Δὲν εἴμαστε ἀπόγονοι Βυζαντινῶν ἀλλὰ τὰ ἐγκλήματά τους εἶναι …δικά μας!!!

Κάπου πῆρε τὸ μάτι μου ἕναν ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς αὐνανισμοὺς τοῦ ἐθνομηδένα Νίκου Δήμου ποὺ ἐπαναλαμβάνει τὶς γνωστὲς παπαριὲς γιὰ Βουλγαροκτόνο ποὺ ἐτύφλωσε δέκα (10) χιλιάδες αἰχμαλώτους, σφαγὲς στὴν ἅλωση τῆς Τριπόλεως καὶ ἀτρόσιτις τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν μικρασιατικὴ ἐκστρατεία.

Ἡ πλάκα μὲ ὅλους αὐτοὺς εἶναι ὅτι δὲν συνειδητοποιοῦν τὴν κραυγαλέα ἀντίφαση: ἀπὸ τὴν μία ἰχυρίζονται πὼς «οἱ βυζαντινοὶ δὲν ἦταν Ἕλληνες» καὶ ἀμφισβητοῦν τὸ παπαῤῥηγοπούλειο ἀφήγημα τῆς συνεχείας· ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ χρησιμοποιοῦν Α’ πληθυντικὸ γιὰ νὰ ἀναφερθοῦν στὰ ἐγκλήματα τῶν Βυζαντινῶν: «ἐμεῖς» τυφλώσαμε τοὺς Βουλγάρους στὸ Κλειδὶ ἀλλὰ εἴμαστε ἀμετανόητοι κλπ.
Καὶ ἐθνομηδένες καὶ στόκοι.

Δὲν εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν Βυζαντινῶν ἀλλὰ τὰ ἐγκλήματά τους εἶναι δικά μας καὶ πρέπει νὰ ἀπολογηθοῦμε.
Πιὸ μ@λάκας πεθαίνεις

Καί, γιὰ νὰ παραφράσω τὸν Ἄρη: τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι σκοτώσαμε ὅλους αὐτούς, εἶναι ὅτι δὲν σκοτώσαμε περισσότερους
Ἤ, τὰ ἐγκλήματα τοῦ Μεγαλέκου ἀνήκουν σὲ ἐμᾶς, ἡ κληρονομιὰ τοῦ ἀνήκει στὴν ἀνθρωπότητα. 

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply