Δέν θά χρηματοδοτῶνται πλέον ἐπενδύσεις σέ ὀρυκτά καύσιμα;

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων, μεγαλύτερος ἐπενδυτικὸς ὀργανισμὸς τῆς ὑφηλίου, ἀπεφάσισε νὰ μὴ χρηματοδοτῇ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 2021 ἔργα παραγωγῆς ἐνεργείας μὲ ὀρυκτὰ καύσιμα.

πηγὴ

Οἱ ἁπανταχοῦ πράσινοι πανηγυρίζουν.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι λίγο διαφορετική. Ἡ μετάβαση στὴν ἐντελῶς πράσινη ἐνέργεια θὰ πάρη ἄλλα 30 χρόνια καὶ τὰ θερμικὰ ἐργοστάσια θὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν κὰθ΄ ὅλη αὐτὴν τὴν περίοδο. Τὸ νὰ μὴ χρηματοδοτῇς ἐπενδύσεις ποὺ ἔχουν ἀντικείμενο τὴν ὑπάρχουσα τεχνολογία, σημαίνει ὅτι μειώνεις τὶς πιθανότητες νὰ ἀναπτυχθοῦν βελτιώσεις ποὺ θὰ εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα μία σοβαρὴ μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, μείωση ἴσως καὶ μεγαλυτέρα ἀπ’ αὐτὴν ποὺ φέρνουν σήμερα οἱ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας.

Φυσικὰ αὐτὰ εἶναι «ψιλὰ γράμματα» ποὺ δὲν τὰ καταλαβαίνει τὸ κοινὸ τῶν ψηφοφόρων αὐτῶν ποὺ ἀπεφάσισαν τὴν παύση τῆς χρηματοδοτήσεως, γιὰ αὐτὸ καὶ πανηγυρίζει.
Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε μία «πολιτικὴ ἀπόφασις».

Κίσσας Χρῆστος  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δέν θά χρηματοδοτῶνται πλέον ἐπενδύσεις σέ ὀρυκτά καύσιμα;

  1. Βρὲ παιδιά! Ἡ ποτοαπαγόρευση στὶς ΗΠΑ κατὰ τὸν Μεσοπόλεμο γιατί εἶχε γίνει;
    Στὸ πλαίσιο λήψης μέτρων κατὰ τοῦ ἀλκοολισμοῦ; Σιγά! Ἦταν, ἐπειδὴ τὰ αὐτοκίνητα μποροῦσαν νὰ κινοῦνται καὶ μὲ οἰνόπνευμα καί, δεδομένου ὅτι οἱ ἀμερικανοὶ ἀγρότες εἶχαν ἀποστακτῆρες, γιὰ νὰ φτιάχνουνε μόνοι τους οὐίσκυ, θὰ μποροῦσαν κάποια στιγμὴ νὰ βγάζουνε οἰνόπνευμα καὶ τὰ αὐτοκίνητα καὶ μηχανήματά τους. That`s all, folks!
    Τὸ θέμα εἶναι -στὰ πλαίσια παλαιᾶς γαλλικῆς ρήσης- νὰ μὴ ἔχη κανεὶς δίκιο “πολὺ νωρίς”. Σωστὸ αὐτό, τὸ ἔχω νοιώσει στὸ πετσί μου, ἀλλὰ μετὰ ἴσως εἶναι πολὺ ἀργά.

Leave a Reply