Λεπτομέρειες ἀναδεικνύουν τὴν …ἀθέατο πλευρὰ τῆς τραπεζικῆς καταστροφῆς!!!

Ἡ ἀθέατος πλευρὰ τῆς ἑλληνικῆς τραπεζικῆς καταστροφῆς…

Γιὰ πολλοὺς ἡ Ἑλληνικὴ καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸ τρόπο διαχειρίσεως καὶ ἐλέγχου τοῦ Τραπεζικοῦ συστήματος.. Ἡ καταστροφὴ καὶ ἐκποίησις τῆς χώρας εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἐγκληματικῶν πολιτικῶν ὅπου ὑπέθαλψαν καὶ συνηργάσθησαν μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔβαλαν τὴν χώρα στὴν μέγγενη τῶν μνημονίων.

Γιὰ τὴν ἱστορία τῶν ἐγκληματικῶν πολιτικῶν νὰ θυμίσουμε γιὰ τοὺς μὴ μυημένους πὼς τὸ 1936 καὶ μὲ ἀναγκαστικὸ νόμο τῆς κυβερνήσεως Μεταξᾶ συνεστήθη εἰδικὸ τμῆμα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς ἀστυνομίας πόλεων ὅπου ὡς σκοπὸ εἶχε τὸν ἔλεγχο τῆς φυγῆς συναλλαγματικῶν διαθεσίμων ἐκτὸς χώρας.

Ἡ λειτουργία τοῦ ἐν λόγω φορέως δραστηριοποιεῖτο κυρίως στὰ τελωνεῖα μὲ τὸν ἐνδελεχῆ ἔλεγχο γιὰ πιθανὴ ἔξοδο ἀπὸ τὴν χώρα συναλλαγματικῶν ἀποθεμάτων διὰ τῆς φυσικῆς παρουσίας χρημάτων. Ὁ ἐν λόγῳ φορεὺς λειτουργοῦσε ὑπὸ τὴν ἐποπτεία του τότε ὑπουργείου ἀσφαλείας καὶ δημοσίας τάξεως ἕως καὶ τὸ 1984, ὅπου ὁ τότε ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως παπανδρέου κύριος Σκουλαρίκης κατήργησε τὸ ἐν λόγω τμῆμα τῆς ἀστυνομίας.

Τὸ γεγονὸς πὼς ἀπὸ τὸ 1984 ἕως καὶ τὴν εἴσοδο τῆς χώρας μας στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τὸ 2001 δὲν ὑπῆρχε οὐσιαστικὸς ἔλεγχος γιὰ τὴν φυγὴ κεφαλαίων εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, νὰ φυγαδευθοῦν ἀπὸ τὴν χώρα καὶ ἀπὸ τὰ λαμόγια τῆς μεταπολιτεύσεως περὶ τῶν δύο (2) τρισεκατομμυρίων δραχμῶν ἢ ἕξι (6) δισεκατομμυρίων εὐρῶ.

Αὐτὰ τὰ λαμόγια τῆς μεταπολιτεύσεως οὐσιαστικῶς μεθόδευσαν τὴν εἴσοδο τῆς χώρας στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ στὸ εὐρῶ μία καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πράξη κατάφεραν νὰ μετατρέψουν τὴν μὴ ἀναγνωρίσιμο διεθνῶς δραχμὴ σὲ ἕνα εὐρωπαϊκὸ νόμισμα ἀλλὰ ἐπέτυχαν παραλλήλως τὴν πλήρη κατάργηση ἐλέγχου καὶ διακινήσεως κεφαλαίων, κάτι ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν χώρα, τὴν πρώτη διετία ἀπὸ τὴν εἴσοδό μας στὴν ἡνωμένη Εὐρώπη, πρὸς τὸ ἐξωτερικό, περὶ τῶν 55 δισεκατομμύρια εὐρῶ, μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν σιωπὴ τῶν κεντρικῶν τραπεζιτῶν.

Αὐτὴ ἡ πράξις ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς Ἑλληνικῆς δημοκρατίας καὶ κυριαρχίας, μιᾶς καὶ τὸ ἐν λόγῳ χρῆμα ἔλειπε τόσο ἀπὸ τὶς τράπεζες ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία..
Ἑξῆντα (60) δισεκατομμύρια ἑλληνικοῦ χρήματος ἔχει φυγαδευθῆ ἐκτὸς χώρας καὶ οἱ τράπεζες γιὰ μίαν πενταετία λειτουργοῦσαν δίχως τὸν ἐλάχιστο δείκτη κεφαλαιακῆς ἐπαρκείας.

Αὐτὰ τὰ λαμόγια τῆς μεταπολιτεύσεως σήμερα κυβερνοῦν τὴν χώρα, οἱ τραπεζῖτες τοὺς ξέρουυν, ἐφ΄ ὅσον καὶ γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ ποιός, τὸ πότε καὶ τὸ ποὺ τὰ πῆγε, μὰ καὶ τοὺς ἐκβιάζουν πρὸ κειμένου νὰ περιέλθῃ ἡ χώρα στὴν ἰδιοκτησία τους.

Ἡ Ἱστορία θὰ εἶναι ἀμείλικτος ἔναντι ὅλων αὐτῶν ποὺ κατέστρεψαν τὴν χώρα καὶ νὰ εἶσθε σίγουροι πὼς συντόμως θὰ ἀποδοθῆ δικαιοσύνη, κυρίως στοὺς ἐμπνευστὲς αὐτοῦ του σχεδίου ἐκποιήσεως δημοσίου καὶ ἰδιωτικῆς περιουσίας.

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φιλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply