Ὑπὲρ ταχύτητες σὲ ἕνα διαλυόμενο κράτος γιὰ νὰ διευκολυνθῇ ὁ ἐποικισμός!!!

Μέσα σὲ …48 (!!!!!!!) ὧρες εἶχαν κάνη τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ στεγάσουν τοὺς λάθρο!!!

Τέτοια ταχύτης, ὀργάνωσις, μελέτη καὶ ἀποπεράτωσις ἔως τότε οὐδέποτε ἔχει συμβῆ στὰ ἑλληνικὰ χρονικά!!! Ἀκόμη καὶ σὲ περιόδους σεισμῶν ἢ ἄλλων θεομηνιῶν.

Ἐκεῖ βλέπετε ἐπρόκειτο γιὰ Ἕλληνες.
Τὸ ξενοδοχεῖο εἶναι τὸ «Αἴγλη» τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τὸ ἔργο ἔγινε ὑπὸ τὸν Κωστάκη τὸν Μπακογιάννη (ναί, αὐτὸν ποὺ ἐψήφισαν οἱ Ἀθηναῖοι γιὰ νὰ μετατρέψῃ τὴν Ἀθήνα σὲ Καμποῦλ)!!!

Δεῖτε καὶ πιὸ κάτω τὶς χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τὸν Κρατικὸ προϋπολογισμὸ τοῦ ξενοδοχείου ὡς πρὸς τὸ ..κέτερινγκ τῶν λάθρο.

Καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Ἀθηναϊκὸς λαὸς τὸν ἐψήφισε.Β. Κωνσταντῖνος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply