Ῥῶσσος Ἥρως διέσωσε τὰ παιδιά του ἀπὸ τὴν ὀρθοκομμουνιστικὴ Σουηδία!!!

Τὴν ἱστορία τοῦ Denis Lisov δὲν θὰ τὴν ἀκούσετε σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ φέηκ νιοῦζ τῆς Ἑλλάδος (ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης γενικότερα).
Στόχος εἶναι οὐδέποτε νὰ μαθευθῇ!!! 
Οὐδεὶς λελὲς θὰ τὴν γράψη καὶ ὅλοι οἱ εὐρωπαϊστὲς θὰ τὴν θάψουν.

Ἀναγκάζομαι ἀκόμη μία φορὰ νὰ κάνω δουλειά, ποὺ σὲ μία πραγματικὰ ἐλευθέρα καὶ ἀκηδεμόνευτο ἐνημέρωση, ἀνήκει σὲ ἄλλους.

Ὁ Lisov λοιπόν, Ρῶσσος ὑπήκοος, ζοῦσε στὴν Σουηδία μὲ τὴν γυναίκα του καὶ τὶς τρεῖς κόρες του. Ἡ γυναίκα τοῦ ἀῤῥώστησε ἀπὸ ψυχικὴ νόσο καὶ οἱ τρεῖς κόρες ἐδόθησαν ἀπὸ τὸ Σουηδικὸ κράτος σὲ ἀνάδοχο οἰκογένεια …Λιβανέζων μουσουλμάνων.

Ὁ ἄτυχος Ῥῶσσος ἀντέδρασε σὲ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη καὶ τὸν περασμένο Μάρτιο «ἀπέδρασε» ἀπὸ τὴν Σουηδία μὲ τὶς τρεῖς κόρες του.
Τὸ Σουηδικὸ κράτος ἔβγαλε ἔνταλμα συλλήψεως καὶ ἐπανεκδόσεώς του στὴν μεγάλη μετὰ μαρξιστικὴ πατρίδα.

Ἡ Πολωνικὴ κυβέρνησις τοὺς συνέλαβε στὸ ἀεροδρόμιο καὶ ὡς τὰ προχθὲς τοὺς κρατοῦσε γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ τὴν ἐπανέκδοσή τους ἤ μή.
Προχθὲς λοιπὸν ἐπέτρεψε στὸν Ρῶσσο αὐτὸν ἥρωα νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν πατρίδα του, γράφοντας στὰ παλαιά τους ὑποδήματα τὴν ὀρθοκομμουνιστικὴ Σουηδία.

Μπράβο στὴν πολωνικὴ κυβέρνηση.

Ἔως τὰ σήμερα ὁ ὀρθοφασισμὸς ἀπαιτοῦσε τὶς 230 ἡμέρες ἀπὸ τὶς 365 νὰ δουλεύῃς γιὰ αὐτοὺς στὰ σύγχρονα μετασοβιετικὰ γκοῦλαγκ τοῦ δῆθεν κοινωνικοῦ κράτους.
Ἐδῶ καὶ δεκαετίες μὲ τὰ ὁλοήμερα σχολεῖα, καθοδηγεῖ τὴν σκέψη τῶν παιδιῶν.
Συντόμως θὰ ζητήση (ἐὰν δὲν τὸ ἔχῃ κάνη ἤδη) καὶ τὴν ἐπιμέλειά τους.

Ἡ φάρμα τῶν ζώων σὲ ἔκδοση 2.0 στὴν πατρίδα μας τὴν Εὐρώπη.

Ἐὰν ὑπάρχῃ θεός, ἂς σᾶς φωτίσῃ.

«Ἕνας» 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ῥῶσσος Ἥρως διέσωσε τὰ παιδιά του ἀπὸ τὴν ὀρθοκομμουνιστικὴ Σουηδία!!!

  1. Οἱ Σουηδοὶ εἶναι πλήρως ἐξιουδαϊσμένοι (ἀκόμα δὲν ἔχω καταλάβει τὸ πῶς τὸ κατάφεραν αὐτὸ οἱ ἰουδαῖοι) καὶ οἱ Πολωνοὶ τοὺς συναγωνίζονται – μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, ὅπως φαίνεται.

Leave a Reply