Διαφορετικὴ μεταχείρησις κατεστραμμένων χωρῶν

Σὰν σήμερα, στὶς 8 Αὐγούστου τοῦ 1953, ὑπεγράφη ἡ περίφημος συμφωνία τοῦ Λονδίνου γιὰ τὰ Ἐξωτερικὰ Χρέη τῆς Γερμανίας, γνωστὴ ὡς London Agreement on German External Debts.

Γιὰ πολλοὺς θεωρεῖται μία χαριστικὴ συμφωνία ποὺ ὑπέγραψαν οἱ τότε μεγάλες δυνάμεις ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλλάς, ὅμως ἐλάχιστοι γνωρίζουν πὼς ἡ ἐν λόγῳ διαγραφὴ καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἦταν πλήρως ἐναρμονισμένη μὲ τὴν συμφωνία τοῦ bretton woods, ποὺ εἶχε ὑπογραφῆ ἐννέα χρόνια πρίν..

Στὸν ἐννεαετῆ κύκλο προσαρμογῆς τοῦ χρήματος, ποὺ προσεπάθησαν οἱ κεντρικὲς τράπεζες νὰ ἐφαρμόσουν στὴν παγκόσμιο οἰκονομία, ὑπῆρχαν ἤδη ἀναντιστοιχίες στὸ παραγόμενο χρῆμα καὶ ἀντιστοίχου ἀκαθαρίστου ἐγχωρίου προϊόντος..
Ὁ πληθωρισμός, εἰδικῶς στὴν κατεστραμμένη Γερμανία, ἔτρεχε μὲ ὑψηλοὺς ῥυθμοὺς ὅπου καὶ ἐνετοπίσθη κυρίως ἀπὸ τὸ ΔΝΤ. Ἡ μεγάλη αὔξησις τοῦ ἀρνητικοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ὁδήγησε σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση..

Πολλοὶ οἰκονομολόγοι ἀλλὰ καὶ πολιτικοί, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς χώρας, προσπαθοῦν νὰ ὁμοιάσουν τὴν ἐν λόγῳ περίοδο καὶ τὴν χαριστικὴ ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνονται ἀπομείωση τοῦ Γερμανικοῦ χρέους μὲ αὐτὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ προτρέπουν νὰ συμβῇ κάτι ἀντίστοιχο καὶ σὲ ἐμᾶς. Ἡ διαφορὰ τῶν δύο περιπτώσεων εἶναι πέραν κάθε ἀμφιβολίας ξεκάθαρος: στὴν μὲν Γερμανία ἐφηρμόσθη μία πολιτικὴ πλήρως ἐναρμονισμένη μὲ τὴν διεθνῆ συμφωνία τοῦ bretton woods ἐνῶ στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος παραβιάζεται ἄρδην ἡ ἐν λόγῳ συνθήκη.
Τὸ μόνο κοινὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ διευθέτησις καὶ στὶς δύο περιπτώσεις χρέους μὴ ἀπαιτητοῦ.
!

Λελιᾶτσος Παναγιώτης

Ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply