Λόγος ὑπάρξεως τῆς (βιομηχανίας τῆς) …«κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Ὁ λόγος ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι Γερμανοὶ ἐθεοποίησαν προμοτάροντας τὴν Γκρέτα.
Ὁ λόγος ποὺ τὴν εἶδαν …πράσινοι.
Ὁ λόγος ποὺ τὸ ἐπέρασαν στὶς κοινοτικὲς ὁδηγίες.Ὁ λόγος πού σου κλείνουν τὰ λιγνιτωρυχεῖα σου, τὴν μοναδικὴ δική σου πηγὴ ἐνεργείας.
Ὁ λόγος ποὺ θὰ βλέπης συνεχῶς αὐξήσεις στὸ ῥεῦμα.
Ὁ λόγος ποὺ δὲν θὰ ὠφεληθῆ τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ οὔτε θὰ καλυφθοῦν οἱ ἐνεργειακές σου ἀνάγκες.
Ὁ λόγος ποὺ θὰ αὐξάνονται οἱ εἰσαγωγές σου.
Ὁ λόγος ποὺ αὐξάνονται οἱ φωτιὲς τῶν δασῶν.
Ὁ λόγος ποὺ καταβάλλουν κάθε φιλότιμο προσπάθεια νὰ σὲ πείσουν γιὰ τὶς «ἀγαθές» τους προθέσεις γιὰ τὸ καλό σου.

Αὐτὸν τὸν λόγο τὸ γράφει στὴν οὔγια μὲ δύο λέξεις.
Ἐσὺ θὰ πάρης τὴν δευτέρα… 

Πάντα Κατερίνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply