Διαψεύδοντας τὶς …διαψεύσεις τῶν «HOAX»!!!

Τὸ «αἰολικὸ» HoaX τῶν HelleniC Hoaxes

Ἀγαπητοὶ ναρκαλιευτὲς τοῦ Soros (αὐτὸ εἶναι τὸ προηγούμενο ἐπάγγελμα τοῦ ἰδιόκτητου τῶν HelleniC Hoax) θὰ ἤθελα νὰ σᾶς παραθέσω μερικὰ στοιχεῖα τὰ ὄποια μπορεῖτε νὰ ἐλέγξετε γιὰ τὴν ἀκριβειά τους, ὥστε νὰ μὴν ταλαιπωρεῖτε, ἐφ’ ἑξῆς τὸν κόσμο.

  1. Μία ἀνεμογεννήτρια, ὄχι μόνο δὲν «ἐπιστρέφει» τὴν ἐνέργεια ποὺ δαπανήθηκε γιὰ τὴν κατασκευή της, ἀλλά, στὴν πράξη οὐδόλως παράγει ἐνέργεια, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς της!
  2. Αὐτὸ ποὺ μόλις ἔγραψα θὰ σᾶς φανῆ παράδοξο: Ὅλοι μας ξέρουμε ὅτι ὅταν φυσᾷ ὁ ἀέρας, γυρνοῦν τὰ φουρφούρια καὶ βγαίνει ρεῦμα στὰ καλώδιά τους ποὺ καταλήγουν στὸ δίκτυο. Εἶναι ὅμως ἔτσι;
  3. Στὴν πραγματικότητα, ὁ διαχειριστὴς τοῦ δικτύου δὲν ἐπιτρέπει τὴν σύνδεση ἑνὸς αἰολικοῦ πάρκου στὸ δίκτυο ἐὰν δὲν εἶναι σίγουρος ὅτι σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ δικτύου ὑπάρχει μία εὐέλικτος θερμικὴ μηχανὴ ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ἀνεβοκατεβάζῇ συνεχῶς ἀπόδοση (καὶ φθειρομένη ταχύτατα…) ὥστε νὰ ἀποκαθιστᾷ τὰ σκαμπανεβάσματα ποὺ προκαλοῦν στὴν συχνότητα τὰ αἰολικά, ὅταν ἐπικρατοῦν ῥιπαῖοι ἄνεμοι μὲ κυμαινομένη ἔνταση…
  4. Ἄρα, γιὰ νὰ «εἰσπράξουμε» ἀπὸ ἕνα σημεῖο τοῦ δικτύου ἕνα αἰολικὸ ῥεῦμα, θὰ πρέπη σὲ ἕνα ἄλλο σημεῖο τοῦ δικτύου νὰ καταναλώνουμε συνεχῶς ὑδρογονάνθρακες, σὲ θερμικὴ μηχανή, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε μπλακάουτ.
  5. Πόσοι εἶναι αὐτοί οἱ ὑδρογονάνθρακες; Ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ ὑδρογονάνθρακες αὐτοὶ εἶναι ὅσοι θὰ καίγαμε, γιὰ νὰ παραξουμε τὸ ἴδιο πόσο ἐνεργείας (αἰολικῆς καὶ θερμικῆς) ἐὰν οὐδόλως ὑπῆρχαν αἰολικά!!!
  6. Ἡ αἰτία εὑρίσκεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θερμικὴ μηχανὴ ἔχει πολὺ χαμηλὸ βαθμὸ ἀποδόσεως (ἄρα ἄσκοπος σπάταλη καυσίμων) ὅταν «χαζοδουλεύῃ διορθωτικῶς», σὲ σχέση μὲ τὸν μέγιστο βαθμὸ ἀποδόσεώς της, ὅταν λειτουργῇ στὸ μέγιστο της ὀνομαστικῆς ἰσχύος της.
  7. Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρῳ, ἡ ἐνέργεια ποὺ παράγει μία ἀνεμογεννήτρια εἶναι ἀντίστοιχος μὲ τὴν ἐνέργεια καυσίμων ποὺ ἐξοικονομήσαμε στὶς θερμικὲς μηχανὲς τοῦ δικτύου. Δηλαδὴ ….μηδέν!!!
  8. Ἐὰν ἀμφιβάλετε, ἀνατρέξατε στὰ στοιχεῖα ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ γιὰ τὰ ἀπομονωμένα δίκτυα τῆς Ῥόδου καὶ τῆς Κρήτης (ὅπουύ μποροῦμε νὰ ἔχουμε μία τεκμηριωμενη εἰκόνα). Τὰ πήραμε, σὲ βάθος παρελθόντος χρόνου καὶ παρακολουθήσαμε τὴν ἐξοικονόμηση ὀρυκτῶν καυσίμων ποὺ ἐπέφερε ἡ σταδιακὴ ἐγκατάστασις αἰολικῶν πάρκων σὲ αὐτὰ τὰ δίκτυα… Μηδέν!!!
  9. Ἐρευνητὲς (λέτε πὼς) εἶσθε. Ἰδοῦ ἡ Ῥόδος (καὶ ἡ Κρήτη), ἰδοῦ καὶ τὸ πήδημα! Ψάξτε καὶ νὰ μὲ βγάλετε ψεύτη! (Ἀλλοιῶς οἱ (ἑκούσιοι ἢ ἀκούσιοι) ψεῦτες εἶστε ἐσεῖς!
  10. Θὰ διαπιστώσετε, ἐὰν κάνετε τὸν κόπο, ὅτι ἡ πραγματικότης σὲ αὐτὸ ποὺ (λόγῳ τεχνικῆς ἀσχετοσύνης) ἐσεῖς νομίζετε ὡς hoax, εἶναι πολὺ χειρίστη!!! (Ἐνημερώσατε τὴν Γκρετά «σας», παρακαλῶ…)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀντιγράφω ἀπὸ Ἑλένη Β.
(Προσοχὴ ὅμως!!! Ἡ κάθε κύρια Ἑλένη Β. δὲν ἀμείβεται, ὅπως τὰ χόαξ, γιὰ νὰ παριστάνῃ τὸν χωροφύλακα διαδίδοντας ψεύδη καὶ μπορεῖ νὰ πιστεύῃ ὅ,τι τῆς ἀρέσῃ…
Μὴν τὰ μπλέκουμε. Ἔχουμε ἐλευθερία λόγου ἢ ὄχι;):

«…πῆγα νὰ δημοσιεύσω κάτι γιὰ τὶς ἀνεμογεννήτριες καὶ τσοῦπ, σὰν τὴν τσουτσοῦ, τὰ χόαξ νὰ μοῦ λὲν ὅτι κάνουν ἔλεγχο καὶ δὲν ἰσχύει!

Συμπεραίνω πλέον ὅτι τὸ ψευδοκράτος μὲ τὰ χόαξ καὶ τοὺς ψευδοαπατεῶνες ποὺ κάνουν τοὺς ἐλέγχους εἶναι ξένοι δάκτυλοι ποὺ κατακαῖν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη, γιὰ νὰ βάλουν τὶς λεγόμενες ἀνεμογεννήτριες ποὺ ὑποπτεύομαι ὅτι ἐκεῖ ἔχουν ἄλλο σκοπὸ ἀπὸ τὴν ἐνέργεια. Λογικὰ ἴσως νὰ ἔχουν στὸ ἐσωτερικό τους τὸ 5G ἢ παρακολουθοῦν τοὺς πολῖτες σὰν τὸ μεγάλο ἀδερφό, ἴσως δὲ καὶ νὰ ἐκπέμπουν καὶ κάποια χὲρτζ ποὺ δὲν πρέπει, ὥστε νὰ ἀνέβουν οἱ συχνότητες καὶ νὰ μὴν μένῃ ὁ,τιδήποτε ζωντανό, εἴτε στὸ ζωϊκὸ βασίλειο εἴτε στὸ φυτικό. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ξεραίνονται πολλὰ δέντρα ἢ πεθαίνουν ζῶα- ἄνθρωποι- μέλισσες κ.λ.π..
Κάτι δὲν πάει καλά. Καί τί πρεμούρα εἶναι αὐτὴ νὰ βάζουν κάτι ποῦ δὲν ἀποδίδει;
Τί βρώμικο στήνουν ἐπάνω στὸ κεφάλι τοῦ κασίδη!..»

Γιὰ νὰ εἶμαι ὅμως ἀπολύτως ἀκριβής, ὅταν λέω «καθόλου ἐνέργεια», θὰ μποροῦσα νὰ πῶ πὼς «παράγουν ἐνέργεια μὴ κατανεμομένη καὶ μὴ στοχαστικὴ καί, τελικῶς ἄχρηστη ἔως καὶ  προβληματική, γιὰ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες ἠλεκτροδοτήσεως. Ἤ, ἁπλούστερα, «διόλου χρήσιμο ἐνέργεια».

Πέραν λοιπὸν ἀπὸ τὸ «σχῆμα λόγου», ἐπεξηγῶ ἀναλυτικότερα: «ἡ ἐνέργεια ποὺ παράγει μία ἀνεμογεννήτρια εἶναι ἀντίστοιχος μὲ τὴν ἐνέργεια καυσίμων ποὺ ἐξοικονομήσαμε στὶς θερμικὲς μηχανὲς τοῦ δικτύου. Δηλαδή….Μηδέν!!!»…
Γιὰ νὰ τὸ καταλάβῃ κι ὁ κόσμος ποὺ βλέπει τὶς «μπαλαρίνες» νὰ γυρίζουν….

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Κώστα Παπαγιάννη σχολιασμὸ γιὰ τὸ παρακάτω βίντεο:

Παρακολουθῆστε μία ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα τὴν 1η Δεκεμβρίου 2018 καὶ «κατατροπώνει» τὶς ἄκριτες, ἄκρως ἀντιεπιστημονικές, συστημικὲς καὶ νεοφιλελεύθερες πολιτικὲς ἀπόψεις περὶ ἀνθρωπογενοῦς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου καὶ τὴν ἀδόκιμο, ἀντιεπιστημονικὴ χρήση τοῦ ὄρου «κλιματικὴ ἀλλαγή»!

Μεταξὺ τῶν ἄλλων εἰδικῶν ἐπιστημόνων, πρῶτος ἀναλύει τὸ θέμα ὁ καθηγητὴς μικροκλιματολογίας τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Σταῦρος Ἀλεξανδρῆς μὲ τίτλο παρουσιάσεως: «Τὸ κίβδηλο ἄλλοθι τῆς πράσινης ἀναπτύξεως». Ἀξίζει νὰ παρακολουθήσετε τὴν παρουσίασή του (ἀπὸ 13:05΄ ἕως 50:02′), καθὼς καὶ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὑπολοίπων ὁμιλητῶν…

Ὁ δεύτερος ὁμιλητῆς στὴν ἡμερίδα ὁ Δρ. Ἀπόστολος Εὐθυμιάδης, Διπλωματοῦχος Μηχανολόγος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ (1978) καὶ Διδάκτωρ τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ, 1983), ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1992 εἶναι ἱδρυτὴς καὶ διαχειριστὴς τῆς ἑταιρείας «Τεχνομετρικῆ EΠΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί», ποὺ ἐξειδικεύεται στὴν σχεδίαση, μελέτη καὶ ὑλοποίηση ἔργων ἐνεργειακοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ βιομηχανικῶν καὶ κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, ἀποδομεῖ τὴν προσφορὰ τῶν ΑΠΕ στὸ ἐνεργειακὸ ἰσοζύγιο τῆς χώρας καὶ στὴν ὑποτιθεμένη μείωση ἐκπομπῶν CO2.
Παρακολουθῆστε τὸ βίντεο τῆς ἡμερίδας ἀπὸ 00:50:20 ἕως 01:10:37.

Ὁ τρίτος ὁμιλητῆς στὴν ἡμερίδα ὁ χημικὸς μηχανικὸς καὶ σύμβουλος ἐπενδύσεων, Δημήτρης Παυλάκης, παρουσίασε μία οἰκονομοτεχνικὴ ἀνάλυση τοῦ ληστρικοῦ μηχανισμοῦ τῶν αἰολικῶν καὶ τῶν ΑΠΕ γενικότερα, συνοψίζοντας στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ ΑΠΕ (εἰδικὰ τὰ αἰολικά), εἶναι ἐνεργειακὰ ἀτελέσφορες, ὅτι πρόκειται γιὰ οἰκονομικὴ ἀπάτη μεγίστου καὶ χειρίστου εἴδους εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὅτι κάποιοι δὲν διστάζουν νὰ παίζουν ἐν γνώσει τοὺς ἕνα περιβαλλοντικὸ θέατρο, ὄχι προστατεύοντας ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ῥυπαίνοντας τὸ φυσικό, τοπικὸ περιβάλλον.

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται περισσότερο, στὸν σύνδεσμο ἐδῶ, μποροῦν νὰ δοῦνῖ καὶ νὰ μελετήσουν τὶς διαφάνειες τῶν παρουσιάσεων τῶν ἐπιστημόνων ὁμιλητῶν, στὴν προαναφερομένη ἡμερίδα..

Στὴν συνέχεια ὁ Δρ Εὐθυμιάδης ἐπεξήγει τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦν στὰ δίκτυα τὰ αἰολικὰ καὶ ἀνοίγει τὸν δρόμο στὸν Δ. Παυλάκη ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι οἱ αἰολικάδες εἶναι «ἁπλοῖ ἀπατεῶνες»…

Τὸ παρακάτω κείμενο ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὸν φίλο καὶ συνάδελφο Δημήτρη Μπούσμπουρα.
Πρόκειται γιὰ κείμενο/ἐπιστολὴ ποὺ συνέγραψε κι ἀπέστειλε στὸ ΥΠΕΝ (Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος καὶ Ἐνεργείας) καὶ τὴν νέα του διοίκηση, ὁ Χρῆστος Κολοβός, Δρ Μηχανικὸς Μεταλλείων – Μεταλλουργὸς Μηχανικὸς ΕΜΠ.
Συνοψίζει πολλά, μὲ καθαρό, κατανοητὸ τρόπο. Ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσῃ θέσεις ποὺ εἴχαμε κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, χρόνια τώρα, σχετικὰ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀνεμογεννητριῶν ὡς μέσο παραγωγῆς ἐνεργείας, τὴν χωροθέτησή τους, τὶς κοινωνικές, οἰκονομικὲς καὶ περιβαλλοντικές τους ἐπιπτώσεις. Ἔρχεται ἐπίσης νὰ διαλευκάνῃ τὰ πράγματα καὶ νὰ ἀποδομήσῃ «ἀστικοὺς μύθους» – κατασκευάσματα περὶ καθαρῆς, πρασίνου, ἀειφόρου ἐνεργείας καὶ συνακολούθου ἀναπτύξεως. Ἀξίζει νὰ τὸ διαβάσετε:

«Στὸ τέλος Ἰουλίου ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐγκαταστάσεων νέων αἰολικῶν στὴν Εὐρώπη. Στὸ 1ο ἑξάμηνο 2019 στὴν Γερμανία ἐγκατεστάθησαν τὰ λιγότερα ἀπὸ τὸ 2000, μόλις 86 ἀνεμογεννήτριες, συνολικῆς ἰσχύος 287MW. Πρόκειται γιὰ τὴν ἱστορικὰ χειροτέρα ἐπίδοση ἀπὸ τὸ 2000, χρονιὰ ποὺ ἔγινε ὁ νόμος γιὰ τὴν προώθηση τῶν ΑΠΕ (EEG) μὲ πολὺ ὑψηλὲς ἐπιδοτήσεις, ποὺ ἔκαναν τὴν Γερμανία νὰ ἔχῃ πλέον τὸ πιὸ ἀκριβὸ ῥεῦμα στὴν Εὐρώπη.

Ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ ἦταν περίπου ἀναμενομένη, καθὼς στὶς τρεῖς τελευταῖες κοινὲς δημοπρασίες γιὰ νέα ἔργα ΑΠΕ, ποὺ ἔγιναν τὸ 2018 καὶ τὸ 2019 στὴν Γερμανία, τὰ αἰολικὰ ἔμειναν ἐντελῶς στὰ ἀζήτητα, ἔγιναν δεκτὲς προσφορὲς μόνο γιὰ Φ/Β.

Τὸ ἴδιο παρετηρήθη καὶ στὴν Ἑλλάδα: στὸν κοινὸ διαγωνισμὸ τοῦ Ἀπριλίου 2019 ἐδόθησαν 7 προσφορὲς γιὰ Φ/Β καὶ μόνο μία γιὰ αἰολικά. Ἡ προοπτικὴ εἶναι ἀκόμα πιὸ δυσμενὴς γιὰ τὰ αἰολικὰ σὲ σχέση μὲ τὰ Φ/Β, καθὼς στὸν πρόσφατο κύκλο Ἰουνίου 2019 τῆς ΡΑΕ, ἐπὶ συνόλου 215 αἰτήσεων συνολικῆς ἰσχύος 2,5GW, οἱ 126 αἰτήσεις γιὰ 2.195MW ἀφοροῦσαν Φ/Β. Γιὰ αἰολικὰ ὑπεβλήθησαν 76 αἰτήσεις γιὰ 384,7MW, δηλαδὴ περίπου 1 γιὰ κάθε 6 αἰτήσεις τῶν Φ/Β.

Ἡ ἀγορὰ τὸ δείχνει πλέον πανευρωπαϊκῶς: τώρα ποὺ τελείωσε τὸ φαῦλο καθεστὼς τῶν ἐπιδοτήσεων, μὲ διαγωνιστικὲς διαδικασίες τὰ Φ/Β εἶναι προτιμητέα σὲ σχέση μὲ τὰ αἰολικά. Στὴν Γερμανία στὸ τέλος τοῦ 1ου ἑξαμήνου 2019 ὑπάρχουν ἐγκατεστημένες 29.248 ἀνεμογεννήτριες. Ἀποτέλεσμα; Διογκώνεται ἡ ἀντίδρασις τῶν πολιτῶν, ἐξαιρετικὰ πολυάριθμες εἶναι οἱ προσφυγὲς στὰ δικαστήρια καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα σταδιακῶς μεταστρέφεται: μετὰ τὸ FDP καὶ τὸ AfD, πλέον ὅλο καὶ περισσότεροι πολιτικοὶ στὸ CDU/CSU βλέπουν μὲ σκεπτικισμὸ τὴν προοπτικὴ νὰ γεμίσῃ κάθε γωνιὰ τῆς Γερμανίας μὲ ἀνεμογεννήτριες.

Δὲν εἶναι μόνο τὰ εὔλογα παράπονα τῶν κατοίκων πὼς τὰ αἰολικὰ εἶναι ὀπτικῶς ἄσκημα, μειώνουν τὶς ἀξίες τῶν ἀκινήτων, προκαλοῦν προβλήματα ὑγείας σὲ ἀνθρώπους καὶ ζῶα, ἐξοντώνουν πουλιά, νυκτερίδες κι ἔντομα, παρεμβαίνουν στὴν κατείσδυση τοῦ νεροῦ στοὺς ὑπογείους ὑδροφόρους ὁρίζοντες, ἀλλοιώνουν τὰ οἰκοσυστήματα. Ἔχοντας πλέον ὑπερ20ετῆ ἐμπειρία, ὅλο καὶ περισσότεροι συνειδητοποιοῦν πώς, ἔτσι ὅπως μπαίνουν σήμερα, ἠλεκτροδοτικὰ τὰ αἰολικὰ εἶναι οὐσιαστικῶς ἄχρηστα ἕως ἐπιζήμια, ἐπειδὴ ἡ καμπύλη ἀποδόσεώς τους οὐδέποτε μπορεῖ νὰ συγχρονισθῇ μὲ τὴν καμπύλη ζητήσεως φορτίου ἀπὸ τοὺς καταναλωτές. Ἡ ἀξιοπιστία παροχῆς ἰσχύος εἶναι διεπιστωμένα πολὺ κάτω του 10%, ἀπαιτοῦν συνεχῶς στρεφόμενες ἐφεδρεῖες ἀπὸ ἀκριβὲς μονάδες φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ ἐκπέμπουν CO2, ἐνῶ προκαλοῦν συνεχῶς ὅλο καὶ μεγαλύτερα καὶ κοστοβόρα προβλήματα διαταραχῆς συχνότητος στὸ δίκτυο μεταφορᾶς. Ἡ Γερμανία, εὑρισκομένη σὲ πλεονεκτικὴ γεωγραφικὰ θέση στὴν Εὐρώπη, μπορεῖ νὰ λύνῃ πιὸ εὔκολα τὸ πρόβλημα τῆς τυχαιότητος τῆς παραγωγῆς τῶν αἰολικῶν, ξεφορτώνοντάς το στὰ δίκτυα τῶν γειτονικῶν χωρῶν, κάποιες ἐκ τῶν ὁποίων ἠναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταστήσουν συστήματα προστασίας τῶν δικτύων τοὺς ἀπὸ τὸ «ξεφόρτωμα» Γερμανικοῦ ῥεύματος. Δὲν κατέληξε τυχαία ἡ Γερμανία νὰ ἔχῃ τὸ πιὸ ἀκριβὸ ῥεῦμα στὴν Εὐρώπη. Ἀλλὰ ἔστησε μία ἀκόμη ἐξαγωγικὴ βιομηχανία κατασκευῆς ἀνεμογεννητριῶν καὶ «ῥεφάρῃ» ἀπὸ ἐκεῖ.

Ἤδη ὡστόσο ἀπ’ τὸ 2021 ξεκινᾶ ἡ ἀπόσυρσις τῶν αἰολικῶν 1ης γενεᾶς, αὐτὰ ποὺ εἶχαν μπῆ ἀπὸ τὸ 2000. Πολὺ σύντομα ἡ Γερμανία θὰ πρέπη νὰ ἀποσύρῃ πολλὲς χιλιάδες ΜW αἰολικῶν καὶ ὄχι μόνο νὰ τ’ ἀντικαταστήσῃ, ἀλλὰ νὰ τοποθετήσῃ καὶ νέα, πρόσθετα, πρὸ κειμένου νὰ πιάσῃ τοὺς στόχους τοῦ 2030. Οἱ νέες ἀνεμογεννήτριες εἶναι μεγαλύτερες, δὲν «κάθονται» στὶς παλαιὲς βάσεις, χρειάζονται νέες πιὸ δίπλα καὶ σταδιακῶς τὸ ὑπέδαφος γεμίζει κατασκευὲς ὁπλισμένου σκυροδέματος, ἐπηρεάζοντας ἀρνητικὰ τὸ ἔδαφος καὶ τὴν κατείσδυση τοῦ νεροῦ τῆς βροχῆς. Τίποτα τὸ ἀειφόρο δὲν ὑπάρχει σ’ αὐτό! Μέσα στὸ ἤδη διεμορφωμένο ἐνάντια στὰ αἰολικὰ κλίμα, τόσο στοὺς πολῖτες ὅσο καὶ στὴν ἀγορά, τὸ μέλλον δὲν διαγράφεται εὐοίωνο. Καὶ ἤδη ἡ Γερμανία ἔχει παραδεχθῆ πὼς θὰ χάση τὸν στόχο τοῦ 2020.

Ἡ ἀθρόα ἐγκατάστασις αἰολικῶν κατέστησε ἐντελῶς ἀπαραίτητο τὴν ἐγκατάσταση 7.700 χιλιομέτρων νέων δικτύων μεταφορᾶς ὑψηλῆς τάσεως. Ἔχουν γίνη μόλις τὰ 1.100! Ἀλλὰ οἱ κάτοικοι δὲν ἐνθουσιάστηκαν στὴν προοπτικὴ μετὰ τὶς ἀνεμογεννήτριες νὰ γεμίσουν καὶ μὲ πυλῶνες καὶ δίκτυα: προσφεύγουν συνεχῶς στὰ δικαστήρια, κάποια δίκτυα θὰ γίνουν ὑπόγεια καὶ τὸ κόστος ἐκτοξεύεται.

Πρόσφατα στὴν Γερμανία ἀνεκοίνωσαν πὼς προγραμματίζουν νὰ ἔχουν κλείση ὅλα τὰ λιθανθρακικὰ καὶ λιγνιτικὰ ἐργοστάσια μέχρι τὸ 2038. Ἀλλὰ δὲν τολμοῦν πρὸς τὸ παρὸν κἂν νὰ κλείσουν παλαιὰ ἐργοστάσια, ἡλικίας 50-60 ἐτῶν. Σπεύδουν νὰ κάνουν νέα ἐργοστάσια φυσικοῦ ἀερίου γιὰ νὰ ὑποκαταστήσουν μέρος τῶν ἀνθρακικῶν ἐργοστασίων μὲ ἀέριο καὶ προωθοῦν κατεπειγόντως τὸν ἀγωγὸ ἀερίου Nord Stream 2, ποὺ ἔχει ξεσηκώση θύελλα ἀντιδράσεων στὶς γειτονικὲς χῶρες.

Παρόμοιες ἀντιδράσεις ἐνάντια στὰ αἰολικὰ σημειώνονται καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἶναι καθυστερημένες, καθὼς ἡ ἀθρόα ἀδειοδότησις ἔγινε στὸ ἀπώτερο παρελθὸν καὶ ἡ χρεωκοπία τὸ 2010 ἀπέσπασε τὴν προσοχὴ τῶν πολιτῶν. Τὸ ΣτῈ ἀπεφάνθη πὼς τὰ αἰολικὰ εἶναι «δημοσίου συμφέροντος», ὡστόσο αὐτὸ συνιστᾶ πρόδηλο πλάνη, καθὼς θὰ ἦσαν πράγματι «δημοσίου» συμφέροντος ἐὰν ὑπηρετοῦσαν τὴν ἠλεκτροπαραγωγὴ τῆς χώρας. Ἡ πραγματικότης εἶναι πὼς ὑπηρετοῦν μόνον τὸ συμφέρον τῶν «ἐπενδυτῶν» κι ὄχι τῶν πολλῶν, ποὺ καταλήγουμε μὲ πιὸ ἀκριβὸ ῥεῦμα καὶ τελικὰ ἠλεκτροδοτούμεθα μὲ ἀξιοπιστία ἀπὸ μονάδες πανακρίβου φυσικοῦ ἀερίου, ὑπονομεύοντας τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς οἰκονομίας. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἀερίου στὸ μεῖγμα ἠλεκτροπαραγωγῆς διαρκῶς αὐξάνεται καὶ ἡ νέα κυβέρνησις «μὲ τὸ καλημέρα» ἀνεκοίνωσε νέες αὐξήσεις στὰ τιμολόγια τῆς ΔΕΗ.

Πρὸ κειμένου ἡ χώρα μας νὰ ἔχει ἀνταγωνιστικὴ οἰκονομία χρειάζεται φθηνὸ ρεῦμα κι ἀσφάλεια ἐφοδιασμοῦ. Τὰ αἰολικὰ ἀπέδειξαν στὴν πράξη πὼς δὲν μποροῦν οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο. Ἔχουμε ἤδη βάλη τὰ προηγούμενα χρόνια 3025ΜW αἰολικά, δὲν χρειαζόμεθα κι ἄλλα. Μόλις πρόσφατα ὁ ΑΔΜΗΕ ἀνεκοίνωσε πὼς λόγῳ «αὐξημένης διεισδύσεως» αἰολικῶν χρειάζεται αὐξημένο ἐπίπεδο ἐφεδρειῶν, δηλαδὴ ὅσο αὐξάνεται ἡ παρουσία αἰολικῶν στὸ σύστημα, τόσο πιὸ ἀκριβὸ γίνεται γιὰ τοὺς καταναλωτὲς [4]. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὴν ἀναγκαιότητα παρουσίας –καὶ πληρωμῆς- ἀεριοστροβίλου στὴν Ῥόδο: μᾶλλον δὲν θὰ ἦταν ἀπαραίτητος, ἂν δὲν ὑπῆρχαν τὰ αἰολικὰ κι ἂν δὲν ἦταν ἐπιβεβλημένη νομοθετικῶς ἡ κατὰ προτεραιότητα ἀποῤῥόφησις τῆς τυχαίας παραγωγῆς τους. Κι ὅταν τὸν Ἀπρίλιο 2018 ἡ Κρήτη χρειάσθηκε νὰ ἠλεκτροδοτηθῇ μὲ τὰ αἰολικά της, αὐτὰ εἶχαν μηδενικὴ παραγωγὴ λόγῳ ἀπνοίας, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ ΔΕΔΔΗΕ.

Τὰ Φ/Β δὲν εἶναι αἰολικά, δὲν ἔχουν προκαλέση ἀντιδράσεις πολιτῶν καὶ ἡ παραγωγή τους εἶναι πολὺ πιὸ ἀξιόπιστος καὶ προβλέψιμος, γιὰ τὶς ὧρες καὶ ἐποχὲς φυσικὰ ποὺ μποροῦν νὰ παράγουν. Ἡ ἐποχιακὴ παραγωγή τους συμπίπτει μὲ τὴν αὔξηση πληθυσμοῦ καὶ ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν λόγῳ τουρισμοῦ. Καὶ πλέον τὸ κόστος τοὺς ἔχει πέση, δὲν εἶναι τὰ πανάκριβα συστήματα, ποὺ σπεύσαμε νὰ χρυσοπληρώσουμε τὸ 2010-2011 μὲ 500-550€/MWh, σὰν νὰ μὴν ὑπῆρχε αὔριο: σὲ πρόσφατο διαγωνισμὸ στὴν Πορτογαλία, γιὰ συνολικὰ 1,4GW, ὑπῆρξαν προσφορὲς κοντὰ στὰ 20€/MWh σταθερὴ τιμὴ γιὰ 15 χρόνια, ποὺ εἶναι πραγματικὰ πολὺ χαμηλές, ἐνῶ μία προσφορὰ γιὰ ἔργο 150MW ἦταν μόλις στὰ 14,76€/MWh (ἀπὸ Γαλλικὴ ἑταιρεία, ποὺ ἐξησφάλισε συνολικὰ 370MW) [6]. Στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ ἔχουμε ἥλιο, πλέον μποροῦμε νὰ τὸν ἐκμεταλλευθοῦμε, φυσικὰ ὄχι σὲ χωράφια, παρὰ μόνο σὲ χέρσες ἐκτάσεις καὶ στέγες. Καὶ νὰ εἶναι ὁ ἥλιος ἄλλος ἕνας ἀξιόπιστος ἐγχώριος ἐνεργειακὸς πόρος, δίπλα στὸν λιγνίτη, ποὺ ἀνέστησε τὴν Ἑλλάδα στὸ 2ο μισό του 20ού αἰῶνος κι ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος στὸ μεῖγμα ἠλεκτροπαραγωγῆς.

Οὐδεὶς ἀπολύτως λόγος ὑπάρχει μετὰ τὶς πόλεις νὰ τσιμεντάρουμε καὶ τὶς βουνοκορφές, ἂς τὶς ἀφήσουμε ἀνέγγικτες γιὰ τὶς ἑπόμενες γενεές. Μᾶς ἀρκοῦν τὰ Ὀχυρά του Μεσοπολέμου καὶ τὰ πολυβολεῖα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, δὲν χρειαζόμεθα κι ἄλλες μπετονένιες κατασκευὲς καὶ νέους δρόμους στὰ βουνά. Μία ποὺ ἔχουμε νέα κυβέρνηση, εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νὰ καταργηθοῦν ἄμεσα οἱ διαγωνισμοὶ τῆς ΡΑΕ ἀποκλειστικῶς μόνο γιὰ αἰολικὰ καὶ ν’ ἀφεθῇ ἡ ἀγορὰ νὰ ἐπιλέξῃ τεχνολογία. Νὰ ἀνασταλοῦν ἄμεσα ὅλα τὰ ἔργα αἰολικῶν, γιὰ τὰ ὁποία δὲν ἔχει γίνη παραγγελία ἐξοπλισμοῦ καὶ μποροῦν νὰ δοθοῦν ἀντίστοιχες ἄδειες γιὰ ἐγκαταστάσεις Φ/Β. Τὰ αἰολικὰ εἶναι «μὲ τὴν βούλα τοῦ ΑΔΜΗΕ» ἡ πλέον ἀναξιόπιστος μορφὴ ἠλεκτροπαραγωγῆς καὶ τὰ λεφτὰ δὲν μᾶς περισσεύουν.»

Ἀναμένουμε νὰ δοῦμε τὸ ἐάν, κάποιαν στιγμή, τὰ πουλημένα τσιράκια τοῦ Soros θὰ βγάλουν hoaxes κι αὐτὰ ποὺ λὲν οἱ συγκεκριμένοι κορυφαῖοι ἐπιστήμονες…

Διόνυσιος Χοϊδᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply