅταν ἀποψιλώνεται τὸ παρθένο δάσος γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν ἐκτάσεις καλλιεργείας «πρασίνων» βιοκαυσίων…

Νὰ σᾶς θυμήσω ἐπίσης πὼς ἔως πρὸ δεκαπέντε ἐτῶν ἀσχολούμασταν μὲ τὰ σκουπίδια, τὴν μόλυνση, τὴν ὄξινη βροχή, τὴν ἀποψίλωση τῶν δασῶν, τὴν τρύπα τοῦ ὄζοντος, τὰ ῥαδιενεργὰ ἀπόβλητα καὶ πάει λέγοντας. Ὕστερα ἡ ἐλὶτ ἔβαλε τοὺς ἠλιθίους νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν «ὑπερθέρμανση» γιὰ νὰ τὴν ἀφήσῃ νὰ καταστρέφῃ τὸν πλανήτη μὲ τὴν ἡσυχία της…

Συνεχίστε αὐτὸ ποὺ κάνετε. Καὶ τοῦ χρόνου νὰ μαζέψετε ὑπογραφὲς γιὰ τὶς φωτιὲς τῆς Καλιφόρνια.

Πάντως δὲν εἶναι ὅλα «Σιβηρία»….
Ἡ Ἀρκτικὴ πρέπει (μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο…) νὰ ὑπερθερμανθῇ.
Πολλοὶ εἶναι ποὺ θὰ βγάλουν πολὺ χρῆμα ἀπὸ κάτι τέτοιο…
Ἀλλὰ τί κάθομαι καὶ λέω τώρα… Θεωρίες συνωμοσίας… Ἂς βάλουμε μερικὰ αἰολικὰ νὰ ἔχουμε τὸ κεφάλι μᾶς ἥσυχο…!!
!

Χοϊδᾶς Διονύσιος

Ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὥρα νὰ παύσουν οἱ μποῦρδες γιὰ τὴν Σιβηρία

Leave a Reply