Δὲν εἶναι πλέον τόσο καλὰ τὰ …διαμάντια!!!

Κατ’ ἀρχὰς θὰ σᾶς πῶ μίαν ἱστορία, ποὺ μοῦ τὴν διηγήθη φίλος, πρὸ μερικῶν μηνῶν.
Ὁ φίλος αὐτὸς ἔζησε ἀρκετὰ χρόνια σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, λόγῳ ἐπαγγελματικῶν του ὑποχρεώσεων. Καὶ στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀσία λοιπὸν εἶχε παραμείνη γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα, ὡς ὑψηλόβαθμος ὑπάλληλος ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἡ ἐργασία του σχετίζετο, κατὰ κύριον λόγο, μὲ τὴν διακίνησιν τέτοιων «ἀγαθῶν», ἦλθε πολλὲς φορὲς σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ «κεντρικὰ» τῶν βασικῶν διακινητῶν.

Ἀνεκάλυψε λοιπὸν πὼς στὴν Ἀσία (ἀλλὰ κυρίως στὴν Ἰαπωνία), στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Αὐστραλία ἡ συλλογὴ μαργαριταριῶν ἦταν μία ἐργασία πάμφθηνος, ἀλλὰ τὸ «προϊὸν» ποὺ ἔβγαινε στὸ ἐμπόριον ἦταν πανάκριβο. Ἀπῴρησε καὶ πρὸ τοῦτον ξεκίνησε τὶς ἐρωτήσεις, γιὰ νὰ τοῦ ὑποδείξουν χῶρο καταστροφῆς τεραστίων ποσοτήτων μαργαριταριῶν. Ὁ ἄνθρωπος, ἐμβρόνητος, ἐξηκολούθησε τὶς ἐρωτήσεις, ἀλλὰ οἱ διαχειριστὲς τῶν μηχανημάτων καταστροφῆς γελοῦσαν. Τελικῶς παρεδέχθησαν πὼς κατέστρεφαν τὸ 90% τοὐλάχιστον τῶν συνελλεχθέντων μαργαριταριῶν γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἄνοδο τῶν …τιμῶν!!!

Τὰ αὐτὰ ἀκριβῶς διεπίστωσε, γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους, σχετικῶς μὲ τὰ διαμάντια. Τὸ μεγαλύτερό τους τμῆμα κατεστρέφετο γιὰ νὰ παραμείνῃ στὰ ὕψη ἡ τιμή τους.
Κι ἔτσι ὁ φίλος μου, ἐ
ξῳργισμένος καὶ ἀηδιασμένος, ἐγκατέλειψε τὴν ὑψηλὰ ἀμειβομένη του ἐργασία γιὰ νὰ ἐνασχοληθῇ μὲ κάτι πιὸ ἀνθρώπινο.
Αὐτὰ ὅμως εἶναι διηγήσεις ἑνὸς ἀνθρώπου πού, κατὰ τὴν κρίσιν του, πέραν τῆς ἀπάτης ποὺ ἀποκρύπτετο πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς βιομηχανίες, ἀπὸ καιρὸ εἶχε συνειδητοποιήση τὸ πόσο περιττὰ ἦσαν ὅλα αὐτὰ τὰ ἀκριβὰ μπιχλιμπίδια.

Εἶναι γεγονός, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, πὼς ὁ χρυσὸς εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν νόμισμα τῶν κρατῶν γιὰ τὴν διενέργεια πολέμων. Εἶναι ἄγνωστον ὅμως πὼς ἀκόμη κι τὰ Περσικὰ ἔγιναν διότι οἱ Ἀθηναῖοι ἐξετόπισαν τοὺς Πέρσες, ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀμφιπόλεως (καὶ τοῦ Παγγαίου), ἐμποδίζοντάς τους ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀπὸ τὸ νὰ ἐξοικονομοῦν χρυσό*. Ἡ ἀπαγόρευσις τῶν Περσῶν ἀπὸ τὴν ἐξόρυξιν τοῦ χρυσοῦ, ᾡδήγησε τὸν Δαρεῖο (ἀρχικῶς καὶ τὸν Ξέρξη ἀργότερα) στὸ νὰ στοχοποιήσουν τοὺς Ἀθηναίους, βασικό τους ἐχθρὸ καὶ ἐμπόδιο γιὰ τὸν χρυσό.
(Ἴσως ἔτσι νὰ ἐξηγεῖται καὶ ἡ, ἀρχικῶς, ἄρνησις τῶν Λακεδαιμονίων νὰ λάβουν μέρος στὶς μάχες.) τοὺς πολέμους. Τί ἄλλαξε ὅμως πού πλέον …μετήλλαξε τά διαμάντια σέ κάτι …ἄχρηστο καί περιττό, ἐνᾦ παραλλήλως (ἐπὶ τέλους) ἔγινε γνωστή ἡ ἀπάνθρωπος τακτική χρησιμοποιήσεως (κυρίως τῶν) ἀφρικανικῶν πληθυσμῶν γιά τήν ἐξεύρεσίν τους;

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Γιὰ χρόνια πολλά, ὡς γνωστόν, τὰ σημαντικότερα ἀποδεικτικὰ πλούτου ἦταν ὁ χρυσὸς μά, κυρίως, ἦσαν τὰ διαμάντια. Κι ἔτσι, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου προμηθείας τους, ἅπαντες οἱ παπαγάλοι, ἔως ἀκόμη καὶ τὸ γνωστό μας Χόλυγουντ, ἔσπευδε νὰ διαφημίζῃ τὴν ἀξία τους, μὲ κάθε εὐκαιρία.

Καλὰ καὶ …κακὰ διαμάντια!!!

Ἡ δὲ …«αἰωνία ἀγάπη» έπεσφραγίζετο μόνον ἀπὸ ἕνα (ἢ πολλά!!!) διαμάντι (διαμάντια)…

Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο Χόλυγουντ ποὺ παρήγγειλε εἰδικὴ ταινία γιὰ νὰ κτυπήσῃ τοὺς …«κακοὺς» ἐμπόρους διαμαντιῶν.
Κι ἔτσι, λίγο μετά, εἴδαμε τὸν Λεονάρντο Ντὶ Κάπριο νὰ πρωταγωνισθῇ σὲ μίαν …στημένη ταινία, πού, ὅπως κατήγγειλαν ἐνασχολούμενοι μὲ τὸ ἀντικείμενον, ἦταν κατὰ …παραγγελίαν.

 

Τυχαῖον; Τς…
Ποιοί ἦσαν οἱ …«κακοί;» Μά, φυσικά, κάποιοι ἀνταγωνιστές…  

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ἀλλοῦ. Οἱ πραγματικοὶ ἐμπνευστὲς αὐτῆς τῆς ἐξαπατήσεως, περὶ τοῦ πόση ἀξία εἶχαν (ἢ ὄχι) τὰ διαμάντια, ἦσαν οἱ  ἰδιοκτῆτες μίας ἑταιρείας, τῆς«De Beers». Αὐτὸς ὁ μεγάλος (γιὰ τὴν ἀκρίβεια) ὅμιλος ἑταιρειῶν, εἶχε καὶ ἰδιοκτῆτες οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ γνωστοί μας:

  • Rothschild («ἀγγλο/γαλλο-περιούσιοι», μὲ ὅλο τὸ σόι τους),
  • ποὺ μαζὺ μὲ τὸν Ernest Oppenheimer (1927, γερμανο-«περιούσιος» ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς σχετικοὺς ἀπογόνους του σήμερα)
  • καὶ τὴν J.P. Morgan («ἀμερικανο-περιούσιοι», συγγενὲς τῶν προαναφερομένων οἰκογενειακὸ παρακλάδι, ποὺ ὅμως παρουσιάζοντο διαρκῶς ὡς …«λευκοὶ» καὶ «μὴ ἑβραῖοι». – θὰ προστεθοῦν παρακάτω πληροφορίες.),

ἀλλὰ εἶναι κι ἐκεῖνοι ποὺ ἔστησαν τὸν μῦθο τους, κερδοσκόπησαν ὅσο μποροῦσαν καὶ κατέληξαν αὐτοκρατορία.

  Κάτι πολὺ ἐνδιαφέρον λοιπὸν εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ J.P. Morgan. Ἦταν ἤ ὄχι …«περιούσιος»; Βάσει τῆς προσωπικῆς του ἀλληλογραφίας ἐδήλωνε «λευκός», ἤ, ἄλλως, «μὴ ἑβραῖος». Ἔχουν πολλὰ γραφῆ γιὰ τὸ τί ἦταν ἤ ὄχι, ἀλλὰ σὲ οὐδὲν ἐπίσημο σύγγραμα, ἀκόμη καὶ στὰ ἐπισήμως σιωνιστικά, κάτι τέτοιο δὲν γίνεται παραδεκτό.
Βέβαια, τὸ σημαντικότερον εἶναι πὼς πάντα ἡ ἐν λόγῳ οἰκογένεια παρέμενε μέσα στὶς πρῶτες γραμμὲς συνεργασίας μὲ τοὺς …«περιουσίους» τοῦ κόσμου μας, δηλώνοντας σαφῶς κι ἐμπράκτως φιλοσιωνιστικὲς θέσεις, παρὰ τὶς ὁποίες ἐπίσημες θέσεις της. Κι ἔτσι βλέπουμε τὶς ἐπιχειρήσεις τους παντοῦ χωμένες, νὰ λεηλατοῦν, ὑπὸ τὸν μανδύα  τοῦ «λευκοῦ» μὲ ταὐτόσημο τρόπο ποὺ λεηλατοῦν καὶ οἱ συνεργάτες τους.
Ἐσεῖς λοιπόν τί πιστεύετε;

Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὰ διαμάντια.
Ἀπὸ τότε καὶ στὸ ἐξῆς ἀφ΄ ἑνὸς τὰ διαμάντια [καὶ τὰ μαργαριτάρια, νὰ μὴ τὰ λησμονοῦμε, παρέα μὲ τὸν χρυσό, ἐπίσης ὑπὸ τὸν ἀπόλυτό τους ἔλεγχο!!!, ποὺ εἰσῆλθαν καὶ στὸ τελευταῖο …νοικοκυριό, ἐνᾦ ὁ χρυσός, βασικὸ «ἐργαλεῖο» ἐλέγχου καὶ χειραγωγήσεως (κυρίως) κυβερνήσεων, παρέμενε γιὰ δεκαετίες στὸν ἀποκλειστικό τους ἔλεγχο], κάποιοι ἐπέτυχαν, πωλῶντας «φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλλες», νὰ ὐπέρ-θησαυρίσουν. Πρόκειται γιὰ τὶς ἴδιες οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες καθῴριζαν καὶ τὴν τιμὴ τοῦ χρυσοῦ γιὰ 168 χρόνια.
Προσφάτως ὅμως, ὅπως διαπιστώνετε κι ἐσεῖς, κάτι ἄλλαξε… Τί; Ἐπισήμως τὰ διαμάντια ἄρχισαν νὰ γίνονται …«ματωμένα» εἴπαμε, ἐφ’ ὅσον Ἀφρικανόπαιδα, ὑπὸ ἄθλιες συνθῆκες, τὰ συλλέγουν. (Λὲς κι ἔως τότε ἡ ἐξόρυξίς τους προήρχετο ἀπὸ ἄλλες μεθόδους…!!!)

Βέβαια αὐτὰ τὰ …«κακὰ διαμάντια» τὰ ἐμπορεύοντο ἀνταγωνιστὲς τῶν «περιουσίων» εἴπαμε, ἀλλὰ αὐτὸ περνοῦσε στὰ …ψιλὰ γράμματα καί, ὡς γνωστόν, οὐδέποτε οἱ διάφοροι ἐπαγγελματίες «ἐθνοσωτῆρες», «συνδικαλιστές», «κομματάρχες», » «ὑπερασπιστὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», «ἀκτιβιστὲς» καὶ «ἰδεολόγοι» κατεπιάσθησαν μὲ τὸ ποιοὶ πραγματικῶς κρατοῦν, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, στὰ χέρια τους αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ μονοπώλια. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀναγνωρίζουν τὴν ὕπαρξιν μονοπωλίων, ποὺ τὰ ἀναφέρουν ἔτσι, γενικῶς κι ἀορίστως, ἀλλὰ τελικῶς τὴν πληρώνει ὁ κάθε κυρ-Μῆτσος, ποὺ ἔχει μπακάλικο στὴν γειτονιά τους!!!

Γιὰ ὅσον καιρὸ λοιπὸν ποὺ ἐνοχλοῦσε ὁ ἀνταγωνισμὸς ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας, εἴδαμε ἀμέτρητα δημοσιεύματα, ἐντὸς κι ἐκτὸς χώρας, ποὺ δίχως νὰ στοχοποιοῦν τὶς ἐν λόγῳ οἰκογένειες, κατεφέροντο κατὰ τῶν κακῶν ἐκείνων ποὺ ἐκμεταλλεύοντο τοὺς πτωχοὺς ἰθαγενεῖς.

Οἱ δουλειὲς τῶν …«περιουσίων» αὐτῶν (ὄχι καὶ τόσο …κυρίων), προφανῶς δὲν πήγαιναν, κατὰ πῶς φαίνεται, πολὺ καλὰ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπαλλαγοῦν οἱ …«περιούσιοι» ἀπὸ τὸ «βλαστάρι» τους, τὴν «De Beers»… Ἀποτέλεσμα τούτου εἶναι ἡ …σιωπή!!! Ἀφῆστε δὲ ποὺ δημοσιεύματα ἀποκαλύπτουν (γιατί ἄρα γέ τώρα; Μήπως κόβουν πελάτες ἀπό τούς ἀνταγωνιστές; Ἤ μήπως ἁπλῶς ὁμολογοῦ δημοσίως πώς τόσες δεκαετίες πλιατσικολογοῦσαν;) πὼς τόννοι διαμαντιῶν πλέον ἀποδεικνύουν πὼς τόσα χρόνια ἁπλῶς ἡ ἐν λόγῳ συμμορία κατελήστευε τὸν κοσμάκη…

Ἀκοῦτε κάτι ἐσεῖς τώρα πιά, πού δέν ἐξυπηρετῶνται ἤ δέν θίγονται τά συμφέροντά τους;
Ὄχι κι οὔτε θὰ ἀκούσετε φυσικά…

Τελικῶς ὁ λόγος ποὺ τὰ διαμάντια περνοῦν, σιγά-σιγά, ἀλλὰ σταθερά, στὴν ἀχρηστεία, εἶναι πὼς ἦταν …ἄνθραξ ὀ θησαυρός. Πολὺ ἁπλᾶ μία ἄνευ προηγουμένου ἐκστρατεία παραπληροφορήσεως κρατοῦσε ὁμήρους τοὺς κάθε λογῆς εὐκολοπίστους, μὲ ἀποτέλεσμα, ἀκόμη καὶ σήμερα, νὰ πιστεύουν πὼς τὰ ἀποκτήματά τους ἔχουν κι ἀξία.
Ἄμ δέ… Ἄλλο ἀποδεικνύουν τὰ ἀποκτήματά τους.

Συνεπῶς;
Συνεπῶς, πρὸς ὥρας, λησμονοῦμε τὴν ἀξία τῶν διαμαντιῶν.
Ἐπὶ πλέον, ἐπίσης γιὰ τὴν ὥρα, καλὸ εἶναι νὰ λησμονήσουμε καὶ τὴν ἀξία τῶν μαργαριταριῶν, διότι, κατ’ ἐμέ, εἶναι τὸ ἐπόμενον ποὺ θὰ καταῤῥεύση. (Ἤδη οἱ τιμὲς κάπως …παίζουν περίεργα!!!)
Καί τί μᾶς ἀπομένει; Ὁ χρυσός, λέει, ἐπισήμως. Ὅμως κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς αὐτὸς ὅταν θὰ καταῤῥεύση (διότι θὰ καταῤῥεύση ἐπίσης ἡ ἀξία του, ἀλλὰ γιὰ ἄλλους λόγους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φανταζόμεθα!!!), τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ νὰ διαπιστώσουμε πὼς ἤμασταν καὶ γιὰ αὐτὸν πλήρως ἐξηπατημένοι.

Φιλονόη

Σημειώσεις 

Οἱ ἀπεικονίσεις ἀπὸ παλαιοτέρα ἔρευνα τοῦ «Σίγμα» κυρίως, ποὺ προσφάτως μοῦ ὑπενθύμησε λόγῳ μίας ἀκόμη …«συμπτώσεως». Διεπίστωσε πὼς ὁ λεονάρντο Ντὶ Κάπριο θὰ πρωταγωνιστήση σὲ ταινία ποὺ θὰ προπαγανδίζη τὴν χορτοφαγία.

Ὁποία …σύμπτωσις νά πῶ;

Μερικὰ ἐρωτήματα λοιπόν, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ποῦ ὁδεύουμε ἐπακριβῶς.
Τί συνέβη καί ἐξ αἴφνης τά σαπρόφυτα μᾶς τρομοκρατοῦν γιά τήν πορεία τοῦ πλανήτου;
Γιατί χρηματοδοτοῦν πρακτορίσκους πού στρατεύουν ὑστερικούς ἀνεγκεφάλους γιά νά πολεμήσουν αὐτούς πού ἔχουν μάθη σέ κρεοφαγίες;
Τὸ γεγονὸς τῆς καταστροφῆς τοῦ πλανήτου μᾶς εἶναι γνωστό. Ὅμως γιατί τώρα ξεκίνησε ἡ …ἀνησυχία κάποιων;
Τί γίνεται μέ τούς σπόρους; Ποιός τούς ἐλέγχει καί γιατί;
Γιατί ὅλη μας ἡ τροφή μας περνᾶ μέσα ἀπό πολυεθνικές πού τήν δηλητηριάζουν;
Γιατί εἰδικῶς τώρα ἐπισήμως μᾶς τρομοκρατοῦν;
Θέλετε νά σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ ἤ μήπως οἱ ἴδιες οἱ ἐρωτήσεις, συνδυαστικῶς μὲ τὶς προπαγανδιστικὲς μηχανές, ἐμπεριέχουν τίς ἀπαντήσεις;

 

*  Τὸ περιστατικὸ τὸ ἀγνοοῦσα. Ἔλαβα τὴν πληροφορία ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ κου Ἀστερίου Τσιντσίφου (νομισματολόγου)  «Πέριξ Παγγαίου Ἤπειρος» (1), ὅπου, (σελίδες 110-111, μὲ νομίσματα, παρατίθενται τὰ ἀποδεικτικὰ τῆς παρουσίας τῶν Περσῶν στὴν Μακεδονία, ἀπὸ τὸ 512 παχ. Ὁ Ἰστιαῖος ὁ Μιλήσιος, μὲ 70.000 στρατὸ κατοχῆς, κατ’ ἐντολὴ τοῦ Δαρείου Α΄, διεσφάλιζε τὴν τροφοδοσία τῶν περσικῶν ταμείων μὲ χρυσό. Τὸ 496 ἐξεδιώχθη ὁ Ἰστιαῖος (διότι εἶχε προκαλέση τὴν ὀργὴ τῶν Μυρκιναίων, ἐφ΄ ὅσον κατέστησε τὸν δικό τους τόπο πρωτεύουσά του καί, παρὰ τὶς ἐνισχύσεις ἀπὸ τὸν Ἀρισταγόρα τὸν Μιλήσιο) ἐγκατέλειψε τὴν Μακεδονία.
Στὴν πραγματικότητα αὐτοὶ ποὺ ἐθίγησαν ὅμως σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ἐκεῖ παρουσία τῶν Περσῶν ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τὸ μέσον (χρυσὸ) ποὺ τοὺς διεσφάλιζε τὸ Παγγαῖον. Πρὸς τοῦτον ὑπεκίνησαν διάφορες ἐξεγέρσεις κατὰ τῶν Περσῶν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπανέλθουν στὸ Παγγαῖον καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν τὸν ἔλεγχό του καί, τελικῶς, τὴν ἐκεῖ παντοδυναμία τους. Στὴν Μικρὰ Ἀσία λοιπὸν ἀπέτυχαν, ἀλλὰ στὴν Μακεδονία τὰ κατάφεραν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὀργὴ τοῦ βασιλέως καὶ τὴν ἐπιστροφή του, στὴν κυρίως Ἑλλάδα, μὲ σκοπὸ καὶ νὰ τοὺς τιμωρήσῃ ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπανακαταλάβῃ τὴν πηγὴ τοῦ χρυσοῦ.

Leave a Reply