Γερμανοτουρκικὲς συμμαχίες

Στὴν πρώτη φωτογραφία εἶναι ὁ Leemann von Sanders, ὁ ἐγκέφαλος τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων στὴν Μικρὰ Ἀσία, ὀργανωτὴς καὶ ἐκπαιδευτὴς τῶν στρατευμάτων τοῦ Σουλτάνου.

Ἐγνώρισε κι αὐτὸς ὅμως τὴν τουρκικὴ ἠθική…
Μία μέρα ἡ κόρη του, ἡ γυναίκα του καὶ ὁ γαμβρός του εὑρίσκοντο ἐπάνω στὰ Θεοδοσιανὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιὰ περίπατο.
Οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες ποὺ ἐστρατωνίζοντο ἐκεῖ πιὸ πέρα, μόλις εἶδαν τὶς γυναῖκες ἀνέβηκαν στὰ τείχη καὶ ἀφοῦ ἔδεσαν τὸν ἄνδρα ποὺ τὶς συνώδευε, τὶς ἐβίασαν ὁμαδικῶς τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη… ἐπὶ ὧρες!
Ὅταν ἀντελήφθησαν τὸ ποιὲς ἦσαν ἐξηφανίσθησαν…
Ἡ τιμὴ τοῦ Λήμαν Φὸν Σάντερς ἀπεκαταστάθη κὰτ΄ἐντολὴν τοῦ Κάϊζερ ποὺ δὲν ἤθελε προβλήματα στὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, διατάσσοντας τὸν νὰ ἀποδεχθῇ 5.000 χρυσᾶ γρόσια ἀπὸ τὸν Σουλτάνο …ὡς ἀποζημίωσι!
Τόσο ἄξιζε ἡ τιμή του….

Στὴν ἐπομένη φωτογραφία βλέπετε Γερμανοὺς ἀξιωματικοὺς του ναυτικοῦ ἐπάνω στὸ θωρηκτὸ «Γκαῖμπεν»,  ποὺ παρεχωρήθη ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, στὰ πλαίσια τῆς συμμαχίας τους καὶ μετῳνομάσθη «Γιαβοῦζ Σουλτᾶν Σελῆμ».

Οἱ Γερμανοὶ ἀξιωματικοὶ παρέμειναν στὸ θωρηκτὸ γιὰ ὅσο καιρὸ ἐχρειάσθη νὰ ἐκπαιδευθοῦν οἱ Τοῦρκοι ναῦτες καὶ ὅλον αὐτὸν τὸν καιρὸ φοροῦσαν φέσια!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply