Γερμανοὶ ἀγρότες κατὰ τῶν περιβαλλοντικῶν φόρων

Μετὰ τὴν Ὀλλανδία, ἀγροτικοὶ ἑλκυστῆρες (τρακτέρ), μὲ χιλιάδες ἀγρότες, βγῆκαν καὶ στοὺς δρόμους τῶν μεγάλων πόλεων τῆς Γερμανίας, διαμαρτυρόμενοι ἐνάντια στοὺς ἀσφυκτικοὺς περιβαλλοντικοὺς περιορισμοὺς τῶν κυβερνήσεων.

Ὅπως, γιὰ παράδειγμα:

  • Ἡ λῆψις προσθέτων μέτρων γιὰ τὴν προστασία ἐντόμων καὶ μελισσῶν.
  • Ἡ προστασία τῶν ὑπογείων ὑδάτων.
  • Ἡ ἀπαγόρευσις μίας σειρᾶς ζιζανιοκτόνων.
  • Ἡ μείωσις ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, τοῦ ἀζώτου καὶ τοῦ μεθάνιου στὰ ἀγροκτήματά τους.

Περιορισμοὶ τόσο δραστικοί, λὲν οἱ ἴδιοι, ποὺ ἀπειλοῦν πλέον τὴν ἴδια τοὺς τὴν ἐπιβίωση.

«Εἴμαστε κουρασμένοι νὰ ἀκοῦμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κάνουμε. Τώρα θέλουμε νὰ ἀκουσθοῦμε καὶ ἐμεῖς», δηλώνουν.
«Ἡ κατάστασις δὲν μπορεῖ νὰ συνεχισθῇ ἔτσι», εἶπε ἕνας ἐκ τῶν διοργανωτῶν τῆς διαδηλώσεως, στὴν Βόννη.
«Πρέπει νὰ τεθῇ ἕνα τέλος στὸν ἐκφοβισμὸ τῶν ἀγροτῶν ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὶς περιβαλλοντικὲς ὀργανώσεις.»

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply