Ῥοχάλες …ἑορταστικές!!!

Πολιτικὸς σουρεαλισμὸς εἶναι μία Δεξιὰ κυβέρνησις ποὺ προωθεῖ τὸ γνωστὸ τρίπτυχο, νὰ καταργῇ μία μείζονα θρησκευτικὴ ἑορτὴ καὶ ἀργία.

Γι’ αὐτὴν τὴν κατάργηση, ἡ Ἀριστερὰ πού, κατὰ τὰ ἄλλα θέλει ἀποδέσμευση καὶ ἀπομάκρυνση τοῦ κράτους ἀπὸ τὴν θρησκεία μας, θὰ διαδηλώση κατὰ τοῦ νομοσχεδίου μὲ πρόσχημα τὴν φώτιση καὶ εὐλογία ἀλλὰ ἀπώτερο λόγο τὴν ἀπώλεια μίας ἀκόμη ἠμέρας ἀργίας, (ἀπὸ τὶς δεκάδες).

Ἡ Δεξιὰ θὰ ἀπαντήση προφανῶς πὼς θεσμοθετοῦνται ἑορτασμοὶ ἐντός του σχολείου ὥστε νὰ μὴ χάνεται ἡ ἡμέρα σὲ «ἄσκοπη» ἀργία, ἀφήνοντας ὅμως παράλληλα ἐλεύθερη τὴν ΟΛΜΕ νὰ κάνῃ συνελεύσεις, ἐκλογὲς κλπ μέσα στὸ ἐκπαιδευτικὸ ὡράριο, καταργῶντας ὁλόκληρες ἡμέρες σχολικοῦ προγράμματος…

Γιατί… μπορεῖ τοὺς Ἱεράρχες νὰ τοὺς παίζῃς μπάλα, ἀλλὰ τὸν συνδικαλισμὸ δὲν τὸν ἐγγίζεις.

Ἑορταστικὲς ῥοχάλες.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply