Ὡραία «βιτρινούλα» ἡ Γκρέτα

Ἐχθές, ἐνῶ οἱ πάντες ἐνασχολοῦντο μὲ τὴν Γκρέτα, ποὺ ἔβριζε καὶ ἀπειλοῦσε ὅσους, κατὰ τὴν γνώμη της, δὲν ἔκαναν κάτι γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, κάτι ἄλλο συνέβη πού, ὡς συνήθως, ἐπέρασε ἀπαρατήρητο, ἐνῶ εἶναι τεραστίας σημασίας.

Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἡ Γκρέτα φώναζε λοιπόν, 130 διεθνεῖς τράπεζες, οἱ μεγαλύτερες στὸν κόσμο, ποὺ ὅλες μαζὺ διαχειρίζονται 47 τρισεκατομμύρια δολλάρια, ὑπέγραψαν συμφωνία μὲ τὴν ὁποία θὰ ἐφαρμόζουν τὰ «Principles for Responsible Banking», τὸ σημαντικότερο κομμάτι τῶν ὁποίων ἀφορᾶ στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή.

Πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι σὲ κάθε τραπεζικὴ πράξη, χορήγηση, ἐγγύηση, διαχείριση κλπ, στὶς προϋποθέσεις ἐγκρίσεως θὰ προστεθοῦν κλιματικὰ καὶ κοινωνικὰ κριτήρια· θὰ πρέπη δηλαδὴ ἡ ὑποκειμένη συναλλαγὴ ἢ ἐπένδυσις νὰ ἀποδεικνύῃ μὲ σαφῆ τρόπο ὅτι δὲν ἐπιβαρύνει τὸ περιβάλλον, ὅτι σέβεται τὶς ἀρχὲς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ κοινωνικὰ θέματα (τὰ 17 SDG’s) κλπ.

Πιστεύω ὅτι σὲ μερικὰ χρόνια, ἡ θεώρησις αὐτὴ τῶν πραγμάτων θὰ παίξη πρωτεύοντα ῥόλο στὴν νέα ἐπιχειρηματικὴ πραγματικότητα, ὅπως τὰ ἀντίστοιχα Principles for Responsible Investment στὸν χῶρο τῆς διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου (ὅπου ἐὰν ἡ ἑταιρεία σου δὲν πληροῖ τὰ κριτήρια δὲν εἶναι eligible γιὰ νὰ εἰσέλθῃ στὰ θεσμικὰ χαρτοφυλάκια).

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, ὅλα αὐτὰ εἶναι προϊὸν ἐργασίας καὶ προετοιμασίας πολλῶν ἐτῶν καὶ δὲν περίμεναν τὶς ἄναρθρες κραυγὲς τῆς Γκρέτας γιὰ νὰ γίνουν.

Κίσσας Χρῆστος

Υ.Γ. Ἐὰν μου πεῖτε ποιὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ αἴτημα τῆς Γκρέτας θὰ συμφωνήσω μαζύ σας. Διότι τὸ γενικὸ «κάντε κάτι γιὰ τὸ περιβάλλον» εἶναι ἀντίστοιχο τοῦ «θέλω νὰ ἐπικρατήσῃ διεθνὴς εἰρήνη» τῶν καλλιστείων.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply