Ἀλλάζοντας τὴν ψυχολογία τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸ θετικότερον

Ἡ ἱστορία μὲ τὴν μετονομασία τῶν ὁδῶν, τῶν σταθμῶν, τῶν σηράγγων κλπ εἶναι εὔκολη.
Ὅταν ἐγκαθιδρυθῇ στὴν Ἑλλάδα βαθεμένη καὶ πλατεμένη δημοκρατία, οὐγκαρτιανῆς ὑφῆς καὶ χαρακτῆρος (μικρᾶς διαρκείας πάντα καὶ ὄχι παραπάνω ἀπὸ 100-120 ἔτη) αὐτοὶ οἱ σταθμοὶ θὰ μετονομασθοῦν ἄμεσα.
Ὁ μὲν πρῶτος σὲ σταθμὸ «Σολωμοῦ-Ἰσαάκ», ὁ δὲ δεύτερος σὲ σταθμὸ «Κατσίφα».

Αὐτὴ ἡ κυβέρνηση (μικρᾶς διαρκείας ἐπαναλαμβάνω) μέσα σὲ δύο μῆνες θὰ ἀπαγορεύση ὅλες τὶς ὀνομασίες Ἑλλήνων πολιτικῶν σὲ δημόσια κτίρια, ὁδούς, πλατεῖες κλπ καὶ θὰ τὶς μετονομάση σὲ ὁδοὺς «ΕΟΚΑ», «στρ. Γρίβα-Διγενῆ», «βορείου Ἠπείρου» καὶ ἄλλων Ἑλλήνων ἡρώων.

Μέσα σὲ μόλις δύο μῆνες θὰ ἀλλάξουμε τὴν ψυχολογία τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸ θετικό.

«Ἕνας»

(Visited 163 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀλλάζοντας τὴν ψυχολογία τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸ θετικότερον

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παλιννόστησις σὲ μίαν ἄλλην Πατρίδα | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply