Φθάσαμε καὶ στὸ «κανένα νοίκι στὰ χέρια ἰδιοκτήτου»

Ἀπὸ τὸ
«Κανένα σπίτι στὰ χέρια τραπεζίτη» περάσαμε στὸ
«Κανένα νοίκι στὰ χέρια ἰδιοκτήτη» ἐνῶ ἡ ἑπόμενη φάσις εἶναι τὸ
«Κανένα σπίτι στὰ χέρια Ἕλληνος ἰδιοκτήτου».

Αὐτοὶ οἱ συνειδητοὶ προδότες τοῦ Ἔθνους μᾶς ξέρουν πολὺ καλὰ τί κάνουν. Πρῶτα προσκολλῶνται σὲ κάθε εὔλογο κίνημα ἀντιδράσεως ποὺ γεννιέται ἐνάντια στὴν μεθοδευμένη οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὕστερα τὸ «ἐπενδύουν» μὲ τὴν προκάτ, σχεδὸν γιεχωβαδικὴ ἰδεολογία τους ἡ ὁποία ἔχει κομμένες καὶ ῥαμμένες ῥητορικὲς γιὰ κάθε περίπτωση. Στὴν πορεία κερδίζουν ἀρκετοὺς γραικύλους ποὺ οὐδέποτε ἐνδιεφέρθησαν γιὰ κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἰσχνὸ καὶ τεμπέλικο, ἄεργο τομάρι τους, καὶ οἱ ὁποῖοι ὅταν φτάνῃ ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποκτοῦν ξαφνικὰ ταξικὴ συνείδηση.
Καὶ τέλος, ἀποκαλύπτουν τὶς πραγματικὲς προθέσεις τους ποὺ δὲν εἶναι ἄλλες ἀπὸ τὸ νὰ καταστρέψουν κάθε στοιχεῖο ἐθνικῆς ὑποστάσεως, ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ παραγωγὴ καὶ αὐτάρκεια, μέχρι τοὺς κρατικοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν ἰδιοκτησία.

Στὸ τελευταῖο στάδιο ἀποκαλύπτονται πλήρως διότι αἰσθάνονται δυνατοί, ἐνῶ διαθέτουν καὶ ἕναν μεγάλο στρατὸ ἀπὸ ὑπάκουα ἀνεγκέφαλα ζόμπυ, τὰ ὁποῖα ἔχουν πολὺ περισσότερο χρόνο γιὰ «συλλογικότητες καὶ ἀκτιβισμὸ» ἀπὸ τὸν μέσο βιοπαλαιστῆ μὲ τὴν 10ωρη καθημερινὴ ἐργασία καὶ τὰ οἰκογενειακὰ βάρη. Αἰσθάνονται ἐπίσης δυνατοὶ διότι τὸ hijacked Κράτος εἶναι ἀρωγός τους καὶ συμπαραστάτης τους.
Ἄλλωστε οἱ μοναδικὲς συλλήψεις γιὰ ἀφισοκόλληση τὰ τελευταία 50 χρόνια ἔγιναν πρώτη φόρα πέρισυ γιὰ τὸ «ἐσύ θά προδώσης τήν Μακεδονία μας;».

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply