Γιὰ τὸν Κίσσινγκερ προεῖχαν οἱ Τοῦρκοι

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὰ παίγνια τοῦ Kissinger:

Ἡ συζήτησις Κίσινγκερ-Φόρντ, στὴν ὁποία συμμετεῖχε καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος Μπρὲντ Σκόουκροφτ, σύμβουλος Ἀσφαλείας τοῦ Προέδρου (Major General Brent Scowcroft, Deputy Assistant to the President for National Security Affairs), ἐπραγματοποιήθη δύο ἡμέρες πρὶν στὴν Οὐάσιγκτον.

Ἀναλυτικὰ ὁ διάλογος:

Κίσινγκερ: Τὸ πρόβλημα στὴ Γενεύη εἶναι πὼς οἱ Τοῦρκοι βλέπουν ὅτι ὅσο περισσότερο ἐπεκτείνονται οἱ διαπραγματεύσεις τόσο πιὸ δύσκολη γίνεται μία μονομερὴς στρατιωτικὴ κίνησις. Οἱ Ἕλληνες χρονοτριβοῦν -θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν βάση τους γιὰ 36 ὧρες καὶ μετὰ νὰ ἐπανεκκινήσουν οἱ συνομιλίες. Οἱ Τοῦρκοι, μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἀρνηθῆ νὰ παραχωρήσουν τὴν 36ωρη παράταση, ἐπειδὴ θὰ καταστήση πολὺ πιὸ δύσκολη τὴν ἀνάληψη μονομεροῦς δράσεως.
Φόρντ: Τί θά κάνουμε ἐάν οἱ Τοῦρκοι κινηθοῦν;
Κίσινγκερ: Θὰ ψηφίσουμε ἐναντίον τους στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας. Θὰ πρέπη νὰ κάνουμε ὅ,τι περνᾷ ἀπὸ τὸ χέρι μας νὰ κρατήσουμε τοὺς Ἕλληνες ὥστε νὰ μὴν πᾷν σὲ πόλεμο. Οἱ Τοῦρκοι αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι ἀκραία ἐθνικιστές. Μερικὰ χρόνια πρὶν οἱ τουρκικὲς τακτικὲς ἦταν σωστές: νὰ ἁρπάζουν ὅ,τι θέλουν καὶ μετὰ νὰ διαπραγματεύονται στὴν βάση τῆς κατοχῆς. Ἀλλὰ ἐὰν οἱ Τοῦρκοι εἰσβάλουν στὴν Κύπρο, οἱ Ἕλληνες θὰ χάσουν γιὰ καλά. (unglued). Βεβαίως καὶ δὲν θέλουμε ἕναν πόλεμο μεταξὺ τῶν δύο, ἀλλὰ ἐὰν αὐτὸ συμβῇ ἡ Τουρκία εἶναι πιὸ σημαντικὴ γιὰ ἐμᾶς, καθὼς ἔχουν μία πολιτικὴ δομή, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ παράξῃ ἕναν Καντάφι.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 214 times, 1 visits today)
Leave a Reply