Δὲν κινδυνεύει ἡ χώρα λέμε…!!!

Ἡ ὑπογραφὴ ἀπὸ τὸν πρόεδρο Τρὰμπ γιὰ τὰ F-35 (τέλος γιὰ τὴν Τουρκία) ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸν Ἠστ Μέντ, πρὸ ἡμερῶν, εἶναι πολὺ καλὰ νέα.
Ἐπιμένουμε ὅμως, παρ’ ὅλα αὐτά, ὅτι ἡ στρατιωτικὴ ἐνίσχυσις τῆς χώρας καὶ ἡ ἀναχαίτισις τῶν παρανόμως εἰσελθόντων μεταναστῶν ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα.

Στὴν Τουρκία βέβαια ναυπηγοῦν ὑποβρύχια…

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ παλληκαράκι, ποὺ παριστάνει τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, ἐγγυᾶται τὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα.
Ἐὰν ὑπάρχῃ θεός, ἂς μᾶς λυπηθῇ καὶ ἂς μᾶς συγχωρήσῃ.

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι πλέον μὲ τὸν Χάφταρ, σίγουροι ὅτι θὰ προωθήση τὰ ἐθνικά μας «δίκαια».
Ἕναν ἄνθρωπο δηλαδή, ποὺ στὴν πολυτάραχο ζωὴ τοῦ ἔχει ἀλλάξη τουλάχιστον δεκαπέντε φορὲς στρατόπεδο…

Εὔχομαι νὰ μὴν ἔχω δίκαιο, ἀλλὰ τὸ πεπρωμένο μας εἶναι νὰ κάνουμε καὶ νὰ λέμε παπαριὲς καὶ νὰ στηριζόμαστε σὲ ξένα @ρχίδια.
Λυπᾶμαι πολύ.

Ζήτω ἡ Ντόρα, Ζήτω ἡ Τουρκία, Ζήτω ἡ Νέα Δημοκρατία.

«Ἕνας»

Σημείωσις

Τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι.
Ἐμεῖς οἱ παλαιοὶ μετωπολογικάριοι (ἀνεγκέφαλοι δηλαδὴ) σιχαινόμαστε τὸν Βελόπουλο.
Πρέπει ὅμως νὰ πῶ ὅτι ἀπὸ αὐτὸν ἄκουσα, πρὶν ἑπτὰ μὲ ὀκτὼ χρόνια, ὅτι ὑπάρχουν ΦΑ στὴν Κρήτη κι ἀπὸ αὐτὸν ἐπίσης ἄκουσα γιὰ τὸν ἠστ μῆντ (μὴντ τὸν λέει κι ὄχι μέντ).
Τότε ἤθελα νὰ τοῦ σπάσω τὰ μοῦτρα… Τώρα μαθαίνω ὅτι ὑπεγράφη (ἡ θὰ ὑπογραφῆ) συμφωνία κατασκευῆς του.

Πάντως…
Τὸν μετωπολογικάριο νὰ τὸν δέρνετε ὅπου τὸν εὑρίσκετε… Καλὰ εἶναι νὰ τὸν δέρνετε τρεῖς μὲ τέσσερεις φορὲς τὴν ἡμέρα, ἐὰν δὲ τὸν φακεύετε κιόλας……Προσφέρετε μεγάλη ὑπηρεσία στὴν ἀνθρωπότητα.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης ὅμως δὲν φαίνεται νὰ διαθέτῃ καλοὺς ἐπικοινωνιακοὺς συμβούλους.
Αὐτὸ εἶναι σίγουρο.
Τὸ ποδήλατο ἔγινε συνώνυμό της μ@λακίας καὶ τῆς βλακείας ἀπὸ τὸν προκάτοχό του Γιωργάκη Παπανδρέα.
Ἐκτὸς ἐὰν θέλουν νὰ μᾶς ποῦν, αὐτὸ ποὺ πολλοὶ πλέον ἀρχίζουν νὰ ἀντιλαμβάνονται, ὅτι δηλαδὴ εἶναι Γιωργάκης σὲ ἔκδοση 2.0.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν κινδυνεύει ἡ χώρα λέμε…!!!

  1. Ἐδιάβασα Φιλονόη ὅτι εἰς τὴν τορκίαν ναυπηγοῦνται ὑποβρύχια. Διατὶ δὲν ἀναφέρεις τὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα ναυπηγούμενα ὑποβρύχια μεταξὺ τῶν ὁποιων τὰ κορυφαία μέχρι σήμερον 214;; Τὰ ὁποῖα ἔχουν ὑποστεῖ άλλαγὰς εἰς τὰ ἑλληνικὰ ναυπηγεῖα αἱ ὁποῖαι ἀλλαγαὶ τὰ κάμουν ἔτι ἰσχυρότερα;; Διατὶ δὲν ἀναφέρεσαι εἰς τὴν προσφάτως καθελκυσθεῖσαν φραγάτα Ἄλς τύπου Ἄλς σχεδιασθεῖσα ἐξ ὁλοκληρου ἀπὸ ἕλληνας ναυπηγοὺς τὰ δὲ χρησιμοποιημένα ὑλικὰ κατασκευῆς της εἶναι αποκλειστικῶς ἐλληνικῆς προελεύσεως ὅπως καὶ πάντα τὰ ἡλεκτρονικὰ συστήματα ἐλέγχου τοῦ σκάφους;;;; Πολὺ ὑποτιμοῦμε τὴν Ἑλλάδα ὅτα δὲν πρέπει Φιλονόη καὶ τοῦτο εἶναι πολὺ κακόν. Ἤ μήπως δὲν ἔχεις ἀκούσει περὶ τοῦ πυραύλου Ποσειδὼν τὸν φέροντα τοὺς ὀκτὼ ὑποπυραύλους Σάρισα;; Ἤ μήπως δὲν ἔχεις ἀκούσει κάτι περὶ τῆς ἐρεύνης τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Τηλεπικοινωνιῶν τὸ 2015 μὲ τὰ ἐρωτήματα α) ποῖος λαὸς εἶναι κορυφαῖος εἰς τὴν διαχείρησιν τῶν συγχρόνων τεχνολογιῶν καὶ β) εἰς ποῖαν χώραν αἱ ἔρευναι εἰς τὰς συγχρόνους τεχνολογίας τελεσφοροῦν περισσότερον; Αἱ ἀπανήσεις εἶναι: α) οι Ἕλληνες εἰς ποσοστὸν 95% καὶ β) Ἡ Ἑλλὰς μὲ ποσοστὸν 100%. Καὶ ἐδῶ ἀκολουθεῖ τὸ σχόλιον ὅτι εἶναι λυπηρὸν τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα γίνονται ὀλιγώτεραι ἔρευναι ἀπὸ ὅσας ἔπρεπε νὰ γίνονται. Τέλος εἰς τὰ τελευταῖα γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ τὸ ἀποτέλεσμα ἦτο τὸ σύνηθες: Ἡ Ἑλλὰς πρώτη ἡ δὲ Τουρκία (ποὺ ναυπηγεῖ ὑποβρύχια) ἑβδόμη.
    Τέλος, ὅταν ἡ Ἑλλὰς παρέλαβε τὸ πρῶτον 214 ἀπὸ τὴν Γερμανίαν (τὰ ὑπόλοιπα 5 ναυπηγοῦνται έδῶ) τοῦτο ἐξ αἰτίας σχεδιαστικοῦ λάθους κατὰ τὴν ανάδυσιν ἔπαιρνε ἐπικινδυνον κλισιν πρὸςτὰ δεξιὰ. Εἰς τὸ ἑλληνικὸν κλιμάκιον παραλαβῆς του ἀπὸ τὸ Κίελον ὑπῆρχον τεχνικοὶ οἱ ὁποιοι κατὰ τὸν πλοῦν πρὸς τὴν Ἑλλάδα διόρθωσαν πρὸ τῶν ἐκπλήκτων ὀμμάτων τῶν Γερμανῶν τὸ πρόβλημα τοῦ σκάφους τὸ ὁποῖον κατέπλευσεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀκέραιον.
    Εἶναι ντροπὴ νὰ στηλιτεύουμε τὴν Ἑλλάδα ἐκεῖ ὅπου δεν ὑπάρχει πρόβλημα καὶ ἔτι χειρότερον νὰ τὴν συγκρίνουμεμὲ τὴν Τουρκίαν ὅπου δὲν ὑπάρχει σύγκρισις Καὶ διὰ νὰ τελειώσω διότι ἐθύμωσα ,σκέψου μὲ ποίων τὰ χρήματα ἡ Τουρκία παρουσιάζεται ὡς μία εὔρωστος οἰκονομία. Μὲ τὰ ΔΙΚΑ μας διότι θὰ ἔχεις ἤδη λησμονήσει ὅτι ἡ δική μας Ἐθνικὴ Τράπεζα ἠγόρασε τὴν δική τους φαληρισμένη Finance Bank ὅ μεθερμηνευόμενον ὅτι ἄν ἡ Εθνικὴ ἀποσύρει τὴν ὑποστήριξίν της ἡ Τουρκία θὰ ὁδεύσει καὶ πάλιν εἰς τὸν πάτον!

    • Καλημέρα φίλτατε Νικόλαε καὶ χρόνια καλά.
      Σαφῶς καὶ μερικὰ (τὰ πλεῖστα) ἐκ τῶν παραπάνω καὶ τὰ γνωρίζω καὶ τὰ θαυμάζω. Ὅπως ὅμως ἤδη ἐπεσήμανες, ἐδῶ ἡ ἔρευνα …διώκεται»«, ἀλλὰ τὸ χείριστον ὅλων εἶναι ἡ (φερομένη ὡς) διοίκησις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, καθὼς φυσικὰ καὶ τῆς (φερομένης ὡς) πολιτικῆς ἡγεσίας, ποὺ κυριολεκτικῶς εἶναι (τοὐλάχιστον!!!) ἀνίκανος.

Leave a Reply