Ὑπάρχουν λύσεις κατὰ τοῦ ἐποικισμοῦ…

Κάποιοι εἰρωνεύονται τοὺς Μυτιληναίους πού, ἀντὶ γιὰ τὸ Νόμπελ Ἀνθρωπχιᾶς ἐκέρδισαν συγκατοίκηση μὲ τὸν στρατὸ τοῦ Ξέρξου, ἐνᾦ διαμαρτύρονται τώρα ἀπαιτῶντας νὰ ξαλαφρώσουν τὸ νησί τους ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς πρόσφυγες, ποὺ ἔσωζαν δῆθεν ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ οἱ ὀποῖοι ἀπὸ ὀγδόντα διαφορετικὲς χῶρες.

Νὰ εἶσθε βέβαιοι ὅτι δὲν εἶναι ὅλοι τους στὸ κύκλωμα τῆς Ἐμπορίας Ἀσύλου – καὶ ἕνας μόνον νὰ ἦταν ἐνάντιος, ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἑνωθοῦν οἱ προσπάθειες.
Ὄχι βέβαια μὲ τὸ νὰ «πάρετε τοὺς παλαιοὺς στὴν Ἀθήνα», ἀλλὰ μόνον μὲ τὸ νὰ «βάλετε τάξη ἐπιτέλους».

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα θὰ πρέπη νὰ καθορισθῇ αὐστηρῶς ἡ ἐκ τῶν προτέρων ἄρνησις χορηγήσεως ὁποιασδήποτε διευκολύνσεως σὲ πολῖτες κρατῶν ποὺ δὲν πληροῦν τὶς συνθῆκες χορηγήσεως ἀσύλου.
Ὅπως εἶναι ἡ Ἀλγερία, ὅπου οὔτε δικτατορία ἔχουν, μέλος τοῦ ΟΗΕ εἶναι, ἀλλὰ ὁ μόνος λόγος μεταναστεύσεως μὲ τὴν πρόφαση τοῦ ἀσύλου εἶναι ὁ παράνομος πλουτισμὸς σὲ βάρος ἄλλων, δηλαδὴ ἀληθινῶν προσφύγων καὶ φυσικὰ τῶν ξενιστῶν (ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοί).

Τί ἀπαιτῶ νά κάνῃ ἡ Ἐλλάς; 
Νὰ καταγράψῃ λογιστικῶς μέχρι καὶ τὴν τελευταία πεντάρα ποὺ ἐξόδευσε γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἐξ αὐτῶν καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ ὁποίου περιθάλπτονται καὶ ὑποθάλπονται αὐτὰ τὰ ἄτομα, νὰ καταβληθοῦν ὡς ἀποζημίωσις καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ταὐτοχρόνως ἀπὸ τὶς χῶρες ἐκεῖνες ποὺ προέρχονται νὰ τοὺς δεχθοῦν πίσω πληρώνοντας ἐπὶ πλέον καὶ τὰ ὁποιδήποτε ἔξοδα ἔκανε ἔως τώρα ἡ χώρα μας φιλοξενῶντας τους.

Σὲ περίπτωση ἀρνήσεως ὑπάρχουν τὰ διεθνῆ δικαστήρια καὶ ἕνα τεράστιο Ἐθνικὸ Χρέος ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ ἀγωνισθοῦμε ἅπαντες γιὰ νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ κονδύλια τῶν λαθρομεταναστῶν, τὰ ὁποία καλύπτονται ἔως καὶ ἀπὸ τὰ καύσιμα τῶν λιμενικῶν, καθὼς ἐπίσης νὰ ἀπαιτηθοῦν ἀποζημιώσεις γιὰ ὅλες τὶς ὑλικὲς ζημίες καὶ τὶς ἠθικὲς βλάβες, γιὰ κάθε ἔγκλημα ποὺ διεπράχθη στὴν χώρα μας (κλοπές, ληστεῖες, λεηλασίες, πλαστογραφίες, ὑπεξαιρέσεις, δολοφονίες κλπ.)

Στὴν συνέχεια πρέπει νὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅλες οἱ ὕποπτες ἐπιχειρήσεις «ἀνθρωπισμοῦ» ποὺ ὀργανώνουν τὶς ἀποστολὲς στρατολογήσεως «προσφύγων», δίδοντάς τους δάνεια γιὰ νὰ τὰ εἰσπράξουν στὸ πενταπλάσιο ὅταν οἱ δοῦλοι/συνεργάτες τους καταγραφοῦν ὡς δικαιοῦχοι τῶν παροχῶν ποὺ χορήγει ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη καί, τέλος, νὰ γίνεται, σὲ ὅποιον δηλώνει ὅτι δὲ διαθέτει ταξειδιωὐτότητός τους, ὅπως καὶ τὸ δικό σας…

Περιττὸ νὰ προσθέσω ὅτι μέχρι νὰ ἐπιλυθῇ τὸ ζήτημα ἐπιβάλλεται ἡ ὀργάνωσις κλειστῶν κέντρων κρατήσεως τὰ ὁποία θὰ διαθέτουν ὑπηρεσία ἀμέσου ἐπαναπατρισμοῦ, χωρὶς συνέπειες. Δηλαδὴ ὅποιος ζητᾶ νὰ πάῃ σπίτι του ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τὴν ἄφιξή του, δὲν θὰ διώκεται γιὰ τὴν παράνομο εἴσοδό του στὴν χώρα οὔτε θὰ χρεώνεται μὲ τὰ ἔξοδα.

Οἱ ὑπόλοιποι θὰ πρέπη νὰ ξέρουν ὅτι κάθε ἡμέρα παραμονῆς τους θὰ χρεώνεται σὲ τιμὲς πολυτελῶν διακοπῶν all inclusive καὶ ὅτι ὁ ΑΦΜ ποὺ τοὺς ἀπεδόθη θὰ συμπεριλαμβάνη αὐτὰ τὰ χρέη, μὲ συνέπεια τὴν νόμιμο ἀξίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐπὶ τῆς περιουσίας τους, ἔστω μελλοντικῆς καί, σὲ κάθε ἄλλην χώρα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Παγκοσμιοποίησι μοῦ θέλετε; Αὐτὴ εἶναι: Νὰ χρεώσῃ τὸν κάθε «Ἀντετοκοῦμπο» μὲ τὰ ἔξοδα διασώσεως, περιθάλψεως κλπ κλπ καὶ ὅταν μὲ τὸ καλὸ φθάση νὰ παίρνῃ δύο μύρια ἐτησίως νὰ ἀπαιτήσῃς νὰ ξεπληρώσῃ τὸ χρέος του, τὸ ὁποῖο κατὰ τὸ ἥμισυ τουλάχιστον ἔχει ἐξαχθῆ βιαίως ἀπὸ τὶς τσέπες τοῦ κάθε Ἕλληνος φορολογουμένου. 

Καρατζᾶς Δημήτριος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply