Ὑπηρετοῦσε, ὡς πράκτωρ, τοὺς Ἄγγλους ὁ Μουσολίνι

Παραμένει τοὐλάχιστον ἀδιανόητον, ἔως κι ἀπίστευτο, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἴσου ἀληθές, τὸ γεγονὸς πὼς ὁ Μπενίτο Μουσόλινι, ὑπῆρξε πράκτωρ τῶν Βρεταννῶν. Ἦταν αὐτὸς ποὺ ἡ ἱστορία τὸν κατέγραψε ὡς σύμμαχο τοῦ Χίτλερ, μέλος τῆς συμμαχίας τοῦ Ἄξονος καί, φυσικά, δικτάτορα.

Βάσει τῶν βρεταννικῶν ἐγγραφων ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος στὶς 13 Ὀκτωβρίου τοῦ 2009, ὁ Μουσολίνι ξεκίνησε τὴν πολιτική του ζωὴ τὸ 1917, χρησιμοποιῶντας τὶς ἑκατὸ βρεταννικὲς λίρες ποὺ εἰσέπραττε ἐβδομαδιαίως ἀπὸ τὴν βρετανικὴ ὑπηρεσία πληροφοριῶν, τὴν ΜΙ-5. Γιὰ τοὺς Βρεταννοὺς δὲ ἀπεδείχθη ὡς μία πολὺ καλὴ ἐπένδυσις ἡ στρατολόγησις τοῦ Μουσολίνι.

Ὁ Μουσολίνι ξεκίνησε, σὲ ἡλικία 34 ἐτῶν, ὡς δημοσιογράφος. Ἀρθρογραφῶντας ἔκανε ὅ, τί μποροῦσε πρὸ κειμένου ἡ Ἰταλία νὰ παραμείνῃ στὴν πλευρὰ τῶν, Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμμάχων της. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἔγραφε καὶ ἐδημοσίευε πύρινα ἄρθρα, ἀπολύτως προπαγανδιστικά, στὴν ἐφημερίδα του Il Popolo d’ Italia. Μάλιστα, ἦταν διατεθειμένος νὰ «πείσῃ», μᾶλλον μὲ ὄχι …ἡπίους τρόπους, κάθε εἴδους εἰρηνιστή, στὸ νὰ  παραμείνῃ στὴν ἰδιωτία του, πρὸ κειμένου νὰ μὴ λαμβάνῃ μέρος στὶς διάφορες εἰρηνιστικὲς διαδηλώσεις.

Πῆτερ Μάρτλαντ, ἱστορικὸς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καίιμπριτζ, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ λιγότερο ἀξιόπιστος σύμμαχος τῆς Βρετανίας ἐκείνη τὴν περίοδο ἦταν ἡ Ἰταλία, ἰδιαιτέρως μετὰ τὶς νέες, περὶ οὐδετερότητος, θέσεις τῆς Ῥωσσίας γιὰ τὸν ἐπερχόμενο πόλεμο. Ὁ Μουσολίνι ἀμείβετο μὲ ἑκατὸ λίρες ἐβδομαδιαίως ἐπὶ τουλάχιστον ἕναν χρόνο, γιὰ νὰ δημοσιεύῃ τὰ ἄρθρα του μὲ τὰ ὁποία ἐτάσσετο ὑπὲρ τῆς ἐξακολουθήσεως τοῦ πολέμου, ἀλλὰ μὲ τὴν Ἰταλία στὴν πλευρὰ τῶν συμμάχων τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τοὺς εἰδικούς, οἱ ἑκατὸ βρετανικὲς λίρες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀναλογοῦν σὲ περίπου ἔξι χιλιάδες σημερινὲς στερλίνες.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ζοῦσε καὶ δροῦσε στὴ Ἰταλία κάποιος σὲρ Σάμουελ Χόρ, βουλευτὴς ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος τῆς ΜΙ-5 στὴν Ῥώμη, ἔχοντας ὑπὸ τὴν ἐποπτεία του περίπου ἑκατὸ Βρεταννοὺς πράκτορες, ποὺ δραστηριοποιοῦντο ἐκεῖ.
 Ὁ σὲρ Σάμουελ, στὰ ἀπομνημονεύματά του τὸ 1954, ἀνεφέρετο στὴν στρατολόγηση τοῦ Μουσολίνι. Ἄρα ὑπολείποντο οἱ ἀποδείξεις.

Ὁ Βρετανὸς ἱστορικὸς Πῆτερ Μάρτλαντ, ποὺ κατεπιάσθη μὲ τὴν ὑπόθεση, ἐνετόπισε γιὰ πρώτη φορὰ ἀποδείξεις πληρωμῶν τοῦ Ἰταλοῦ δικτάτορος ἀπὸ τὴν βρεταννικὴ μυστικὴ ὑπηρεσία. Μάλιστα, ὅπως ἀποκαλύπτεται, ὁ Μουσολίνι, κατὰ τὸν σὲρ Σάμουελ, εἶχε δηλώση πὼς ἐπρόκειτο νὰ στείλῃ τοὺς μελανοχιτῶνες του νὰ ξυλοκοπήσουν ὅσους διαδηλωτὲς διεδήλωναν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης στὸ Μιλάνο.

«Τὸ τελευταῖο πράγμα ποὺ ἐπιθυμοῦσε ἡ Βρεταννία ἦταν οἱ ἀπεργίες καὶ οἱ στάσεις ἐργασίας στὸ Μιλάνο μὲ αἴτημα τὴν εἰρήνευση», ἐξηγεῖ ὁ Βρεταννὸς ἱστορικός. Ὁ ἴδιος πιστεύει πὼς τὰ περισσότερα χρήματα ποὺ εἰσέπραττε ἀπὸ τοὺς Βρεταννούς, ἐκείνην τὴν περίοδο, ὁ Μουσολίνι, κατεσπαταλοῦντο στὸ νὰ συντηρῇ τὶς ἐρωμένες του.

Ἡ ἀναῤῥίχησις τοῦ Μουσολίνι στὴν ἐξουσία ξεκίνησε ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκεχειρία καὶ τὴν λήξη τοῦ Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Ὁ ἴδιος ἐπέτυχε νὰ στήσῃ τὴν δικτατορία του, χρησιμοποιῶντας βία καὶ νοθεία, ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920.

Μία δευτέρα συνάντησις τοῦ Μουσολίνι μὲ τὸν παλαιό του ἐργοδότη, τὸν σὲρ Σάμουελ Χόρ, ἔγινε τὸ 1935. Τὴν περίοδο ἐκείνη ὁ σὲρ Σάμουελ Χὸρ ἦταν ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Μεγάλης Βρεταννίας καί, μαζὺ μὲ τὸν Γάλλο ὁμόλογό του, συνέπραξαν στὸ νὰ συνταχθῇ καὶ νὰ ὑπογραφῇ ἡ ἐν λόγῳ συνθήκη, μὲ σκοπό τους νὰ τερματισθῇ ὁ πόλεμος καὶ μὲ σαφῶς εὐνοϊκοὺς ὅρους γιὰ τὴν Ἰταλία, πρὸ κειμένου νὰ εὐαρεστήσουν τὴν Ἰταλία καὶ νὰ παραμείνῃ στὸ πλευρὸ τῶν παλαιῶν της συμμάχων. Μὲ τὴν συνθήκη Χὸρ – Λαβᾶλ ἡ Ἰταλία ἀποκτοῦσε τὸν ἔλεγχο τῆς Ἀβησσυνίας. 

Ὅμως… Οἱ ἀντιδράσεις στὴν Μεγάλη Βρεταννία ἦσαν μεγάλες καὶ ὁ σὲρ Σάμουελ Χόρν παρῃτήθη. Ἡ συνθήκη δὲν ἐφηρμόσθη καὶ λίγο μετὰ ὁ Μουσολίνι εἰσῆλθε στὴν Ἀντὶς Ἀμπέμπα (5 Μαΐου 1936) καὶ ἔληξε ὁ πόλεμος ὑπὲρ τῆς χώρας του.

Ὁ Μάρτλαντ καταλήγει ὅτι «ὁ Μουσολίνι μπορεῖ νὰ τελείωσε τὴ ζωὴ τοῦ κρεμασμένος ἀνάποδα στὸ Μιλάνο, ἀλλὰ ἡ ἱστορία δὲν ἐτάθη εὐγενὴς οὔτε μὲ τὸν σὲρ Σάμουελ Χόρ, ποὺ ἐθεωρήθη «ὀπαδὸς τῆς πολιτικῆς κατευνασμοῦ» ἀκριβῶς σὰν τὸν Νέβιλ Τσαμπερλέιν.

πηγὲς:

Πράκτορας τῆς ΜΙ-5 ὑπῆρξε ὁ Μουσολίνι!

Recruited by MI5: the name’s Mussolini. Benito Mussolini

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply