Ὑβριστικοὶ ἑορτασμοὶ νεο-ῥαγιάδων

Οἱ «ἀδελφοί» τους ἑόρταζαν τὴν σφαγὴ Ἑλλήνων στὰ Κόκκινα καὶ …ἐμεῖς στὴν ὁδὸ Λῆδρας, μὲ ὅλα «τὰ καλὰ παιδιά», δίνουμε «ἠχηρὸ μήνυμα» γιὰ «ἐπανένωση»!!!

Οἱ νεκροὶ τοῦ 1974 θὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ μνήματά τους καὶ θὰ τοὺς κυνηγήσουν τοὺς «Νεο-Νενέκους», μιᾶς καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἀνάξιοι νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸν Ἡρωϊκὸ Ἀγῶνα τους καὶ τὴν Θυσία τους ἀπέναντι στοὺς Τούρκους!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply