Ξεκινήσαμε ἐξαγωγή …«πατριωτῶν»;

«Ἕλληνες πατριῶτες ἀναπτύσσονται στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία.» End of joke.

Τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ποὺ ὁ Ἄριστος Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Κυριάκος Κωνσταντίνου Μητσοτάκης ὁ Β’ δηλώνει πὼς «θὰ κάνουμε ὅλα ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ κάνουμε αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε», ἐν ὄψει τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στὸν ἑλληνικὸ θαλάσσιο χῶρο, εὑρίσκει θαυμασία εὐκαιρία νὰ βγάλῃ «βίζα» σὲ ὀργανικὰ τμήματα τῆς Α/Α μας ἀμύνης, τὰ patriot, καὶ νὰ τὰ στείλῃ ταξειδάκι ἀναψυχῆς στὴν μαγευτικὴ Σαουδικὴ Ἀραβία.

Φαίνεται πὼς κατὰ τὴν κρίση του, «γιὰ νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ κάνουμε αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε», (δηλαδὴ νὰ ἀμυνθοῦμε σὲ πιθανὸ θερμὸ ἐπεισόδιο καὶ σύῤῥαξη), εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀποδυναμώσουμε τὴν Ἄμυνά μας πρὸς ὄφελος μίας χώρας ἡ ὁποία ξοδεύει γιὰ στρατιωτικὲς δαπάνες 17 φορές, τὸ ποσὸ ποὺ ἐμεῖς ξοδεύουμε ἐτησίως γιὰ τὴν Ἄμυνά μας…

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Σημείωσις

Πρόκειται γιὰ τοὺς «Patriot» ποὺ μᾶς …περισσεύουν καὶ πουλᾶμε, κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ καμμένου, στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, ὡς συνέχεια τῶν συμφωνιῶν καμμένου. γιατί στὸν τόπο μας οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες ἔχουν συνέχεια καὶ συνέπεια…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply