Φλώρινα τουρκοκρατουμένη

Φωτογραφία τοῦ 1900 στὸ Νυμφαῖο της Φλωρίνης ποὺ ἐμφανίζει τους τότε μαθητὲς καὶ τοὺς τρεῖς ἐκπαιδευτικούς της περιοχῆς σὲ ἀναμνηστικὴ φωτογραφία, ὅπου οἱ δάσκαλοι, παρ’ ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζαν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς Βουλγάρους, διετήρησαν τὸ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ μετελαμπάδευσαν στοὺς μαθητὲς τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.

Νὰ ἐπισημάνουμε τέλος πὼς τὸ Νυμφαῖο ἕως τὸ 1928 ὀνομάζετο Νεβέσκη ἡ Νιβεάστα.

Ντόντος Κανέλλος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply