Πολέμαρχοι τοῦ ἀντισταλινισμοῦ

Βιβλίο μὲ τίτλο «ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΥ», ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1993 καὶ ἀναφέρει ὅλους τους ἀρχηγοὺς τῶν ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς.

Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο ἀναφέρονται οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκτὸς τῶν κινδύνων ποὺ διέτρεχαν ἀπὸ τὶς κατοχικὲς δυνάμεις (Γερμανοὶ-Ἰταλοὶ-Βούλγαροι), στὶς μάχες ποὺ ἔδιδαν κατὰ τῶν κατακτητῶν, εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕναν χειρότερο ἐσωτερικὸ ἐχθρὸ ποὺ ἦταν ὁ «ΕΛΑΣ», ἡ «ΟΠΛΑ» καὶ οἱ ὀργανώσεις τοῦ «ΚΚΕ». Ὀργανώσεις ποὺ εἶχαν ὡς σκοπὸ νὰ διαλύσουν τὶς ἀντιστασιακὲς αὐτὲς ὀργανώσεις (σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὸ ἐπέτυχαν), πρὸ κειμένου μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος τὸ ΚΚΕ νὰ καταλάβῃ τὴν ἐξουσία χωρὶς ἀντιστάσεις.

Κανέλλος Ντόντος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *