Λίγο-λίγο θὰ χάσουμε καὶ τὰ ταξειδάκια μας

Λίγα μόλις χρόνια πρὶν ἕνας πολὺ μικρὸς ἀριθμὸς ἀνθρώπων μποροῦσε νὰ ταξειδεύσῃ μὲ ἀεροπλάνο.
Ἐννοῶ πρὶν ἀπὸ (ὄχι περισσότερα ἀπὸ) 30-40 χρόνια.

Οἱ τιμὲς τῶν ἀεροπορικῶν εἰσιτηρίων ἦσαν ἀπαγορευτικές.
Ἕνα ταξείδι μὲ ἐπιστροφὴ Ἀθήνα Νέα Ὑόρκη, ἐκόστιζε, τὸ 1979, 1200 δολλάρια.
Μὲ σημερινὴ ἀξία τοῦ δολλαρίου αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ σὲ 4000 δολλάρια σήμερα ἢ κοντὰ στὰ 3600 εὐρῶ.

Πρὶν δύο χρόνια ἀγόρασα γιὰ τὸ παιδί μου ἀνάλογο εἰσιτήριο στὰ 450 δολλάρια, ἤτοι 400 εὐρῶ περίπου.
Αὐτὸ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀποῤῥρυθμίσεως τῆς ἀγορᾶς ἀφ’ ἑνός, ἀλλὰ καὶ τῆς παρεμβατικῆς συνεισφορᾶς δαιμονίων ἐπιχειρηματιῶν ποὺ ἐξεκίνησαν τὸ 1980 μὲ τὴν people’s express, ποὺ σὲ πήγαινε στὶς ΗΠΑ coast to coast γιὰ 99 πολλὲς φορὲς 69 καὶ σὲ ὁρισμένες φορὲς μὲ 29 δολλάρια.
Ἡ πρώτη αὐτὴ ἑταιρεία (χωρὶς εἰσιτήρια- φαγητὸ – χάντλιγκ ἀποσκευῶν καὶ λοιπὲς καινοτομίες) ἔπεσε ἔξω, βρῆκε ὅμως ἀξίους συνεχιστὲς στὶς σημερινὲς budget airlines, κάποιες ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἐξαιρετικὰ κερδοφόρες.

Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν ἦταν τὸ γεγονὸς καὶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες νὰ μειώσουν τὶς τιμὲς τῶν εἰσιτηρίων καὶ νὰ ἀντιγράψουν κάποιες ἀπὸ τὶς πρακτικὲς γιὰ νὰ ἐπιζήσουν.
Ἡ ἐπανάστασις αὐτὴ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι νὰ πετάξουν μὲ ἕνα ἀσφαλὲς μέσο καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν μέρη ποὺ οὐδέποτε θὰ πήγαιναν.

Γελῶ λοιπὸν ὅταν ἀκούω τοὺς συνήθεις ἠλιθίους λελέδες νὰ μιλοῦν γιὰ τὴν πατρίδα τους τὴν Εὐρώπη, ποὺ μποροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν χωρὶς διαβατήριο.
Οἱ καϋμένοι δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι μποροῦν νὰ πᾷν στὰ παρίσια καὶ τὰ βερολίνα ὄχι γιατί ἔχουν ταὐτότητες, ἀλλὰ γιατί τὰ εἰσιτήρια εἶναι σχεδὸν γελοία.

Ἔλα ὅμως, ποὺ ἡ σοβιετικὴ πατρίδα δὲν γουστάρει αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ θὰ βάλη καπέλο γιὰ νὰ σώσῃ τὸ περιβάλλον.
Ἀφοῦ μᾶς ἀπηγόρευσαν οἱ ἄφρονες τὴν μετακίνηση μὲ αὐτοκίνητο μέσα στὴν Ἑλλάδα, λόγῳ ὑπερβολικῶν φόρων σὲ βενζίνη καὶ διόδια, τώρα σκέπτονται νὰ κόψουν καὶ τὰ πάμφθηνα ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια.

Στὴν σοβιετικὴ ἕνωση δὲν μποροῦσες νὰ ταξειδεύσῃς λόγῳ τῶν ἐσωτερικῶν ἐλέγχων στὴν Εὐρώπη λόγῳ φόρων.
Μία χαρὰ τὸ πηγαίνου τὰ ἀνδρείκελα τῶν Βρυξελλῶν ὥσπου νὰ ἀκούσουν τὸ τεράστιο «ἄντε καὶ φεκευθεῖτε καὶ σεῖς καὶ ἡ Εὐρώπη σᾶς ἠλίθιοι»

Κι ἀφοῦ λοιπὸν γράφεις τὰ παραπάνω, γιὰ νὰ ἐξηγήσῃς γιατί ταξειδεύουμε πλέον πολὺ φθηνὰ μὲ ἀεροπλάνα κι ὅτι αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἀποῤῥύθμιση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἐφευρετικότητα τῶν ἐπιχειρηματιῶν κι ὄχι στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν χρειάζεται διαβατήριο γιὰ νὰ εἰσέλθῃς στὴν Ὀλλανδία (ξέρω ‘γῶ) καὶ στὴν πατρίδα σου τὴν Εὐρώπη…..

Ὁ συνήθης εὐνουχισμένος εὐρωπαϊστὴς ὅμως, ὁ ἔχων ὑποστῆ πλύση ἐγκεφάλου, σχολιάζει στὰ παραπάνω Ὡς ἐξῆς…
«Αὐτὸ τὸ χρωστᾶμε καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πατρίδα μου ἡ Εὐρώπη ἔχει καταργήση το roaming στὴν κινητὴ τηλεφωνία», ἢ «ναὶ ἀλλὰ θέλαμε ἕνα τροβᾶ λεφτὰ γιὰ νὰ κάνουμε συνάλλαγμα….» ἢ ὅτι «αὐτὸ γίνεται γιατί ἔχουμε πλέον συγγενεῖς στὴν Εὐρώπη καὶ πᾶμε νὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦμε πιὸ εὔκολα.»

Εἶμαι σίγουρος πλέον ὅτι δὲν ὑπάρχει θεὸς γιατί ἂν ὑπῆρχε δὲν θὰ ἄκουγα αὐτὰ τὰ πράγματα…
Εὔχομαι ὅμως νὰ ὑπάρχῃ γιὰ νὰ ἐλεήσῃ καὶ νὰ συγχωρήσῃ αὐτὲς τὶς λοβοτομημένες ὑπάρξεις.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply