Φόρους ζητᾶ ἡ Γκρέτα

Δύο λόγια ἀκόμα γιὰ τὸ κλίμα, ποὺ εἶναι τὸ θέμα τῶν ἡμερῶν, καθὼς καὶ τὴν γενικὴ σύγχυση ποὺ τὸ περιβάλλει.

Ἡ μεγάλη διαμαρτυρία τῶν νέων, ὅπως ἐκφράζεται μέσα ἀπ’ τοὺς πυρίνους λόγους τῆς Γκρέτας, εἶναι ὅτι οἱ κυβερνήσεις δὲν κάνουν «ὅ,τι χρειάζεται» γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου. Ὅτι δηλαδὴ κινῶνται πολὺ ἀργά.

«Ὅ,τι χρειάζεται» σημαίνει ὅτι δὲν παίρνουν δραστικὰ μέτρα ἀποτροπῆς τῆς καταναλώσεως στοὺς τομεῖς τῆς οἰκονομίας ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὶς περισσότερες ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος.

Δραστικὸ μέτρο ἀποτροπῆς τῆς καταναλώσεως εἶναι μόνο ἡ ἐπιβολὴ «φόρου ἄνθρακος» (carbon tax) ἢ μίας παραλλαγῆς του, τῶν δικαιωμάτων ἐκπομπῶν ἄνθρακος, ὅπως τὸ εὐρωπαϊκὸ σύστημα τῶν ETS. Κατηγοροῦν δηλαδὴ τὶς κυβερνήσεις γιὰ τὴν μὴ ἐπιβολὴ περιβαλλοντικῶν φόρων, ὅπως αὐτὸς ποὺ ἐπεχείρησε νὰ ἐπιβάλῃ ὁ Μακρὸν πέρυσι στὰ καύσιμα καὶ ὁδήγησε στὴν ἐξέγερση τῶν «κίτρινων γιλέκων», τὴν μεγαλυτέρα κοινωνικὴ ἀναταραχὴ ποὺ ἐγνώρισε ἡ χώρα ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ ’68.

Ironically, ποὺ λὲν οἱ Ἀγγλοσάξονες… Τὴν ἰδίαν κατηγορία ἐξέφρασε προχθὲς τὸ Γαλλικὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο, καλῶντας τὴν κυβέρνηση νὰ ἐπιβάλῃ ἄμεσα carbon taxes σὲ ὅλους τους κλάδους ποὺ ἐπιβαρύνουν μὲ CO2 τὸ κλίμα (καύσιμα, ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια, ποντοπόρο ναυτιλία κλπ.). Κάτι τέτοιο, ὅμως, ἐὰν ἐφαρμόζετο, ὅπως τὸ ζητὰ ἡ Γκρέτα καὶ τὸ ἐλεγκτικὸ συνέδριο, θὰ «ἔσπαζαν» τὴν ἤδη ἀναιμικὴ ἀνάπτυξη, θὰ ηὔξαναν τὴν ἀνεργία τῶν νέων (ποὺ σήμερα διαμαρτύρονται γιὰ τὴν ἔλλειψη μονίμων θέσεων ἐργασίας καὶ μιλοῦν γιὰ «πρεκαριάτο») καὶ θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ἀκόμη μεγαλυτέρα κοινωνικὴ ἀναταραχή.

Χονδρικὰ δηλαδή, τὸ «δίλημμα τῆς Γκρέτας», στοὺς ἁπλοϊκοὺς ὅρους ποὺ ἐκφράζεται σήμερα, εἶναι: κλίμα vs. ἀνεργία.

Διαλέγετε καὶ παίρνετε.

Κίσσας Χρῆστος 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Φόρους ζητᾶ ἡ Γκρέτα

  1. Λυπᾶμαι, ποὺ βρίσκομαι στὴν ἀνάγκη νὰ τὸ ἀναφέρω, ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ αἰῶνες ὁ Ἄγγλος Malthus καὶ ὁ Γάλλος De Maistre εἶχαν ἐπισημάνει ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἐπιφέρει ἁπλῶς “αὔξηση τῆς ἀθλιότητας”. Ἡ Φιλονόη μας θὰ διαφωνήση βέβαια -καὶ δὴ θορυβωδῶς!- ἀλλὰ ἐγὼ δὲν ἔχω λόγο νὰ ἀπορρίψω πλήρως τὴν ἐπισήμανση τῶν δύο σοφῶν.

  2. Ἐξαθλίωση οἰκονομικὴ πρῶτα, κοινωνικὴ ἀμέσως μετὰ καὶ πλήρη ἐξαχρείωση τῆς -ὅποιας- πολιτικῆς δράσης.

Leave a Reply