Γιὰ λίγα …αὐγὰ θα χορτάσουμε …τρόμο!!!

Εἶναι λίγες ἡμέρες ποὺ μάθαμε πὼς κάποιος «πατὴρ Κλεομένης» συνελήφθη ὡς φυγόδικος, διότι πρὸ μηνῶν εἶχε ἐπιτεθῇ στὸ …«μνημεῖον ὁλοκλαυτώματος» τῆς Λαρίσσης μὲ …αὐγὰ καὶ κλωτσιές.

Ὁ κίνδυνος δὲ ποὺ διέτρεξε τὸ …μνημεῖον εἶναι ἀπεναπανάληπτος, ἐφ΄ ὅσον μόλις εἶδε τὸν (φερόμενο ὡς) πατέρα Κλεομένη ὁλο-κοκκίνησε ἀπὸ τὴν …ντροπή του κι …«ἀπεφάσισε» νὰ ἀναχωρήσῃ γιὰ ἄλλην γῆ κι ἄλλα μέρη.
Τί; Ὄχι;

Στὸ μεταξὺ διάφοροι ποὺ ἐθίγησαν, ὅπως ὁ «ἐθνικός μας μηνυτὴς κος δημητρᾶς καὶ ἡ κα Andrea Gilbert, ποὺ ἀμφότεροι σχετίζονται μὲ ἱδρύματα ποὺ χρηματοδοτεῖ ὁ πSoros, ἔσπευσαν νὰ τὸν μηνύσουν γιὰ νὰ βάλουν τὰ πράγματα στὴν ὀρθή τους θέσιν καὶ νὰ στιγματισθῇ ἀνεπανόρθωτα ὁ πατὴρ Κλεομένης.

Καλὸ βέβαια εἶναι νὰ προσέξουμε πὼς οἱ ἴδιοι οἱ ἑβραῖοι δὲν προέβησαν σὲ κάτι τέτοιο, διότι, ὡς γνωστόν,  οἱ ἴδιοι οἱ ἑβραῖοι, ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτόν τους, τὴν κοινότητά τους καὶ τὴν ἱστορία τους, σπανίως (ἔως ποτέ!!!) προκαλοῦν μὲ τέτοιες κινήσεις, πρὸ κειμένου νὰ μὴ στοχοποιῶνται. Καί, κατ’ ἐμέ, πολὺ καλὰ κάνουν, διότι ἄλλο εἶναι νὰ προκαλῇς καὶ μὲ μηνύσεις ὅσους (μὴ ἢ χωρὶς ἐπιχειρήματα) σὲ πολεμοῦν καὶ ἄλλο νὰ ἐμφανίζονται οἱ αὐτόκλητοι ἀντί-ῥατσιστὲς γιὰ νὰ βάλουν τὰ πράγματα στὶς σωστές τους θέσεις.

Ὅμως τὸ θέμα μας σήμερα δὲν εἶναι τὸ τί κάνουν (ἢ δὲν κάνουν) οἱ ἑβραῖοι. Ἄλλο εἶναι. Σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι ἡ μήνυσις κατὰ τοῦ πατρὸς Κλεομένους, ἡ δίκη, ἡ καταδίκη (ἐρήμην του) καὶ ἡ πρόσφατός του σύλληψις.

7.500 εὐρῶ πρόστιμο καὶ φυλάκισις 18 μηνῶν!!!
Τόλμα λοιπὸν τώρα νὰ μιλήσῃς κατὰ τῶν ἐβραίων, κατὰ τοῦ «ὁλοκαυτώματος» καὶ γενικότερα ἀντί-σημιτικά*!!!
Ἄλλως τὲ εἶναι γεγονὸς πὼς ὁ πSoros ἔχει τόσες πολλὲς Μ.Κ.Ο. στὴν λίστα τῶν ἐξ αὐτοῦ σιτιζομένων, ποὺ τελικῶς μὲ κάτι τέτοιες μηνύσεις ἐπιτυγχάνεται ἡ κατατρομοκράτησις τῶν ἰθαγενῶν, ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θίγονται φυσικά, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀναλάβη …«ἐργολαβικῶς» νὰ μὴ θίγονται αὐτοὶ ποὺ θίγονται!!! Γιατί ἄρα γέ;

Τί μπορῶ ἐγώ τώρα νά προσθέσω;
Μπορῶ νά χαρακτηρίσω τήν ποινή ὡς ἐξοντωτική ἤ κινδυνεύω κι ἐγώ μέ μηνύσεις ἀπό τούς …μηνυτές;
Μπορῶ μήπως νά  ὑπερασπισθῶ τόν «πατέρα Κλεομένη»** ἤ θά χαρακηρισθῶ κι ἐγώ ὡς …κλεομενική;
Μπορῶ νά ἰσχυρισθῶ πώς αὐτή ἡ ποινή εἶναι ἄδικος καί ὑπερβολική καί παραδειγματική ἤ θά χαρακτηρισθῶ ὡς ἀντισημιτική; 

Φιλονόη

Σημειώσεις

Εἴδατε κάποιον νά μηνύσῃ γενικῶς ὅλους αὐτούς πού καταστρέφουν μνημεία, πού θίγουν τήν ἱστορία μας ἤ πού προσβάλλουν νεκρούς; Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε πὼς τοὺς ἀγνοοῦν, διότι θὰ γελάσω… Μόνοι τους οἱ δράστες συνηθίζουν νὰ διαφημίζουν τὰ ἐγκλήματά τους, ἀλλὰ …μούγκα!!!

Εἴπαμε… Οἱ ἑβραῖοι, πού, τελικῶς, ἔχουν κι ἔννομον συμφέρον ἐφ΄ ὅσον θίγεται ἡ ἱστορία τους,  δὲν μηνύουν. Ὑπάρχουν ἄλλοι γιὰ αὐτό.
Μήπως κάποιοι πού μέ αὐτές τίς κινήσεις τελικῶς θίγουν καί στοχοποιοῦν τούς ἑβραίους, ἀλλά μέ ἔμμεσον τρόπο; Καί τί θά κάνουν γιά αὐτό οἱ ἑβραῖοι; Θά ἀντιδράσουν γιά νά προστατευθοῦν ἤ θά καταντήσουν ἀποδιοπομπαῖος τράγος γιά ἐγκλήματα ἄλλων; Διότι οὔτε ὅλοι οἱ ἐβραῖοι εἶναι σιωνιστές, οὔτε ὅλοι οἱ ἑβραῖοι ἐγκληματοῦν μὰ οὔτε καὶ ὅλοι οἱ ἐβραῖοι ἐπιθυμοῦν τέτοιου εἴδους δημοσιότητα. Ἤ θά ἀφεθοῦν στά νύχια τῶν τιμητῶν τῆς νέας τάξεως καί στά δίκτυα τῶν μισθοφόρων τοῦ πSoros, πού τελικῶς θά τούς θέση στό μάτι τοῦ κυκλῶνος; Γνωρίζω πολὺ καλὰ πὼς δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκθέτουν τὴν κοινότητά τους σὲ περιπέτειες δημοσιότητος. Πῶς θά τίς ἀποφύγουν ὅμως;

Τώρα λοιπόν τί ἐπετεύχθη; Γιά πόσο ὁ τρόμος θά ἐπιδρᾶ ἐπάνω σέ ἄτομα πού συνιστοῦν κοινωνία ἕτοιμη νά ἐκραγῇ καί νά ἀναζητήσῃ ἐξιλαστήρια θύματα; Ἔ; 

Μά ποιοί εἶναι αὐτοί τέλος πάντων;

Καὶ 30.000 πῆραν Βαλλιανάτος καὶ Δημητρᾶς ἀπὸ τὸ ΥΠΕΞ καὶ μᾶς σέρνουν σὲ διεθνῆ δικαστήρια..

Ἀκόμη καὶ τὸ ΕΣΡ θέλει τὸν ...Soros του!!!8Ἀκόμη καὶ τὸ ΕΣΡ θέλει τὸν ...Soros του!!!9

Γιατὶ ὁ Soros χάνει τὸν …ὕπνο του, ὅταν οἱ πόλεις μας δὲν ΤΟΥ ἀνήκουν!!!

Η Περιφέρεια Αττικής (η κόκκινη Δούρου), ο κόκκινος Ραδιοσταθμός στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5, η μαύρη Αμερικανική Πρεσβεία (που παρακολουθούσε την κυβέρνηση) και ο πορτοκαλί Δήμος Αθηναίων (Soro-Καμίνης) ενώνουν τις δυνάμεις τους, δηλαδή τα λεφτά μας  για να …προωθήσουν, με το ζόρι, την GAY ατζέντα, με τρόπο που να ξεφτιλίζει τον μέσο ομοφυλόφιλο και να τον καθιστά καρνάβαλο κι ανώμαλο, στα μάτια του μέσου πολίτη.

Ἀκόμη καὶ τὸ ΕΣΡ θέλει τὸν ...Soros του!!!2

Ἀκόμη καὶ τὸ ΕΣΡ θέλει τὸν ...Soros του!!!6

Ἀκόμη καὶ τὸ ΕΣΡ θέλει τὸν ...Soros του!!!5Ἀκόμη καὶ τὸ ΕΣΡ θέλει τὸν ...Soros του!!!4

Ἀκόμη καὶ τὸ ΕΣΡ θέλει τὸν …Soros του!!!

* Οἱ Σημίτες ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν οἱ Ἄραβες. Οἱ ἑβραῖοι οὐδέποτε ἦσαν σημῖτες. Ὁ ὅρος χρησιμοποεῖται καταχρηστικῶς γιὰ λόγους προπαγάνδος. Ἀκόμη καὶ ἡ βικιπαιδεία κάτι πάει νὰ πῇ ἀλλὰ …δὲν τὸ λέει!!! Συνεπῶς ὁ «ἀντισημιτισμός», ὡς ὅρος, δὲν στέκει.

** Προσωπικῶς ἡ γραφικότης, ἡ ἀληθὴς (ἢ μὴ) σχέσις του μὲ τὴν ἐπίσημο ἐκκλησία καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ ἐν λόγῳ (φερομένου ὡς) πατρὸς Κλεομένους μὲ ἀφήνει παντελῶς ἀδιάφορον. Τὸ θέμα μας εἶναι ἀλλοῦ καὶ ἐπ΄ αὐτοῦ μόνον καλούμεθα νὰ προβληματισθοῦμε. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

9 thoughts on “Γιὰ λίγα …αὐγὰ θα χορτάσουμε …τρόμο!!!

 1. Ὁ χειρότερος ἰουδαῖος εἶναι ὁ δῆθεν χριστιανὸς ποὺ ὑποστηρίζει τὸν ἰουδαῖο. (Ντοστογιέφσκυ.)

 2. Το θεμα (περι εβραιων) αγαπητη Φιλονοη χρηζει εκτεταμενης συζητησης.
  Ενας που θα μπορουσε να μας “ανοιξει ειλικρινα τα ματια” περι τουτου θα ηταν ο Νομικος, Ιστορικος και Συγγραφεας κος. Κ. Πλευρης, αλλα που να τον βρουμε τωρα.

  Εγω θα σταθω στην παραγραφο σου…
  [ Εἴπαμε… Οἱ ἑβραῖοι, πού, τελικῶς, ἔχουν κι ἔννομον συμφ……………
  ……………δημοσιότητος. Πῶς θά τίς ἀποφύγουν ὅμως; ]
  και θα σε ερωτησω το εξης:

  Με την εκλογη της ΧΑ στο Ελληνικο κοινοβουλιο ΠΟΙΟΣ αλλος εκτος των εβραιων διεμαρτυρηθει και επεβαλε ποικιλοτροπως, την “διωξη” των Χρυσαυγιτων απ την πολιτικη ζωη του τοπου.
  Ουτε οι κομμουνιστες!!!!

  ΠΟΙΟΣ;
  Ποιο πολιτικο κομμα ή καποιος αλλος εχει παει στο Ισραηλ να διαμαρτυρηθει για την εκλογη του κομματος καποιου Λιμπερμαν που θεωρειτω ή ακομα θεωρειται ενας κοινος εγκληματιας και μπολσεβικος απ’ την Μολδαβια;;;;;

  Αλλα πισω στα γραφομενα σου στην παραγραφο που παρεθεσα, θα αφησω να μας εξηγησει ο πρωην Πρωθυπουργος της Μαλαισιας o οποιος ουτε λιγο, ουτε πολυ ειχε πει δημοσιως οτι:
  (παραφραζω τα λογια του.)
  “Οι εβραιοι κυβερνουν τον κοσμο με πληρεξουσιο.
  Βαζουν αλλους να πολεμησουν και να πεθανουν γι αυτους”

  Και για να βγαινουν τετοια λογια επισημως απ το στομα ενος πρωθυπουργου, εστω και της ασιατικης Μαλαισιας, πιστευω οτι κατι θα ξερει παραπανω.
  Τουλαχιστον απο μενα.

  • Λούλα, ἔννομον συμφέρον δὲν εἶχαν μὲ τὸ νὰ περιθωριοποιήσουν τὴν χρυσῆ αὐγὴ (ἐκτὸς ἐὰν ἤθελαν νὰ τὴν …προωθήσουν!!!). Ἔννομον συμφέρον σημαίνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἡ λέξεις μᾶς λέει. Τίποτα περισσότερο. Ὅμως γιὰ τὸ μνημεῖον τους εῑχαν.
   Ὅσο γιὰ τὰ λοιπά… Ἐξακολουθοῦν βεβαίως βεβαίως νὰ τὸ παίζουν «μπᾶτσοι τοῦ πλανήτου» ἀλλά…
   …γιά ποιόν;

   • Φιλονοη την ΧΑ την εφερα ως παραδειγμα.
    Οι κατα κον. Μιχαλοπουλον “συμβασιουχοι του θεου” εχουν μονον ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
    Εννομον ή ανομον δεν τους νοιαζει.

 3. Λούλα, μὲ συγχωρεῖς, ἀλλὰ καὶ πάλι θὰ στὸ πῶ: Τυφλὴ τ’ὀμματ’ τόν τε νοῦν τὰ τ’ὦτ’εἶ! Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίστασις! -κατά πως λέει καὶ ἡ Φιλονόη μας.
  Βρὲ Λούλα, ὁ κ. Πλεύρης διατυμπανίζει πὼς εἶναι “Ἠπειρώτης” καὶ δὴ ἀπὸ τὴν Ἄρτα! (Ἐξαίρετη τοποθέτηση, καθότι ἡ Ἄρτα εἶναι τὸ μόνο μέρος τῆς Ἠπείρου ποὺ δὲν διεκδικοῦν οἱ Ἀλβανοί. Ὁπότε οὐδεὶς δύναται νὰ τὸν “κατηγορήση” γιὰ Ἀρβανίτη καὶ τὰ ρέστα.) Οὐχ ἧττον -Λούλα, παρορμητικὴ καὶ ἐπιπόλαια!- τὸ ἐπώνυμο “Πλεύρης” ἀπαντᾶται στὴν Κρήτη καὶ ἐγὼ τοὐλάχιστον δὲν ξέρω κανένα “Πλεύρη” ἀπὸ ἄλλη περιοχὴ τοῦ εὐρύτερου ἑλληνικοῦ χώρου. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων λοιπόν, γιατί ὁ κ. Πλεύρης νὰ ἀποκρύπτη τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴ “λεβεντογέννα” Μεγαλόνησο, ὅπου “ἡ μύγα τρώει σίδερο καὶ τὸ κουνούπι ἀτσάλι”;
  Γιατί; Μοῦ λές;
  Ἐπιπλέον, Λούλα, ὁ κ. Πλεύρης, ἐὰν δὲν θεοποίησε ὁπωσδήποτε, ἁγιογράφησε τὸν Ἰ. Μεταξᾶ. Τὸ ὅτι ὁ Μεταξᾶς, παρὰ τὴν ἀναμφισβήτητη εὐφυία του καὶ τὴ σαφέστατα στημένη θανάτωσή του ἀπὸ τοὺς Βρεταννούς, μᾶς ἔρριξε τὸ 1940 σὲ ἕνα πόλεμο ἀπὸ τὸν ὁποῖο βγήκαμε καθημαγμένοι τὸ 1949, δὲν ἀπασχολεῖ κανένα γενικῶς καὶ τὸν κ. Πλεύρη ἰδιαιτέρως. Καὶ last but not least: Ὁ κ. Πλεύρης πανηγυρικῶς λανσάρισε τὸ μοναδικό, ἀνυπέρβλητο καὶ ἀνεπανάληπτο: Ὁ Κορυζῆς αὐτοκτόνησε μὲ ΔΥΟ σφαῖρες στὴν καρδιά!
  Καὶ ἔτι περαιτέρω, Λούλα ἐπιφανειακὴ τὴν σκέψιν, ὁ κ. Πλεύρης -στὸν βαθμὸ ποὺ ἐγὼ τοὐλάχιστον μπορῶ νὰ καταλάβω- κέρδισε τὴν περίφημη δίκη του γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα καὶ τὰ λοιπὰ paraphernalia κυρίως βάσει τοῦ περίφημου ἀξιώματος τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης: “Ὁ καλὸς δικηγόρος ξέρει τοὺς νόμους, ὁ πολὺ καλὸς δικηγόρος ξέρει τὸν δικαστή”. Μὲ τὴν ἀθώωσή του, πράγματι, ἐπετεύχθησαν δύο τινά: 1) Ὁ ἴδιος, ὁ κ. Πλεύρης δηλαδή, ἀνήχθη καὶ πανηγυρικῶς ἐνετάχθη στὸ παγκοσμίων διαστάσεων πάνθεον τῶν ἐχθρῶν/θυμάτων τῶν ἰουδαίων καὶ 2) ἀπεδείχθη -ἐπίσης παγκοσμίως!- πὼς οἱ Ἕλληνες δικαστὲς εἶναι “φασίστες”! Καὶ μετὰ ὁ κ. Θάνος Πλεύρης, γυιὸς τοῦ πατρὸς Πλεύρη, μπῆκε πανηγυρικῶς στὴν ἑλληνικὴ Βουλή, ὅθεν οὐδεὶς τὸν κουνάει, καθότι τέκνον θύματος τῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ἰουδαίων!
  Λούλα, μὲ ἔχεις κατακερματίσει! Νοιώθω βαθύτατα ἀπογοητευμένος ἀπὸ σένα! Στὸ παλαιὸ Πολεμικό μας Ναυτικό, ὅποτε ἀνέκυπτε σοβαρὸ ἐνδοϋπηρεσιακὸ μπέρδεμα (= μπάχαλο), οἱ πάντες ἀνέκραζαν: “Ἐδῶ μᾶς χρειάζεται κάποια γυναίκα, νὰ μᾶς λύση τὸ πρόβλημα μὲ τὸ θηλυκό της μυαλό!” Τὸν κανόνα αὐτόν, τὴν προσφυγὴ σὲ θηλυκὸ μυαλὸ δηλαδή, ἐγὼ τὸν τήρησα ὡς κανόνα ἀπαράβατο καὶ κατὰ τὴ θητεία μου στὸ Π.Ν. μας καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσή μου ἀπὸ αὐτό. Τώρα ὅμως, ἐξαιτίας σου, μπαίνω -τώρα! σὲ προχωρημένη ἡλικία!- σὲ φάση ἀναθεώρησης. Ἰδοὺ τὸ ἀποτέλεσμα ὁρισμένων τῶν ἀνὰ τὸν ἱστοχῶρο τῆς Φιλονόης μας γραφομένων σου!
  Ἀλλὰ δὲν χάθηκε κάθε ἐλπίδα! Ἡ Φιλονόη μας ἔθεσε -χωρὶς ἴσως νὰ καταλαβαίνη οὔτε ἡ ἴδια τὴ σημασία αὐτοῦ ποὺ ἔγραψε- τὸ πραγματικῶς παγκοσμίων διαστάσεων πρόβλημα: Ποιανοῦ “μπάτσοι” εἶναι οἱ ἰουδαῖοι; Καὶ γιὰ νὰ τὸ πῶ “ἐπιστημονικότερα”: Ἐνῶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε ἀπὸ τοὺς ἰουδαίους, ποιὸς ἐπέβαλε τὴν ἔνταξη τοῦ ἰουδαϊσμοῦ στὸν Χριστιανισμό; Μὲ ποιὰ λογικὴ δηλαδὴ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη τους θεωρεῖται ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη μὲ τὰ Εὐαγγέλια; Καὶ γιατί “Καινὴ Διαθήκη” (ὀνομασία βάσει τῆς ὁποίας ἡ Τορά, Πεντάτευχος τῶν ἰουδαίων, θεωρεῖται γενικῶς ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς ὡς “προετοιμασία” τοῦ Χριστιανισμοῦ), τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς κανένα “συμβόλαιο” μὲ τὸν Θεὸ οὔτε συνῆψε οὔτε πρότεινε; Καὶ πῶς ὁ ἰουδαϊσμὸς κόλλησε καὶ στὸ Ἰσλάμ, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον εὐσεβεῖς νὰ ἐπαναλαμβάνουν ad nauseam τὸ τελείως παράλογο καὶ ἀνυπόστατο “οἱ τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες”, οἱ τρεῖς “ἀβραμιαῖες θρησκεῖες” καὶ ἄλλα τέτοια πολλά, εὐτράπελα καὶ γραφικά;
  Μπορεῖτε σεῖς, Λούλα καὶ Φιλονόη, νὰ μοῦ λύσετε τὸ πρόβλημα;

  • κ. Μιχαλοπουλε δυο λογια για μενα.

   Δεχομαι ΟΛΟΥΣ τους ανθρωπους ΟΠΩΣ ειναι.
   Κοκκινους, πρασινους, μαυρους, κιτρινους, ασπρους, εμπριμε (τωρα τελευταια εχουμε κι απ αυτους) ανεξαρτητως του ΤΙ πιστευουν, ΑΝ πιστευουν και ΠΟΥ πιστευουν.

   Mονο μην ερθει καποιο διποδο σαπροφυτο, οπως καποια σπανιολα που ξεχνω τ’ ονομα της, “καθηγητρια” μαθηματικων μαλιστα, να μου προσβαλει την νοημοσυνη και να μου επιβαλλει να πιστεψω οτι τα…μαθηματικα ειναι μια ρατσιστικη επιστημη, γιατι λεει, δεν τα καταλαβαινουν οι μαυροι και οι ισπανοφωνοι φοιτητες.
   Ή να μου ‘ρθει ενας εισαγγελεας και να μου πει οτι η συλληψη ενος εγκληματια απ’ την αστυνομια γιατι εκανε μια κλοπη, ή καποιο αλλο εγκλημα πρεπει να απαγορευτει, αν ο υποπτος ειναι μαυρος.
   Εκει εχει φτασει το χαλι στην Ελλαδα μας.

   Τον κ. Πλευρη το ξερω ΜΟΝΟΝ απ’ τα βιβλια του.
   Εχω διαβασει κανα δυο-τρια, μεταξυ των οποιων και το “Εβραιοι Ολη η Αληθεια” και δεν καταλαβαινω τι εννοεις γραφοντας οτι ο κ. Πλευρης ….αυτοματως κατεταχθει στο πανθεον των εχθρων/θυματων των Ιουδαιων;
   Ή ….με την αθωωση του, οι ελληνες δικαστες αυτοματως ειναι “φασιστες”;
   Δηλ. οπου ανακατευονται οι Ιουδαιοι και πιστεψε με ανακατευονται ΠΑΝΤΟΥ και σε ΟΛΑ τα μηκη και πλατη της Υδρογειου, εμεις οι “γκογιμ” απαγορευται να ανακατευτουμε;
   Ιδιως οταν ανακατευονται εναντιον μας;
   Και μπραβο του και συγχαρητηρια που τους κερδισε στα δικαστηρια πληρωνοντας τους με το ιδιο νομισμα, γνωριζοντας καλα τον νομο ή ακομα καλυτερα γνωριζοντας καλα τον δικαστη. Γιατι οι ιουδαιοι κανουν και κατι χειροτερο.
   Εκβιαζουν ή ακομα εξοντωνουν ποικιλοτροπως τους δικαστες που δεν συμπλεουν μαζι τους.
   Αλλα αν δεν με απατα η μνημη μου ο κ. Πλευρης κατεδικαστει πρωτοδικως τον Δεκεμβριο του 2007 και αθωωθει αργοτερα απ τον Αρειο Παγο.
   Δηλ. στην πρωτη περιπτωση οι δικαστες ησαν “δημοκρατες” και “δικαιοι” ενω στην δευτερη οι δικαστες ειναι “φασιστες” και “Ναζιδες”. Δεν ειναι σοβαρα πραγματα αυτα κ. Μιχαλοπουλε.
   Τι να πω;
   Αν ο κ. Πλευρης ειναι θυμα των Ιουδαιων Τι να πουν οι φουκαραδες οι Παλαιστινιοι;

   Για τον υϊον Πλευρη θα ελεγα οτι περαν του οτι ειναι βουλευτης, εξελεγει τον Σεπ του 2007 με τον Καρατζαφερη, 2-3 μηνες δηλ. ΠΡΙΝ την δικη “Πλευρης-Εβραιοι” και οχι ΜΕΤΑ την αθωωσιν του πατρος του.
   Ειναι μεμπτον δηλ. οτι ο πατηρ προσελαβε το υϊον του σαν υπερασπιση, ενω οι αλλοι ταυτιστικαν με τα δικα τους “αποχωρητηρι@ του Ελσινκι και τις λοιπες απλυτ3ς αντιναζιστικες πρωτοβουλιες”; δηλ. μερικα απ τα εν Ελλαδι παραμαγαζα του ταμεια των Ιουδαιων Ροθτσιλντς, κ. György Schwartz; (γνωστος και ως Τζωρτζ Σορος)
   Να προσθεσω επισης οτι ο υϊος Πλευρης δεν εχει κανει καποια δηλωση μετανοιας στους Ιουδαιους οπως οι “μακομπουμπουκοι” για να διατηρησουν τα βουλευτικα τους αξιωματα και παλι μπραβο του.

   κ. Μιχαλοπουλε σαν Ιστορικος που εισαι τις λεπτομερειες περι Κορυζη και Μεταξα θα τις λυνατε σε εναν δημοσιον διαλογον με τον κ. Πλευρη, ο οποιος εχει δηλωσει πολλακις οτι ειναι ειναι θιασωτης του διαλογου και δεν γνωριζω γιατι δεν εχει γινει αυτο ακομα.
   Σχετικα με τις δυο σφαιρες της “αυτοκτονιας” Κορυζη πιστευω οτι ο κ. Πλευρης αναφερεται εντελως ειρωνικα.
   Βλεπω ομως οτι αναγνωριζετε και πιστευτε σε μια απ τις μεγαλυτερες Ιουδαϊκες απατες του αιωνα ητοι:
   Το “ολοκαυτωμα”.
   Αν και κατα τον Β’ ΠΠ εχαθησαν αδικως εκατομυρια ζωες (εδω χρειαζομαστε Εντιμους, Ουδετερους και προ-παντων ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ Ιστορικους να μας εξηγησουν ΤΙ, ΠΟΙΟΣ και ΓΙΑΤΙ) εχω αντιρρησεις σχετικα με το ολον θεμα.
   Και δεν με ενδιαφερει τι λεει ο καθε Πλευρης. Εχω δικα μου κριτηρια και λεω οτι ΑΝ οι Ιουδαιοι υπεφεραν αυτα που δηλωνουν οτι υπεφεραν θα ΕΙΧΑΝ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΜΑΘΕΙ, με αποτελεσμα να τους αγαπουσε ολος ο Κοσμος.
   Ομως η σημερινη πραγματικοτης μας αποκαλυπτει ακριβως το αντιθετο.
   Και μιας και το ‘φερε η κουβεντα ποια η γνωμη σου, σαν Ιστορικος, για την Παγκοσμια Ταξη σημερα, ΑΝ οι Ναζι ειχαν κερδισει τον Πολεμο;

   Και για να κλεισω, δεν ειμαι Θεολογος ουτε γνωριζω τι σκεπτεται η Φιλονοη, αλλα στην θεολογικη* σου ερωτηση θα σου απαντουσα οτι εγω πισω απ’ τους “Ιουδαιους μπατσους” δεν βλεπω κανεναν αλλον. Βλεπω μονο τοιχο.
   Διοτι και οι “μπατσοι” ερχεται καποια στιγμη και κουραζονται να κανουν τους μπατσους και λενε “αρκετα”.

   Σου παραθετω εναν συνδεσμο, να θαυμασεις τους “Ιουδαιους μπατσους” πως ειναι αθεατα μπλεγμενοι σε μια πολιτικη υποθεση που αλλοι θαλεγαν οτι μαστιζει τις ΗΠΑ σημερα.
   Εγω λεω αλλα λογια να αγαπιωμαστε.

   https://www.theoccidentalobserver.net/2019/11/25/the-impeachment-parade-of-jews/

   *Να σε διαβεβαιωσω οτι δεν διαβαζω Ντεϊβιντ Αϊκ,αλλα ουτε ειμαι οπαδος του Opus Dei.

   Φιλικα
   Λουλα

   ΥΓ
   Σαν γυναικα, ειμαι πασιχαρης που πριν δυο μερες εορτασαμε παγκοσμιως την “ημερα κατα της βιας των γυναικων” βλεποντας και ξαναβλεποντας στις οθονες μας, τον βιαιο και αξυριστο συζυγο να καταφερνει απανωτα γρονθο-χτυπηματα στην μελανιασμενη ατυχη συζυγοπαθουσα, ενω η θαμπη παρουσια ενος παιδιου να ειναι κουλουριασμενη στον διαδρομο του διαμερισματος.
   Δεν ακουσα κουβεντα για την μεγαλυτερη βια κατα της ψυχης και του κορμιου των γυναικων που προερχεται απ την διεθνη Πορνογραφια η οποια εχει μετατρεψει την γυναικα σε ενα κομματι κρεας, ουτε για την αναμφισβητητη βια μεταξυ ομοφυλοφιλων ζευγαριων, ουτε καμια Ελενιτσα-Σιτσα-Μιτσα-Ριτσα δεν ανεφερε στην τηλεκπομπη της το τεραστιο σκανδαλο των Ιουδαιων παιδοβιαστων που ταλανιζει σημερα τις ΗΠΑ.
   Η μαντιλα των Περσιδων μας φταιει.
   Αναρωτιεμαι γιατι;

   Και για να ολοκληρωσω ειμαι πανευτυχης που επι-τελους ηρθε και στην Ελλαδα η “Μπλακ-Φραϊντεϊ”, (Black-Friday) γραμμενη και στι δυο γλωσσες, αλλα απορω πως το “@ποχωρητηριο του Ελσινκι” δεν εχει ξεκινησει αγωγες για αντι-σημιτισμο, ρατσισμο και μισαλλοδοξια, σ’ αυτους που καθιερωσαν αυτην την ημερα.

 4. Καὶ ἔτι περαιτέρω, Λούλα: Περὶ Μαλαισίας! Ναί, ἔτσι εἶναι! Καὶ μάλιστα ὁ ὅρος ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ Μαλαῖοι (= γηγενεῖς τῆς Μαλαισίας) εἶναι: Proxy Israel (γιὰ τὶς Η.Π.Α.)
  Καὶ μιὰ καὶ τὸ ἔφερε ἡ κουβέντα, σᾶς πληροφορῶ, Λούλα καὶ Φιλονόη, ὅτι ἡ κατ’ἐξοχὴν ἐχθρικὴ πρὸς τοὺς ἰουδαίους χώρα ἦταν ἡ Ἰνδονησία. (Ἔχω προσωπικὴ ἐμπειρία, my own bitter story, ἐπὶ τοῦ προκειμένου.) Μετὰ ὅμως ἔγινε κάποια πραξικοπηματικὴ πολιτικὴ/πολιτειακὴ ἀλλαγὴ ἐκεῖ… καὶ λούφαξαν οἱ Ἰνδονήσιοι.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *