Χρειάζεται πλέον νὰ εἰπωθοῦν ἀλήθειες γιὰ τὴν ἱστορία μας

Ὁ πρῶτος της φωτογραφίας ἐσυνθηκολόγησε μὲ τοὺς Γερμανοὺς ἐνῶ κάποια τμήματα τοῦ Στρατοῦ μας στὰ Ὀχυρὰ πολεμοῦσαν ἀκόμη…
Ἔκανε χρήση κάποιων δικαιολογιῶν, ποὺ σὲ κάποιον βαθμὸ εἶχαν βάση, κατὰ τὴν ἄποψή μου.
Ὅμως συνηργάσθη μὲ τὸν Στρατὸ Κατοχῆς καὶ κατεδικάσθη γιὰ αὐτό…

Οἱ ἄλλοι δύο, τηςπαρακάτω φωτογραφίας, μὲ τὸν «ἀξιότιμο» προϊστάμενό τους, ἔκαναν ὅτι ἦταν δυνατὸν γιὰ νὰ μὴν ἀποτύχουν οἱ Τοῦρκοι στὸ ἐγχείρημά τους τὸ 1974 καὶ ἔτυχαν τῆς καλύψεωςς τοῦ μετέπειτα προϊσταμένου τους, ποὺ μάλιστα τοὺς διετήρησε στὶς θέσεις τους καὶ τοὺς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ πάρουν κανονικὰ τὴν σύνταξή τους, μιᾶς καὶ ἔφθασαν στὰ ὕπατα ἀξιώματα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὸ Ναυτικὸ καὶ τὴν Ἀεροπορία ἀντιστοίχως… 

Κάποτε πρέπει νὰ εἰπωθοῦν ὅλες αὐτὲς οἱ ἀλήθειες!!! 

Θὰ προσπαθήσω βέβαια νὰ διαφωτίσω τὸ κοινὸ στὴν ἐκπομπὴ ποὺ θὰ κάνω μὲ τὸν φίλο Χρῆστο Ἰακώβου στὸ ΡΑΔΙΟ ΛΟΓΟΣ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply