Τὸ ἀφρικανικὸ «τσουνάμι»!!!

Τὴν ὥρα ποὺ στὴν Εὐρώπη τὸ «refugees welcome here» καθορίζει μεταναστευτικὲς πολιτικὲς κυβερνήσεων, στὴν Ἀφρικὴ συντελεῖται – μακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος – μία πρωτόγνωρος δημογραφικὴ ἔκρηξις: Μέχρι τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἀφρικῆς θὰ ἔχει διπλασιασθῆ φθάνοντας στὰ 2,5 δισεκατομμύρια!

Μπορεῖ στὴν χώρα μας νὰ μὴ γίνεται κάποια ἀναφορὰ στὸ θέμα, ὅμως ἀπὸ ἐχθὲς στὸ Ναϊρόμπι τῆς Κένυας ἐκπρόσωποι 160 χωρῶν συμμετέχουν στὴ 3ήμερη «Συνδιάσκεψη γιὰ τὸν παγκόσμιο πληθυσμὸ» μὲ στόχο νὰ περιορισθῇ, ὅσο γίνεται, αὐτὴ ἡ δραματικὴ ὑπεργεννητικότης στὴν βάση συγκεκριμένων δράσεων καὶ μέτρων: Καλλιτέρα ἰατρικὴ περίθαλψις, συστηματικὴ διάδοσις μέτρων ἀντισυλλήψεως, ἐνίσχυσις τῶν γυναικείων δικαιωμάτων, σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις ἀπὸ τὴν σχολικὴ ἡλικία, οἰκογενειακὸς σχεδιασμός, ἐνίσχυσις τῆς ἐκπαιδεύσεως, οἰκονομικὴ στήριξις.

Ὅσες συνδιασκέψεις καὶ νὰ γίνουν ὅμως εἶναι βέβαιο πὼς δὲν θὰ ὑπάρξη ἀποτέλεσμα ὅσον καιρὸ οἱ ἀφρικανικὲς χῶρες μὲ ὑπεργεννητικότητα δὲν ἀναλάβουν οἱ ἴδιες τὴν εὐθύνη ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ καὶ νὰ δράσουν ἄμεσα – μὲ τὴν βοήθεια ὅλης της παγκοσμίου κοινότητος. Γιατί ἡ δημογραφικὴ ἐξέλιξις τῆς ἀνθρωπότητοςς (καὶ ἡ συνακόλουθος νέα μαζικὴ μετανάστευσις τῶν λαῶν) στὶς ἑπόμενες δύο – τρεῖς δεκαετίες ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ τὰ παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς καὶ ἰδιαιτέρως στὴν ὑποσακχάριο ζώνη, μὲ τὶς τρεῖς πρῶτες χῶρες σὲ ποσοστὰ γιὰ παιδιὰ ἀνὰ γυναίκᾳ νὰ εἶναι ὁ Νίγηρ (7,6), τὸ Ν. Σουδᾶν (6,7) καὶ τὸ Κονγκὸ (6,5)

(Συγκριτικῶς, στὴν Ἑλλάδα ὁ μέσος ὅρος ὁλικῆς γονιμότητος, δηλαδὴ παιδιῶν ἀνὰ ζεῦγος, εἶναι σταθερὰ στὸ 1,26, ὅταν γιὰ νὰ διατηρηθῇ ἀμετάβλητος ὁ πληθυσμὸς θὰ πρέπη νὰ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ 2,1. Ἐπιπλέον, ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 2020 ἕνα στὰ ἑπτὰ (7) παιδιὰ ποὺ γεννῶνται θὰ ἔχουν ἕναν τουλάχιστον ἀλλοδαπὸ γονέα.)

Στοϊλόπουλος Βασίλης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply