Διαδρομὴ ποὺ ἔφθασε στὸ τέλος της…


Εἶναι μερικὲς ἑβδομάδες ποὺ ἡ ἐπισκεψιμότης τῆς σελίδος μας ἔχει αὐξηθῆ ὑπερβολικῶς πολύ, ἀναλογικῶς πάντα μὲ τὰ ὅσα συνηθίζαμε νὰ βλέπουμε τὰ τελευταία χρόνια. Τοῦτο σημαίνει, πρακτικῶς, πὼς κάποιες (συνήθως παλαιότερες) σημειώσεις μας ἢ κάποια ἄρθρα μας ἢ τέλος πάντων κάποιες ἔρευνές μας ἔτυχαν μεγάλης δημοσιότητος, πέραν τοῦ συνήθους «ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ» μας, τὸν τελευταῖο καιρό, πού, σὲ γενικὲς γραμμὲς εἶναι μᾶλλον συγκεκριμένο.
Ὅμως, παραλλήλως σημαίνει, μεγαλυτέρα εὐθύνη γιὰ ἐμέναν.

Ἡ ἐν λόγῳ κατάστασις ὅμως ἂν τί νὰ μὲ εὐχαριστήσῃ μὲ ὑπεχρέωσε νᾶ προβληματισθῶ σοβαρά, εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο ποὺ διανύουμε διότι, ὡς γνωστόν, βαθύτατα πιστεύω πὼς δὲν εἶναι πλέον ἐποχὴ γιὰ νὰ διευρύνουμε τὶς (ἐγκυκλοπαιδικὲς καὶ εἰδησεογραφικές, κατὰ κύριον λόγον) γνώσεις μας καὶ νὰ ἑδραιώσουμε τὶς ἀπόψεις μας περὶ τοῦ τί πράγματι συμβαίνει στὴν χώρα, ἐφ’ ὅσον τοῦτο ἔπρεπε νὰ μᾶς ἔχη συμβῆ πρὸ πολλοῦ. Κατ’ ἐμὲ εἶναι μᾶλλον ἐποχὴ ἀνασυγκροτήσεώς μας, ἐπαναπροσδιορισμοῦ μας, ἐσωτερισμοῦ μας σὲ ἔναν βαθμό, «καθαρμοῦ»  μας, καί, ὁπωσδήποτε ἀποφάσεων καὶ ἐντατικοποιήσεως τῆς προετοιμασίας μας γιὰ ὅσα ἔπονται, παρὰ περίοδος ἐξακολουθήσεως τῶν ὅσων μάθαμε νὰ κάνουμε ἔως τώρα. Συνεπῶς τί ῥόλο θά μποροῦσαν νά παίξουν σέ μίαν, καθαρὰ ἀτομικὴ διαδικασία, ὅλα αὐτά πού γράφουμε ἐμεῖς; Καί γιατί νά μή μέ προβληματίσῃ αὐτὴ ὅλη ἡ νέα κατάστασις ἀπό τό νά μέ ἱκανοποιήσῃ; 

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖον ποὺ διέκρινα μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀναγνωσιμότητα ἦταν πὼς πάλι καὶ πάλι ἀνατρέχουμε σὲ «ἀνά-μασσημένη» τροφή, τὴν στιγμὴ πού, θεωρητικῶς πάντα, αὐτὰ ποὺ διαβάζονται στὸ διαδίκτυον ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες δὲν εἶναι ἡ πρόσφατος εἰδησεογραφία (ἡ ὁποία, εἰρήσθῳ ἐν παρόδῳ, σὲ γενικὲς γραμμὲς παραμένει πανομοιότυπος ἐδῶ καὶ δεκαετίες), παρὰ μόνον ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ὁριστικῆς διαλύσεως μίας χώρας. Καί, εἰλικρινῶς, δὲν ξέρω τὴν χρησιμότητα αὐτῆς τῆς τακτικῆς, ἐφ΄ ὅσον, κατ’ ἐμέ, ἀποκρύπτει τὴν ἐμμονικότητα κάποιων νὰ παραμένουν ἐλπίζοντες καὶ ἀναμένοντας κάτι. Καί, τελικῶς, σέ τί μοῦ χρειάζεται ἐμέναν τώρα πιά νά διαπιστώσω πώς τό τάδε πολιτικό «τζάκι» εἶναι πανομοιότυπον μέ τό δείνα, ἐφ΄ ὅσον παραμένει κοινός τόπος διαπιστώσεων πώς μέ αὐτά καί μέ ἐκείνα τά «τζάκια» φθάσαμε ἐδῶ πού φθάσαμε; Δὲν μὲ βοηθᾶ βέβαια σὲ κάτι… Μήπως ὄμως μοῦ κάνει καί κακό, ἐφ΄ ὅσον ἄν τί νά ἑστιάσω ἐκεῖ πού ἐγώ χρειάζομαι καταλήγω, πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι, νά κυττῶ γύρω μου ἀλλά ὄχι σέ ἐμέναν;

Ἡ ἀλήθεια ἀγαπητοί μου εἶναι μία: ὡς χώρα τελειώσαμε κι ἐφ΄ ὅσον τελειώσαμε τὸ νὰ καταπιανόμεθα μὲ τὶς λεπτομέρειες αὐτοῦ τοῦ τέλους δὲν ἔχει κάτι περισσότερο νὰ μᾶς προσφέρῃ, παρὰ μόνον νὰ μᾶς ἀπομειώσῃ σὲ σθένος, σὲ ἀποφασιστικότητα καὶ σὲ διαύγεια. Τὸ νὰ ἐξακολουθοῦμε ἐν ὀλίγοις τὴν συλλογὴ πληροφοριῶν, κατ’ ἐμέ, σὲ μίαν περίοδο πού, σὲ γενικὲς γραμμὲς ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τί ἔπεται, εἶναι ὀλίγον …παραπλανητικῶς αὐτοκτονικό.

Ὁπωσδήποτε ὁ καθεὶς ἔχει δικαίωμα νὰ πράττῃ κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνεται, ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ αὔξησις τῆς ἀναγνωσιμότητος ἐτούτην τὴν περίοδο οὐδόλως μὲ εὐαρέστησε τελικῶς, μὰ μᾶλλον περισσότερο μὲ ἀνησύχησε. Δὲν θέλω λοιπὸν νὰ δρῶ, ἀκόμη καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὡς μέσον χρονοκαθυστερήσεως γιὰ τοὺς γύρω μου. Ἂς ἀναζητήσουν ἀλλοῦ αὐτὰ τὰ προσχήματα. 

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ περιστατικό, ποὺ ἐξακολουθοῦσε, μία ἀκόμη σκέψις ἄρχισε νὰ μὲ ταλανίζῃ παραλλήλως, τὶς προηγούμενες ἡμέρες. Γιὰ πρώτη φορά, σοβαρότατα, προβληματιζόμουν γιὰ τὸν ἐὰν ἔκρινα τὴν διαδικτυακή μου παρουσία πλέον ἀναγκαία ἢ ὄχι.

Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν ἤδη γύρω μας ἀφ΄ ἑνὸς ἡ ὑπέρ-πληροφόρησις εἶναι ἄφθονος ἀφ΄ ἑτέρου δὲ πιστεύω πὼς εἶναι καιρὸς νὰ καθαρίσῃ ἡ «ἧρα ἀπὸ τὸ στάρι, ἡ δική μου παρουσία εἶναι πλέον ἀπολύτως περιττή. Τοῦτον σημαίνει πὼς ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἔχουμε κυριολεκτικῶς κατακλυσθῆ ἀπὸ ὑπέρ-πληροφορίες καὶ ὑπέρ-εἰδησεογραφικὲς ἐνημερώσεις κι ἀπὸ ἀπόψεις ἐπὶ ἀπόψεων καὶ ἀπὸ κραυγὲς κάθε εἴδους, τύπου καὶ …«ἰδεολογίας» (καὶ ὁπωσδήποτε, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, χρηματοδοτήσεως!!!), νομίζω πὼς ἐπιβάλλεται πλέον ὁ τόσος θόρυβος νὰ σιγάσῃ κι ὁ καθεὶς ἐξ ἠμῶν νὰ στραφῇ μόνον στὰ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ νὰ ἀποφασίσῃ, ἐπὶ τέλους, μόνος του γιὰ τὰ πάντα.

Ταὐτοχρόνως ὁ ῥόλος τῆς δικῆς μας σελίδος, σὲ γενικὲς γραμμές, ἦταν περισσότερο  σχολιαστικὸς καὶ ἀποσαφηνιστικὸς καὶ λιγότερο ἐνημερωτικός. Συνεπῶς, θέλαμε δὲν θέλαμε, μὲ τὶς τοποθετήσεις μας «ἐπιδρούσαμε», στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἀναλογοῦσε. Πῶς γίνεται ὅμως, εἰδικῶς μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν δεκαετὴ μνημονιακὴ περίοδον, ὅπου οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν ἔνοιωθαν παγιδευμένοι, νά ἀρέσκεσαι στό νά «ἐπιδρᾷς» (λίγο ἢ πολὺ δὲν ἔχει σημασία) στούς γύρω σου; Ἐν τάξει νὰ «ἐπιδράσῃς» γιὰ νὰ «ἀνεβάσῃς ἠθικό», μά πόσο σέ βάθος θά μποροῦσε νά φθάσῃ μία τέτοια «ἐπίδρασις»; Καί, τελικῶς ποιόν θά ἐξυπηρετοῦσε κάτι τέτοιο; Ἐμέναν πού δέν προσέβλεπα σέ κάτι; Τούς ἀναγνῶστες πού σταθερῶς μᾶς ἐμπιστεύονται ἐδῶ καί χρόνια; Ἤ κάποιους ἄλλους γύφτουλες πού ἀρέσκονται νά παπαγαλίζουν ἕτοιμες γνῶμες καί πολυετεῖς κι ἐπίπονες ἀτομικές διερευνήσεις καί διεργασίες; Μήπως ἐκείνους πού, ἀναλόγως τῶν προθέσεών τους, χρησιμοποιοῦν ἰδέες καί κείμενα ἄλλων, γιά νά προωθήσουν τούς σκοπούς τους; Καί γιατί ἐγώ νά εἶμαι τελικῶς ἀμέτοχη ὅταν διαπιστώνω πώς σέ ἀμέτρητες περιπτώσεις δικά μου κείμενα ἤ δικά μου συμπεράσματα ἔχουν χρησιμοποιηθῆ ἀπό ἐπιτηδείους γιά νά ἰσχυροποιήσουν τίς θέσεις τους;

Ἐὰν μάλιστα πιστεύῃς (γιὰ τὸν ἑαυτόν σου) βαθύτατα στό χρέος-εὐθύνη τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως ὑπάρχει κάποιος λόγος νά θέλῃς νά ἐξακολουθήσῃς νά συμμετέχῃς (ἀκόμη καὶ ἀδόλως ἤ ἐμμέσως) σέ αὐτό τό γαϊτανάκι; Δέν ἀντιβαίνει τοῦτον στίς ἀρχές σου;;

Ἀντιβαίνει καί, φυσικά, κάτι τέτοιο δὲν μοῦ ἀρέσει, ἰδίως τώρα ποὺ πιστεύω πὼς ἐὰν ἀπολύτως μόνοι μας ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν σκεφθοῦμε, ἀποφασίσουμε, πράξουμε γιὰ τὰ πάντα, δὲν δικαιούμεθα καὶ νὰ λογιζόμεθα ἐν δυνάμει ἐλεύθερα (καὶ …ζωντανά!!!) ὄντα. Ἤ, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἐὰν δὲν κυττάξουμε τοὺς ἑαυτούς μας κατάματα, θεωρῶντας τους ἱκανοὺς καὶ ἀξίους νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς ζωῆς τους μὲ συνέπεια, δὲν θὰ δικαιούμεθα χῶρο ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Σαφές, ἁπλὸ καὶ ἀπόλυτον. 

Ζυγίζοντας λοιπὸν τὰ δεδομένα μου, ἀλλὰ καὶ τὸν ῥόλο τῆς σελίδος μας, εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο, ἄρχισα νὰ συνειδητοποιῶ πὼς αὐτὸς ὀ ῥόλος μας χάνει ἀξία καὶ μᾶλλον λειτουργεῖ ὡς ἐπιβραδυντικὸς παράγων. Ἀκόμη κι ἐὰν ὅμως, κατ’ ἐλάχιστον, θὰ μπορούσαμε νὰ «ἐπιδράσουμε» ἔτσι, δὲν θὰ τὸ ἤθελα.

Ἐπὶ πλέον ὡς ἄτομον δηλώνω (κάτι ποὺ νομίζω πὼς πηγάζει εὔκολα ἀπὸ τὰ κείμενά μου) πὼς ὅ,τι ἔγραψα, γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα, τὸ ἔκανα μὲ τὴν καρδιά μου. Ἐὰν αὐτὸ ἦταν ἔρευνα, κατέθετα ἱκανοποιημένη καὶ ἀνακουφισμένη τὰ ἀποτελέσματά της. Ἐὰν ἦταν  ἔνα κείμενον σχολιασμοῦ, κατέθετα πάλι μὲ ἐντιμότητα τὶς σκέψεις μου. Ἐὰν ἦταν ἔνα κείμενον αὐτοπροσδιορισμοῦ, πάλι μὲ χαρά, κατέθετα τὰ ἀτομικά μου συμπεράσματα καὶ βήματα. Στὴν οὐσία ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικτυακὴ παρουσία μου ἦταν μία δημοσία ὁμολογία-κατάθεσις τῆς ἀτομικῆς μου διαδρομῆς. Καί, τώρα εἰδικῶς, αὐτὸ τὸ μέρος αὐτῆς τῆς διαδρομῆς μου ἔχει πλήρως, κατ’ ἐμέ, ὁλοκληρωθῆ, σὲ δημόσιο ἐπίπεδον καὶ πρέπει νὰ ἐξακουλουθήσῃ σὲ ἀπολύτως προσωπικό.
Ποῖος ὀ λόγος νά παραμένω ἐάν ὅσα εἶχα νά πῶ τά εἶπα καί ἐάν ὅσα ἀνεκάλυψα τά ἔχω ἤδη μοιρασθῆ μαζύ σας κι ἐάν ὅσα εἶχα νά μοιρασθῶ τά ἔχω μοιρασθῆ;

Εἶναι χρόνια ποὺ δηλώνω δημοσίως πὼς ὁ δικός μου ῥόλος (ἐὰν μπορούσαμε νὰ τὸν ἐννοήσουμε σὰν κάτι τέτοιο) δὲν εἶναι τὸ νὰ συγκεντρώσω ὁπαδούς, νὰ «συλλέξω» ἀκροατήρια καὶ νὰ …ἐξαργυρώσω τὴν ὁποιανδήποτε (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δημοσιότητα μὲ κάτι. Ὅλη ἡ παρουσία μου στὸ διαδίκτυον ἦταν μία δική μου, προσωπικὴ ἀνάγκη νὰ μοιράζομαι τὶς σκέψεις μου, τοὺς φόβους μου καὶ τὰ βήματά μου.

Ἡ ἄρνησίς μου λοιπὸν νὰ διεκδικήσω ἀμοιβὴ γιὰ τὸν χρόνο καὶ τὸν κόπο μου ἦταν ἀπολύτως ἀδιαπραγμάτευτες ἀποφάσεις, ἐνᾦ ἡ δέσμευσίς μου νὰ ὑποστηρίξω, γιὰ ὅσο θὰ ἀντέχω, αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα, ἦταν πλήρως καὶ βαθύτατα συνειδητή. Στὸ ἐλάχιστον δὲν ἔχουν ἀλλάξη λοιπὸν οἱ θέσεις μου, ἀλλά, τώρα πιά, ἄλλαξε ὁ σκοπός μου.

Ἐν τούτοις εἶναι γεγονὸς πὼς ἐπαγγελματίες τοῦ διαδικτύου συχνὰ πυκνὰ καὶ μὲ τὰ δικά μας κείμενα (ὅπως ἔκαναν καὶ ἐξακολουθοῦν φυσικὰ μὲ ὅ,τι …κινεῖται στὸ διαδίκτυον!!!), ἀπεκόμιζαν (τὰ ὁποιαδήποτε ἀναλογοῦντα) κέρδη*. Δὲν ὑπῆρξε χειρότερόν μου ἀπὸ τὸ νὰ ἀναδημοσιεύονται ἀπὸ ἐπαγγελματίες τοῦ διαδικτύου αὐτὰ τὰ κείμενα. Αἰσθανόμουν σὰν τὸν χαχόλο ποὺ κοπίαζε γιὰ νὰ παράξῃ ἕνα ἔργο  γιὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς (ἂς ποῦμε ἕνα αὐλάκι γιὰ νὰ ποτίζονται τὰ χωράφια τῶν συγχωριανῶν του), ἀλλὰ τὸ γνωστὸ λαμόγιο ἔρχεται πάντα τὴν …κατάλληλο στιγμὴ καί, μὲ πονηρία, ἁρπάζει καὶ οἰκειοποιεῖται τὸν κόπο του (ἰδιωτικοποιῶντας τὸ νερό, πρὸς ὄφελός του γιὰ παράδειγμα).  Τόσο ἀνήθικα εἶναι αὐτὰ τὰ κοράκια (ἤ, ἄλλως, γῦπες τοῦ διαδικτύου), ποὺ γιὰ χρόνια μὲ ἔπνιγε ἡ συμπεριφορά τους.

Ἐπάνω σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα μάλιστα ἔκανα, πέραν ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς -προσωπικὲς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον- ἐκκλήσεις, δημόσιες καταγγελίες, μὰ ὅταν συζητᾶμε γιὰ κάφρους, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀναμένουμε ἀποτέλεσμα ἀξιοπρεπές. Ἄλλως τὲ ὑπῆρχε μονίμως στὴν σελίδα μας κείμενον ποὺ διευκρίνιζε πῶς μποροῦσαν νὰ γίνονται ἐλευθέρως οἱ ἀναδημοσιεύσεις, ἐξαιρουμένων ὅμως τῶν …ἐπαγγελματιῶν.

Κατ’ ἐμέ, βέβαια, ἐπαγγελματίες δὲν ἦσαν μόνον οἱ λαμβάνοντες -ἐπισήμως- τὸ χρῆμα ἀπὸ αὐτὴν τὴν δραστηριότητα, ἀλλὰ κυρίως αὐτοὶ ποὺ μόνο τους μέλημα ἦσαν οἱ ἀναγνώσεις**, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν συμμετεῖχαν ἤ ὄχι συνειδητῶς στὴν ὑπέρ-πληροφορία ἢ ἀκόμη καὶ στὴν παραπληροφορία.  Οὐδέποτε εἰσακούσθη ὅμως τὸ αἴτημά μου, οὐδέποτε ἔγινε σεβαστὴ ἡ ἀξίωσίς μου καὶ οὐδέποτε, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ἔπαυσαν νὰ ἀναζητοῦν ἕτοιμα κείμενα ποὺ θὰ τοὺς προσέδιδαν εἴτε ἀξία εἴτε χρῆμα εἶτε κοινό. Αὐτὰ ὅλα ὅμως εἰδικῶς, ὡς λεπτομέρειες, μὲ ἔκαναν τοὐλάχιστον ἔξαλλη.

Εἰλικρινῶς δὲν ἔχω λύση τὰ βιοποριστικά μου, δὲν τυγχάνω γόνος μπαμπᾶ μὲ περιουσιακὰ στοιχεία, δὲν ἔχω διασυνδέσεις, δὲν ἔχω ἐμπλακῆ μὲ τὴν διαπλοκή, δὲν ἔχω φίλους ὑψηλὰ ἱσταμένους καὶ ὁπωσδήποτε συχνὰ ἔχω ἐλλείψεις σὲ ἀρκετά, μὰ τὸ νὰ ἐκμεταλλευθῶ συμπολῖτες μου πρὸς ἴδιον ὄφελος, ἢ μόνον γιὰ δική μου προβολή, ἤ ἔστᾦ γιὰ νὰ ἀνεβοῦν τὰ στατιστικὰ τῆς σελίδος, οὐδέποτε μὲ ἀπησχόλησε. Αὐτοί πῶς μποροῦν καί τό κάνουν; 

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἐὰν ἐγὼ ἐπιμένω σταθερῶς στὸ νὰ παραμένω ἑστιασμένη μόνον στὸ νὰ καταθέτω ὅσα νοιώθω, δίχως δεύτερες καὶ τρίτες σκέψεις καὶ προθέσεις, γιατί δέν μποροῦν καί οἱ ἄλλοι νά συμπεριφερθοῦν ἀναλόγως ἤ γιατί δέν μποροῦν νά ἐκτιμήσουν πώς ὅσα ἀπό τήν καρδιά μου καταθέτω ἀπευθύνονται σέ ὅσους μέ τήν καρδιά τους μποροῦν νά τά αἰσθανθοῦν; Γιατί ὑπεισέρχονται σέ αὐτήν τήν διαδικασία «μετουσιώνοντας» τίς δικές μου ἀγωνίες σέ δικά τους στατιστικά ἤ καί χρῆμα;

Εἶναι γεγονὸς πὼς τὸ διαδίκτυον στὴν χώρα μας κατήντησε …τρελλοκομείο. Εἶναι ἐπίσης γεγονὸς πὼς ὁ καθεὶς (ἀναλόγως τοῦ ἤθους του ἤ τοῦ μὴ ἤθους του) δρᾷ ἀναλόγως τοῦ πῶς θὰ τοῦ καυλ@ση κάθε στιγμή. Ἐλάχιστες οἱ καθαρὲς φωνές, ἐλάχιστοι οἱ αὐστηρῶς ἔντιμοι καὶ ἀκόμη λιγότεροι οἱ συνειδητοποιημένοι. Ἕνα μπάχαλο ποὺ καθρεπτίζει ἐπακριβῶς τὴν κοινωνική μας κατάντια. Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς αὐτὰ τὰ ἄτομα γενικῶς δημοσιεύουν τὰ πάντα, δίχως ὅμως καὶ νὰ ἐλέγχουν ἐὰν αὐτὰ ποὺ δημοσιεύουν εἶναι καὶ ἀληθῆ, τότε ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τὸ μέλημά τους δὲν εἶναι τὸ νὰ ἐνημερώσουν τοὺς ἀναγνῶστες τους τόσο, ὅσο νὰ κρατοῦν τὰ στατιστικά τους σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα.  

Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς διότι ἐγὼ αἰσθανόμουν πὼς ἔπρεπε νὰ ἐξακολουθήσω, ὅση κι ἐὰν ἦταν ἡ ὀργή μου, συνέχιζα νὰ γράφω, νὰ ἐρευνῶ, νὰ ὑπενθυμίζω, ἢ νὰ ἐπιμελοῦμαι κείμενα φίλων, στερῶντας ἀρκετὲς φορὲς ἀπὸ ἐμέναν ἀκόμη καὶ τὸν ἀναγκαῖο μου ὕπνο. Καὶ δὲν τὰ γράφω τοῦτα σήμερα γιὰ νὰ παραπονεθῶ ἢ νὰ …δικαιωθῶ στὰ μάτια σας, ἀλλὰ γιὰ νὰ κατανοήσετε τὸν βαθμὸ τῆς δικῆς μου δεσμεύσεως, ἀνεξαρτήτως τοῦ μεγέθους τῆς ἀγανακτήσεως μά, κυρίως, τοῦ κόπου. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ ἐνεργὸς παρουσία μου στὸ διαδίκτυον εἴπαμε πὼς ἦταν ἀπολύτως συνειδητὴ ἐπιλογή. Δὲν μποροῦσα νὰ «φτιάξω» τὸν χαρακτῆρα τῶν ἀπατεώνων, τῶν δῆθεν, τῶν ΚΛΙΚαδόρων, ἀλλὰ μποροῦσα ἐγὼ τοὐλάχιστον νὰ ὑπερασπίζομαι μὲ σθένος καὶ ἐπιμονὴ τὸ δικαίωμα τῆς παραμονῆς μου στὴν ἀντίπερα ὄχθη καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς δικές τους τακτικές... 

Αὐτὰ ὅμως, τὰ πολὺ γενικά, κάποιοι λίγο ἔως πολὺ τὰ γνωρίζουν. Ἦσαν σαφῶς ἐνοχλητικά, κοπιαστικὰ  ἀλλὰ ὄχι ἀρκετὰ γιὰ νὰ μὲ ὁδηγήσουν στὸ νὰ σταματήσω νὰ καταπιάνομαι μὲ ὅλο αὐτὸ ποὺ γνωρίζετε. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅμως ἀπεφάσισα πὼς ἔφθασε ἡ ὤρα ποὺ αὐτὸ θὰ παύση ὁριστικῶς. Κι ἔτσι κι ἐγὼ παύω νὰ μετέχω αὐτῆς τῆς διαδικασίας καὶ οἱ ἐκνευρισμοί μου θὰ σταματήσουν ἀλλὰ καὶ οἱ κάφροι δὲν θὰ μποροῦν νὰ κερδοσκοποῦν ἀπὸ τοὺς δικούς μου κόπους. Οἱ σκέψεις μου, οἱ ἔρευνές μου, οἱ προσωπικές μου διαδρομὲς εἶναι δικές μου κατακτήσεις καὶ δὲν γίνεται νὰ τὶς χαίρονται ἄλλοι. Τὸ νὰ μοιράζομαι κάτι ποὺ ἐγὼ ἐπέτυχα μὲ ὅσους μᾶς παρακολουθοῦν ἐδῶ καὶ χρόνια, διότι κι αὐτοί, μὲ τὴν σειρά τους, αἰσθάνονται ἀναλόγως, δὲν δίδει δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως αὐτῶν τῶν, μικρῶν ἢ μεγάλων, προσωπικῶν βημάτων, σὲ τρίτους γιὰ νὰ πατοῦν ἐπάνω τους καὶ νὰ ἀποκομίζουν τὸ ὅ,τι δήποτε. Νὰ στρώσουν τοὺς ἀπαυτούς τους κάτω, νὰ κάνουν τὰ ἴδια καὶ μετὰ νὰ μάθουν νὰ κοκκορεύονται,  ἐπ’ ἀφορμῆς ὅμως τῆς δικῆς τους διαδρομῆς καὶ συνειδητοποιήσεως.
Γιὰ τὴν ὥρα ὅμως, οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν, ἀπλῶς παραμένουν ἀνύπαρκτα ὑπανθρωπίδια ποὺ παπαγαλίζουν ὅ,τι τοὺς φαντάζει εὐχάριστον, δίχως ὄμως (εὐτυχῶς!!!) καὶ νὰ ἐννοοῦν τὰ ὄσα παπαγαλίζουν!!!.  

Ταὐτοχρόνως, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἂρχισα νὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς περισσότεροι ἔμμισθοι πρακτορίσκοι κυκλοφοροῦν στὸ διαδίκτυον, παρὰ ἐλευθέρως σκεπτομένοι ἄνθρωποι. Εἶναι δὲ πλέον τόσο διακριτὲς καὶ εὐκόλως ἀντιληπτὲς οἱ τακτικές τους, ποὺ ἐφευρίσκουν ἔως καὶ …ΑΤΙΑ γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσουν τοὺς ἀναγνῶστες τους. Κατ’ ἐμὲ λοιπόν, εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο, ἀπαιτεῖται αὐτοὶ εἰδικῶς νὰ ἀπομονωθοῦν. Κι ἐὰν δὲν τοὺς ἔχετε ἀντιληφθῆ ἀκόμη, καιρὸς εἶναι νὰ τὸ κάνετε, διότι καὶ εἶναι πολὺ χειρότεροι ἀπὸ τὰ (ἐπισήμως κι ἀνεπισήμως χρηματιζόμενα) μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, μὰ καὶ διότι διαμορφώνουν ἀπόψεις, ἐνσπείρουν ζιζάνια καὶ καλλιεργοῦν ἐμφυλιοπολεμικὸ κλίμα. 

Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ὑπάρχουν τόσο ἀκραῖες ἀπόψεις γενικῶς γύρω μας, ποὺ δὲν χρειάζονται καὶ τὰ πρακτορίδια νὰ προσθέσουν κάτι σὲ ὅλα τοῦτα. Πράγματι ἔτσι εἶναι, ὅμως, θὰ σᾶς τονίσω, γιὰ τελευταία φορά, πὼς αὐτὲς τὶς καταστάσεις τὰ πρακτορίδια τὶς ἐθεμελίωσαν μεθοδικότατα, πείθοντας τοὺς μὲν γιὰ τὸ πόσο ἐχθροί τους εἶναι οἰ δὲ καὶ τὸ ἀντίστροφον. (Δὲς γιὰ παράδειγμα τὰ διάφορα κομματόσκυλα ἢ τοὺς πιστοὺς χριστιανούς μὲ τοὺς δωδεκαθεϊστές). Ὅμως ἀκόμη κι ἐὰν μόνον ἀνόητοι ἐπέτυχαν κάτι τέτοιο, εἶναι καιρὸς πιὰ γιὰ ἐμᾶς ὄλους, ποὺ δὲν μετείχαμε αὐτῶν τῶν ἐπεισοδίων, νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὁ ἐχθρός μας δὲν εἶναι ἐκεῖ. Ὄχι ἐκεῖ πάντως.

Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν καθαρῶν ἐὰν ἑστιάσουμε (πάντα μὲ προσοχή!!!), θὰ διαπιστώσουμε πὼς δὲν χρειαζόμεθα ἐξωτερικοὺς δακτύλους γιὰ νὰ βγάλουμε μόνοι μας καὶ πάντα μεταξύ μας τὰ ματάκια μας. Εἶναι γεγονὸς πὼς οἱ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις τοῦ κάθε ἑνὸς (σεβαστές, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἀτομικές τους) συχνά-πυκνὰ γίνονται ἀφορμὴ καυγάδων, ῥωγμῶν, συγκρούσεων καὶ περαιτέρῳ διασπάσεων. Μία ματιὰ ὅμως γύρω μας ἁπλῶς θὰ μᾶς ἀποδείξη πὼς καὶ τὸ διαδίκτυον, συμπεριλαμβανομένων φυσικὰ τῶν κοινωνικῶν δικτύων, κατήντησε ἕνα καφενεῖον τῆς γειτονιᾶς μας, ὅπου πανεύκολα μποροῦμε νὰ τρῶμε ὁ ἔνας τὶς σάρκες τοῦ ἄλλου. Ἀλήθεια, σέ τί μᾶς ἔχει βοηθήση ὅλο αὐτό; Μήπως ὅμως ἔφθασε ἡ στιγμή νά ξεκινήσουμε μόνοι μας νά κρίνουμε καί νά ἀποφασίζουμε γιά τό τί χρειαζόμεθα, δίχως ἐπιδράσεις, συνθήματα καί κατευθυντήριες γραμμές; Μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά μᾶς ἐμπιστευθοῦμε καί νά ξεκόψουμε ἀπό κάθε μορφῆς ἐξωτερικῆς ἐπιδράσεως, ἑστιάζοντας ἀποκλειστικῶς καί μόνον σέ ἐμᾶς;
Ἐγὼ πάντως αἰσθάνομαι πὼς ὅλα τοῦτα ὀφείλω νὰ τὰ ἀφήσω πίσω μου καὶ νὰ ἑστιάσω σὲ ἄλλα, οὐσιώδη. 

Εἴχαμε περισσότερα ἀπὸ 36.000 ἄρθρα δημοσιευμένα. Εἶναι γεγονὸς πὼς πράγματι συζητᾶμε γιὰ ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ζωῆς μας. Θὰ ἢθελα λοιπὸν νὰ σᾶς ἐνημερώσω πὼς ὅλα τὰ ἄρθρα ἀποσύρονται («κατεβαίνουν») καὶ πὼς θὰ «ἀνεβοῦν» πάλι μόνον ἐλάχιστα, ἀλλὰ μόνον μὲ κωδικούς. Τὰ ἄρθρα αὐτὰ ἀφοροῦν στὶς ἱστορικὲς ἔρευνες τοῦ κου Μπάτσου καὶ τοῦ κου Μιχαλοπούλου,  ποὺ οἱ κωδικοὶ θὰ εἶναι μόνον σὲ αὐτοὺς διαθέσιμοι, γιὰ νὰ τὰ διαχειρισθοῦν ὅπως ἐκείνοι θὰ ἀποφασίσουν. Ὁμοίως καὶ γιὰ τὸν φίλο Κωνσταντῖνο Δημητριάδη, ποὺ δύναται, ἐὰν τὸ ἐπιθυμῇ, νὰ διαχειρισθῇ ἐκεῖνος, ὅπως κρίνει, τὰ δικά του κείμενα.
Θὰ «ἀνεβοῦν τέλος ἐκ νέου ὅλα τὰ (οὐδέτερα) κείμενα ὀρθογραφίας, γραμματικῆς καὶ βιβλιοπροτάσεων.
Ὅλα τὰ ὐπόλοιπα καταργοῦνται ὁριστικῶς.
Ἐὰν κάποιοι ἀπὸ ὅσους μᾶς ἐμπιστεύοντο κείμενά τους ἐπιθυμοῦν νὰ τὰ λάβουν σὲ μορφὴ ἀρχείου, ἂς ἐπικοινωνήσουν μαζύ μας γιὰ νὰ φροντίσουμε. Ὅμως ὅσο κι ἐὰν πονᾷ κάτι τέτοιο, ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνῃ. Οἱ ἔρευνες, τὰ ἄρθρα προβληματισμοῦ καὶ σχολιασμοῦ ἦσαν χρήσιμα, πάντα κατ’ ἐμέ, σὲ μίαν προηγουμένη περιόδο, ἀλλὰ τώρα εἶναι περιττά.

Ἡ σελὶς filonoi.gr θὰ παραμείνη ἐνεργὴ ἀλλὰ μόνον γιὰ τὰ βιβλία (καὶ τὴν γλῶσσα) ποὺ ἔχουν ἔως τώρα παρουσιασθῆ καὶ γιὰ ὅσα ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἐξῆς θὰ παρουσιασθοῦν. Οἱ σελίδες arxisame.gr καὶ sanshmerafilonoi.gr θὰ παύσουν νὰ λειτουργοῦν. Οἱ ἀντίστοιχες σελίδες τῶν κοινωνικῶν δικτύων ἀπὸ σήμερα θὰ συγχωνευθοῦν καὶ θὰ γίνουν μία, ἀλλὰ θὰ δημοσιεύονται, ὅταν κι ἇμα, μόνον βιβλιοπαρουσιάσεις ἢ προτάσεις γιὰ ἀναγνώσματα.

Ἐν ὀλίγοις… Ὁ ῥόλος τῆς Φιλονόης στὸ διαδίκτυον, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸν γνωρίζατε, ἔληξε καὶ ἡ σελίς, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ εἶναι ἀπολύτως …βιβλιοφαγικὴ καὶ γλωσσική.

Θὰ ἢθελα νὰ εὐχαριστήσω λοιπὸν ἀπὸ καρδιᾶς τοὺς φίλους ἀναγνῶστες ποὺ τόσα χρόνια μᾶς κράτησαν συντροφιὰ καὶ μᾶς ἐνεπιστεύθησαν  καὶ νὰ ζητήσω μίαν μεγάλη συγγνώμη ποὺ σταματῶ ἐδῶ. Δὲν ἀπώλεσα κουράγια, οὔτε δυνάμεις, ἀλλὰ ὁ κύκλος αὐτὸς ἔκλεισε ὁριστικῶς. Κατ’ ἐμὲ εἶναι πάντα προτιμότερον νὰ ἀποχωρῇς ὅταν ἐσὺ νοιώθῃς πὼς πρέπει νὰ τὸ κάνῃς, παρὰ νὰ καταλήξῃς κάτι ποὺ δὲν θὰ ἤθελες.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κάποιες σημειώσεις, πρὸ τῆς ὁριστικῆς ἀποχωρήσεώς μου ἀπὸ τὰ διαδικτυακὰ (κουτσομπολίστικα πλέον κατ’ἐμέ), δρώμενα.

Μερικὲς διαπιστώσεις μου, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια μὲ ἀπασχολοῦν.
Πιστεύω πὼς ἐὰν ἐγὼ ἐπέτυχα νὰ διδαχθῶ κάτι
(ναί, εἰς βάρος διασκεδάσεως, ὕπνου, προσωπικῆς ζωῆς), τότε ὁ καθεὶς δύναται νὰ κάνῃ τὸ ἴδιον.
Ἐὰν ἐγὼ κατάφερα νὰ ἀνακαλύψω κάτι, διότι ἀπεφάσισα νὰ διαθέσω κάποιον χρόνο μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴ δύναται νὰ τὸ πράξῃ κι ὁποιοσδήποτε ἄλλος, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον τὸ θελήσῃ.
Μά, τὸ σημαντικότερον. Ἐὰν ἐγὼ διαρκῶς προσπαθοῦσα νὰ κρατῶ ἀποστάσεις ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ νὰ παραμένω -ὅσο τὸ δυνατὸν- πιὸ ἀποστασιοποιημένος παρατηρητής τους, ἀρνουμένη στὸ αἴσθημα ἢ στὶς πεποιθήσεις μου νὰ μὲ παρασύρουν, κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ δύναται νὰ τὸ πράξῃ ὁ ὁποιοσδήποτε. Γιατί ὅμως δέν τό κάνουν ὅλοι;

Φυσικὰ ὁπωσδήποτε μὲ ἔχουν βοηθήση ἔρευνες ἄλλων (τὸ χρήσιμον κι ἀναγκαῖον γιὰ ὅλους μας ἐρέθισμα), ἀλλὰ οὐδέποτε παρέμεινα σὲ αὐτὲς καὶ στὰ συμπεράσματά τους, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, αἰσθανόμουν πὼς ὄφειλα σὲ ἐμέναν νὰ ἐμβαθύνω.
Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ ὅμως νομίζω πὼς ὅλοι μποροῦν νὰ λειτουργήσουν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν κάποιοι ἀρνοῦνται νὰ τὸ πράξουν καὶ προτιμοῦν νὰ παπαγαλίζουν τὰ ἀποτελέσματα ἐρευνῶν ποὺ διενεργοῦν τρίτοι καὶ νὰ ἀποστηθίζουν τὰ συμπεράσματα ἄλλων. Κι ἀκριβῶς ἐδῶ εἶναι τὸ σημεῖον ποὺ πάσχουμε ὡς κοινωνία. Ἀρνούμεθα στοὺς ἑαυτούς μας νὰ κυττάξουμε τὸ ὅ,τι δήποτε δίχως νὰ τὸ «φιλτράρουμε» μέσα ἀπὸ τὶς προσωπικές μας ἀπόψεις. Ἔ, καιρὸς εἶναι νὰ τὸ μάθουμε κι αὐτό, διότι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ὑπάρξουμε, ὡς ἄτομα, δίχως νὰ κρίνουμε, νὰ διακρίνουμε καὶ νὰ ἀποφασίζουμε ἀπολύτως μόνοι μας.

Μήπως ὅμως εἶναι καιρός ἐπί τέλους ὅλοι μας νά προβληματισθοῦμε σοβαρά γιά ὅλα τοῦτα; Μήπως τελικῶς, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ μποροῦμε καὶ θέλουμε, εἶναι καιρός νά παύσουμε νά λοξοκυττᾶμε στίς ἀπόψεις ἄλλων καί νά κτίσουμε τίς δικές μας; Μήπως πρέπει νά παύσουμε νά ἀναμασσοῦμε μασσημένες τροφές;
Καί φυσικά, μήπως ἡ κάθε …«Φιλονόη» τοῦ διαδικτύου ἐπιδροῦσε καί ἐπιδρᾶ ἐπάνω μας τόσο, ὅσο νά παραιτούμεθα ἀπό τό αὐτονόητον δικαίωμα καί χρέος νά σκεπτόμεθα ἐλευθέρως;

Τί λοιπόν διαφορετικό εἶχα ἐγώ γιά νά θεωρῶ ἑαυτόν σπουδαῖο ἤ γιά νά εἶναι πιό σημαντικότερα τά κείμενά μου καί οἱ ἔρευνές μου ἀπό ἄλλων; Δὲν ἦσαν πιὸ σημαντικὰ ὅλα αὐτά, ἐὰν τὰ δῇ κάποιος μεμονωμένα, διότι πράγματι ἦσαν κάτι ποὺ ὅλοι μποροῦσαν νὰ κάνουν. Ὅμως ἀπετύπωναν κάτι, ποὺ σπανιότατα ἔως οὐδέποτε, συνέβη: Ἤμουν ἀποστασιοποιημένη ἀπὸ τὰ γεγονότα, ἤμουν ἀπολύτως σαφὴς στὶς θέσεις μου, δίχως νὰ ἐπιδιώκω «κοινὸ» καί, παραλλήλως, οὐδέποτε ἔκρυβα δεύτερες προθέσεις ἤ τρίτους σκοπούς. 

Ὁ κύριος λόγος ποὺ πολλὲς φορὲς ἔνοιωσα ἐκείνην τὴν ὀργή, ὅταν διάφοροι κατέκλεβαν τὰ κείμενά μας ἦταν τὸ εὐδιάκριτον γεγονὸς τῆς μὴ «καθαρῆς» τους ματιᾶς, βάσει τῶν δικῶν μου κριτηρίων. Πρὸς τοῦτον καὶ ὅταν ἀνεκάλυπτα ἐπιτηδείους ἡ ἐν λόγῳ πρᾶξις μὲ ἔκανε νὰ έξοργίζομαι ἰδιαιτέρως μὲ αὐτοὺς ποὺ μοναδικό τους μέλημα ἦταν ἡ ΚΛΙΚοσυλλογή. Τί ἄλλο ὅμως διέκρινα πίσω ἀπό αὐτό;

 • 1ον. Ἡ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀδιαφορία τους γιὰ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα, ἦταν διακριτή, ἐφ΄ ὅσον τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσε ἦταν ἡ ἄνοδος τῶν στατιστικῶν τους καὶ ἡ αὔξησις τῶν ἀναγνωστῶν τους, ἀδιακρίτως. Τοῦτον, πρακτικῶς, σημαίνει πὼς ὅλη ἡ ἐνασχόλησις τους μὲ τὰ θέματα ποὺ πραγματευόμουν ἦταν ἀπολύτως ἐπιδερμική, ἀποσπασματικὴ καὶ μὲ γνώμονα τὸ ἀτομικό τους συμφέρον..
 • 2ον. Ἂν καί, ἐκ πρώτης ὄψεως, τὰ κείμενα ἦσαν πάντα ἀνεξάρτητα, ἐν τούτοις, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀπετύπωναν τὴν ἀτομική μου διαδρομή, δὲν γινόταν νὰ ἀπομονωθοῦν. Τὰ κείμενα δὲν δημοσιεύοντο μὲ σκοπὸ νὰ «ταρακουνήσουν» ἀπὸ μόνα τους κάποιους, ἀλλὰ γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἀφορμὴ κι αἰτία περαιτέρῳ ἐμβαθύνσεως καὶ ἐρεύνης, ἐνᾦ συνήθως συνοδεύοντο ἀπὸ ἐπὶ πλέον στοιχεία, γιὰ νὰ προχωρήσῃ μόνος του ὁ ἀναγνώστης. Αὐτὰ ὅμως ἀπεκρύβοντο ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ΚΛΙΚοσυλλέκτες, στὴν πλειοψηφία τους. Ὅσοι λοιπὸν τὰ ἀπεμόνωσαν δροῦσαν κατὰ τοῦ κεντρικοῦ ῥόλου τῶν ἐν λόγῳ κειμένων.
 • 3ον. Ἐὰν ἐξαιρέσουμε κάποιες περιπτώσεις ἀνοήτων, ποὺ ἐν τῇ …βλακείᾳ τους ἀναπαράγουν ὅ,τι δημοσιεύεται στὸ διαδίκτυον, ὑπάρχουν κι ἀρκετοὶ ποὺ τὸ κάνουν τοῦτο γιὰ  νὰ διερύνουν τὸ ἐπίπεδον συγχύσεως. Κι ἔτσι ἐκεῖ ποὺ διαβάζει σὲ μίαν σελίδα κάτι σοβαρό, αὐτομάτως ξεπηδοῦν ἐμπρός σου ἀμέτρητα σκουπίδια, μὲ ἀποτέλεσμα καὶ τὸ σοβαρὸ νὰ «ἀπομειώνεται» σὲ βαρύτητα. 

Εἶναι ἐπίσης ἐδῶ καὶ χρόνια γνωστὸ πὼς οὐδέποτε ἔλαβα ὁποιανδήποτε μικρὰ ἢ μεγάλη ἀμοιβὴ γιὰ ὅσα γράφω, ἐρευνῶ καὶ παρουσιάζω, διότι ἀρχή μου ἦταν καὶ παραμένει ἡ μὴ ἐκμετάλλευσις, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο (εἰδικῶς σὲ περιόδους κρίσεως, ὅπως εἶναι τὰ μνημονιακὰ χρόνια) κατ’ ἐλάχιστον τοὺς συμπατριῶτες μου. Εἰδικῶς δὲ τὸ «donate», ποὺ ὑφίσταται στὴν σελίδα μας, ἀπέφερε κάτι πολὺ λιγότερο ἀπὸ 100 εὐρῶ, σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα πέραν τῶν δώδεκα ἐτῶν. Ὅσο γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς σελίδος (κόστος domain name, φιλοξενίας καὶ προγραμματισμοῦ), ὅταν ὑπῆρξαν, ἐκαλύπτοντο ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ τὴν τσέπη μου. Τέλος οἱ διαφημίσεις τῆς google, ποὺ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἐνυπάρχουν στὴν σελίδα μας, ἀπέφεραν κάτι ἐλάχιστα ποσά, ποὺ ἐὰν τὰ ἀθροίσω δὲν θὰ καλύψουν (ἀπὸ πλευρᾶς ἐξόδων) οὔτε κἂν τὸ ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ πληρώναμε γιὰ φιλοξενία.
(Ὅλα δὲ τὰ ἔσοδα ἦσαν καὶ παραμένουν διαθέσιμα γιὰ ὅποιον ἔχει ἀμφιβολίες ἐπ΄ αὐτοῦ.)
.

Τέτοιον φαινόμενον ἦταν ὁ κατοχικός. Ἐπαγγελματίας τοῦ διαδικτύου, μέ, κατὰ δικήν του δημοσία ὁμολογία, περισσότερες ἀπὸ ἑκατὸ σελίδες (σὲ σχόλιόν του ἐδῶ, στὴν παλαιά μας σελίδα, ὅπου ὑπερασπίζετο ἕναν συνεργάτη του). Ὁ ἴδιος, μετὰ ἀπὸ δική μου ἐπιμονή, κατέβασε τὰ ἄρθρα ποὺ εἶχε «τσιμπήση» ἀπὸ τὴν σελίδα μας καὶ αὐτὸ τοῦ τὸ ἀναγνωρίζω. Παρ’ ὅ,τι ὅμως εἶχε δηλώση πὼς δὲν θὰ τὸ ἐπαναλάβη (διότι ὡς γνωστὸν κι αὐτὸς μὲ ἀντιπαθεῖ ὅπως ἐγὼ αὐτόν), ὅταν κάτι ἐκινεῖτο τὸ …«τσιμποῦσε». (Πρόσφατο παράδειγμα ἐδῶ μὲ τὸ κείμενον ποὺ προειδοποιοῦσε νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας.)

** Ἀρκετὲς φορὲς στὸ παρελθόν, ὅταν ἀκόμη διατηροῦσα κάποιαν ἐπαφὴ μὲ τὴν κα σουφλῆ, μεριμνοῦσα γιὰ νὰ τὴν ἐνημερώσω γιὰ ψευδεῖς εἰδήσεις ποὺ δημοσίευε κατὰ καιρούς. Καποιες -ἐλάχιστες- φορὲς ἀπέσυρε τὶς παραπληροφορίες, ἀλλά, ἀπὸ ἕνα σημεῖον καὶ μετὰ σταμάτησε. Ἡ ἐν λόγῳ συμπεριφορά της εἶναι γνωστὴ καὶ πολλὲς φορὲς ἔγινε ἀντικείμενον ἐρεύνης ἀπὸ συνεργάτη τῆς σελίδος μας.
Κάποτε, σὲ μία ἐξ αὐτῶν, παρ’ ὅ,τι ἦταν σαφῶς διακριτὸ τὸ ψευδὲς τῆς εἰδήσεως καὶ παρ’ ὅ,τι πράγματι ἀνεγνώρισε τὴν βιασύνη της, ἐν τούτοις τὴν στενοχωροῦσε ἡ προοπτικὴ τοῦ νὰ διαγράψῃ τὸ δημοσίευμα γιατί εἶχε …ἀναγνωσθῆ πολλὲς φορές. Ἐκείνην τὴν στιγμὴ κατάλαβα πὼς τὸ μέλημα της δὲν εἶναι ἡ ἔντιμος καὶ εἰλικρινὴς ἐνημέρωσις τῶν ἀναγνωστῶν της, παρὰ μόνον ἡ ΚΛΙΚοσυλλογή της. Καὶ τότε ἀπεφάσισα νὰ ξεκόψω ὁριστικῶς.
Λίγο καιρὸ πρὶν μοῦ ἐδήλωσε πὼς χρωστοῦσε ἀρκετὰ χρήματα (6.000 εὐρῶ) στὴν ΔΕΗ καὶ δὲν εἶχε τρόπο νὰ τὰ συγκεντρώσῃ. Τῆς προέτεινα νὰ ζητήσουμε βοήθεια ἀπὸ γνωστοὺς καὶ φίλους καὶ ἔδειξε ἀνακουφισμένη. Πράγματι ἔκανα προσπάθεια νὰ μιλήσω σὲ φίλους ποὺ ἔδειξαν ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ὅταν ἄκουσαν γιὰ τὸ ὕψος τοῦ ποσοῦ, εἶπαν πὼς μόνον τὰ 600 ἀπὸ αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ συγκεντρώσουν, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς προκαταβολή. Ἡ κυρία αὐτή, ὅταν τὸ ἔμαθε, ἀπεγοητεύθη.
Ὅμως συνέβη καὶ κάτι ἀκόμη. Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ἄτομον τοῦ φιλικοῦ περιβάλλοντός της μοῦ τηλεφώνησε, γιὰ ἄσχετα θέματα καί, ἐπάνω στὴν κουβέντα μοῦ εἶπε ὅτι ἡ (ἂς ποῦμε) κοινή μας φίλη χρωστοῦσε …600 εὐρῶ στὴν ΔΕΗ κι ὄχι 6.000. Τί νά σᾶς πῶ; Σιχάθηκα…
Τέλος, πάντα γιὰ τὴν ἰδίαν κυρία, ποὺ ἐπίσης ἐπανειλημμένως τῆς ἔχω ζητήση νὰ μὴν παίρνῃ ἐκ τῆς σελίδος μας κείμενα, οὐδέποτε τὸ ἐσεβάσθη. Τὸ ἀποκορύφωμα ὅλων δὲ συνέβη πρὸ μερικῶν μηνῶν, ὄταν σὲ ἔνα κείμενον-καταγγελία μας γιὰ πολὺ εὐαίσθητο θέμα ὐγείας, ἡ ἐν λόγῳ προσέθεσε δικά της σχόλια, ἀπολύτως παραπλανητικὰ καὶ ψευδῆ, ποὺ οὐδόλως σχετίζοντο μὲ τὴν πραγματικότητα. Παρὰ τὶς ἐκκλήσεις μου γιὰ νὰ διορθωθῇ τοὐλάχιστον ὁ δικός της σχολιασμός, μὲ γνώμονα τὴν ἀλήθεια, ὄχι μόνον ἠρνήθη ἀλλὰ ἐπέμενε στὶς ἀπόψεις της, παρ΄ ὅ,τι ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη, εἰδικῶς γιὰ τὸ ἐν λόγῳ γεγονός, ἀπολύτως ἄσχετη, παραπληροφορημένη καὶ ἀδαής. Τὸ κείμενον (ἐδῶ)*** αὐτὸ παραμένει δημόσιον, ἐνᾦ μὴ σεβομένη ἔνα τόσο εὐαίσθητο ζήτημα, ἐπιμένει στὶς θέσεις της, ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ ἀναληθεῖς ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνες.

*** Ἐμαθα, ἀπὸ σχόλιον (παρακάτω), πὼς ἡ ἀνάρτησις τῆς πρὸ ἀναφερομένης κυρίας κατῆλθε μόλις, μετὰ ἀπὸ παρακάλια μηνῶν. Ἐπὶ τέλους!!! Γιὰ τὴν ἀλήθεια δὲν ἐκόπτετο, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς ἐμμονῆς της, ἀλλὰ γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις περὶ τοῦ εἴδους της ναί. Προφανῶς ὅλοι χρειάζονται τὸ ξεμπρόστιασμά τους γιὰ νὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ σεβασθοῦν τὰ αὐτονόητα. 

  

 
(Visited 1,964 times, 1 visits today)
52 thoughts on “Διαδρομὴ ποὺ ἔφθασε στὸ τέλος της…

 1. Αγαπητή φίλη Φιλονόη, έχεις απόλυτο δίκιο……….Πολλάκις φορές έχω βρεθεί στήν θέση σου, αλλά ήρθε ο καιρός, έστω καί μέ πολύ καθυστέρηση νά περάσουμε σ’ ένα άλλο κεφάλαιο πού λέγεται οργάνωση λαού…………….Εκεί κατά τήν γνώμη μου πρέπει νά σταθούμε…………Τίποτα ακόμη δέν χάσαμε, όλα παίζονται καί είναι στό χέρι μας νά τό αλλάξουμε……………..!!!
  Σέ ότι απόφαση καί άν πάρεις είμαι μαζί σου.
  Υ.Γ. Οι καθαρές φωνές δέν πρέπει νά κλείνουν, διότι έτσι δίνουμε δικαίωμα στούς εχθρούς μας νά γελάνε……………………

  • Εὐχαριστῶ γιὰ τὰ καλά σου λόγια.
   Πάντως δὲν ξέρω ἐὰν ἤμουν τόσο καθαρὴ φωνὴ ὅσο θὰ ἤθελα, ἀλλὰ τοὐλάχιστον αὐτὸ προσπαθοῦσα τόσα χρόνια.
   Καί, ὄχι… Δικαίωμα δὲν δίνω σὲ οὐδὲ ἕναν… Εἶναι ὅμως κάτι ἄλλο ποὺ θὰ φανῆ ἐν καιρῷ…

 2. Αν και δεν συμφωνούσα σε όλα μαζί σου ήσουν η καλύτερη διαδικτυακή ΕΛΛΗΝΙΚΗ φωνή που υπήρξε ποτέ σε τούτο το κωλοχανείο που σφετερίζεται το όνομα ΕΛΛΑΣ!ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ και αν χρειαστείς φυσική προστασία ποτέ ξέρεις που θα με βρεις.
  Υ.Σ.Ο σύνδεσμος που έχεις κάτω στο τέλος για την Σουφλή δεν υφίσταται.Το κατέβασε.

  • Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι κι ἀντικειμενικοὶ προσέθεσα, στὸ πέρας τοῦ ἄρθρου, αὐτό:
   «Ἐμαθα, ἀπὸ σχόλιον (παρακάτω), πὼς ἡ ἀνάρτησις τῆς πρὸ ἀναφερομένης κυρίας κατῆλθε μόλις, μετὰ ἀπὸ παρακάλια μηνῶν. Ἐπὶ τέλους!!! Γιὰ τὴν ἀλήθεια δὲν ἐκόπτετο, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς ἐμμονῆς της, ἀλλὰ γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις περὶ τοῦ εἴδους της ναί. Προφανῶς ὅλοι χρειάζονται τὸ ξεμπρόστιασμά τους γιὰ νὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ σεβασθοῦν τὰ αὐτονόητα. »

 3. Μία ἀπ’ τὶς πιὸ δυσάρεστες εἰδήσεις ποὺ ἀνέγνωσα. ʼΕλπίζω τὸ τέλος αὐτῆς τῆς σελίδος νὰ ᾖναι ἡ ἀπαρχὴ ἄλλης τινος δράσεως. Διότι ἦρθε πλέον ὁ καιρὸς ν’ ἀφήσουμε κάτω τὰ μολύβια καὶ νὰ πιάσουμε τὸ “μολύβι”. Ἂν διαφωνῆτε, καλὴ ξεκούρασι.

 4. Aγαπητή Φιλονόη, σε παρακολουθώ πολλά χρόνια και θεωρώ τιμή μου που, έστω για μικρό χρονικό διάστημα, ανταλλάξαμε απόψεις. Θαύμαζα και εξακολουθώ να θαυμάζω την οξύνοια, την εντιμότητα, την τελειομανία, την ανιδιοτέλεια, το τεράστιο απόθεμα δυνάμεων και την ορθή κρίση που σε διέπουν. Πολύ σπάνιες ιδιότητες και δη συγκεντρωμένες σε ένα μόνο άτομο! Σ’ ευχαριστώ από καρδιάς για την φιλοξενία κειμένων μου στην ιστοσελίδα σου και ελπίζω κάποτε να συνομιλήσουμε εκ του σύνεγγυς. Καλή δύναμη στον νέο δρόμο που αποφάσισες να διανοίξεις!

  • Νὰ εἶσαι καλὰ Βάσιά μου καὶ νὰ θυμᾶσαι πὼς οὐδεὶς …ἀποσύρεται μὰ μόνον ἀλλάζει …θέσεις. Τὴν καλημέρα μου καὶ τὶς εὐχές μου γιὰ ὑγεία.

 5. Καλὸ ἦταν ὅσο κράτησε. Ἔμαθα πολλὰ ἀπὸ σένα, παρακινήθηκα νὰ σκέφτομαι καὶ νὰ ἀναλύω περισσότερο τὰ πράγματα. Σοῦ εὔχομαι νά σαι δυνατή, νὰ κοιτάζεις κατάματα, ἀγέρωχη τὶς δυσκολίες. Γειά σου, Φιλονόη…

 6. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ .

  ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΒΡΩ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ !

  ΑΠΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΣΑ ΕΙΧΑΤΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ; ; ;

  ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ !

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

 7. Εντός μιας ώρας, από την στιγμή που λαμβάνεις το mail μου και το σχόλιό μου, φρόντισε να κατεβάσεις ότι με αφορά, γιατί ΨΕΥΔΕΣΑΙ και για το ψεύδος σου μπορώ να το αποδείξω με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και όχι μόνο, στην αγωγή που θα σου πάρω και τα βρακιά που φοράς.

  Παράλληλα, διόρθωσε το κείμενό σου, γράφοντας ότι «έκανες λάθος», αναγνωρίζοντας τις προσωπικές σου ευθύνες.

  ΕΠΕΤΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

  Καλλιόπη Σουφλή

  • Ἐγὼ κυρία μου δὲν ψεύδομαι καὶ τὸ γνωρίζεις, ὅπως ἐπίσης εὐπρόσδεκτα τὰ πάντα. Ἐπίσης, ἐνημερωτικῶς, ἡ δική σου ὁμολογία γιὰ τὰ 6.000 ἔχει μάρτυρες. Τέλος, μπορεῖς ὁ,τιδήποτε νὰ κάνῃς νομικῶς διότι τώρα πιὰ μοῦ εἶσαι παντελῶς ἀδιάφορη. Ἐννοεῖται πὼς δὲν κατεβαίνει κάτι, δὲν ἀλλάζω κάτι καὶ πὼς διαθέτω ὅλα τὰ ἀποδεικτικὰ τῶν ἰσχυρισμῶν μου. Μπορεῖς νὰ ὑβρίζῃς ὅσο θέλεις, ἀλλά, μᾶλλον, δὲν κατάλαβες πὼς ἔχεις πρὸ πολλοῦ περάση τὰ ἐσκαμμένα. Ὅσο γιὰ τοὺς χαρακτηρισμούς σου, εἰδικῶς αὐτὴν τὴν περίοδο, ποὺ θέλω τὴν ἡρεμία μου, τοὺς σβήνω καὶ ἐπὶ πλέον σὲ κόβω κι ἀπὸ τὴν σελίδα. Τρέχα νὰ ἀποδείξῃς πὼς λέω ψέμματα γιὰ νὰ γελοιοποιηθῇς ἀκόμη περισσότερο.

   • Καί, κάτι ἀκόμη… Σὲ ἔχω ἐνημερώση ἤδη μὲ προσωπικὲς προειδοποιήσεις ἐδῶ καὶ μῆνες γιὰ τὸ θράσος σου καὶ γιὰ τὸ μὴ δικαίωμά σου νὰ ἀναφέρεσαι σὲ προσωπικές μου ὑποθέσεις. Πρόσεξε διότι θὰ τὸ πρoχωρήσω κι ἐγὼ παρὰ πέρα.

  • Άσε ρε Πόπη, όλοι σε ξέρουν τι καπνό “φουμάρεις”!
   Όπως τα έγραψε είναι, είσαι ζήτουλας των κλικ και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από τον εαυτό σου.

   Τολμάς και απειλείς! Ποια νομίζεις ότι είσαι… Εσύ δεν είσαι που ζητούσες ελεημοσύνες από την σελίδα σου και όχι μόνο, που είναι η ταπεινότητα σου σε αυτό.

   Χρωστάς 6Κ στη ΔΕΗ… μπράβο σου, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά αν δεν είχες “εργοτάξιο”, δύσκολο μου φαίνεται να σε άφησαν να φτάσεις σε τόσο μεγάλο ποσό.

   Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και πάρε δρόμο γιατί λερώνεις εκεί που πατάς και αυτός ο χώρος τουλάχιστον παραμένει αστραφτερός.

   Στην τρύπα σου, στο ιστολόγιο σου, εκεί που μπορείς να ανοίγεις τον βόθρο σου και να εισπνέεις ελεύθερα.

   …Και βάλε και κάνα βρακί γιατί σε βλέπω και ανακατεύομαι.

   • Οὔτε ἐγὼ φυσικὰ τὸ ἐγνώριζα κάτι τέτοιο, ἀλλὰ ἤμουν ὑποχρεωμένη νὰ τὴν πιστεύσω, ἔως ποὺ ἦλθε ὁ …ἀντίλογος καὶ οἱ …ἐκπτώσεις. Μάλιστα τῆς ἔλεγα πὼς φίλος μου χρωστοῦσε πράγματι 4.000 εὐρῶ, ἀλλὰ ἦταν καὶ καρδιοπαθὴς καὶ ἀνίκανος γιὰ ἐργασία (87% ἀνικανότης) καὶ δίχως κάποιο εἰσόδημα, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ ἡ σύζυγός του ἔτρεχε κάθε μῆνα καὶ παρακαλοῦσε τὴν ΔΕΗ, μὲ ὄλα τὰ σχετικὰ ἔγγραφα, ἔπαιρναν παρατάσεις καί, κάπου κάπου, ἔδιδαν 30 ἤ 50 ἤ 60 εὐρῶ. Τὰ 4.000 τοῦ φίλου μου ὅμως εἶχαν μαζευθῆ σὲ διάρκεια 4,5 ἐτῶν καὶ ὄχι σὲ μόλις δύο, ποὺ ἔλεγε σὲ ἐμέναν ἡ μανδάμα.

  • Ῥὲ σούφρα… Ὅλα καλὰ κι ὡραία μὲ τὶς ἀπειλές σου, ἀλλὰ κάτι ἔχεις λησμονήση… Τὸ μόνο μου περιουσιακὸ στοιχεῖον εἶναι τὰ ..βρακιά μου ἀλλά… Πῶς θά χωρέσης σέ αὐτά; Νὰ τὰ πάρῃς λοιπόν… Νὰ τὰ πάρῃς!!!

   • @ Φιλονόη [13 Φεβρουαρίου 2020, 8:19 π.μ.]

    Θεϊκό!
    Έφτιαξα καινούργιο συκώτι!

 8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο…
  έμαθα τον Δημητριάδη Κωνσταντῖνο από εσάς…
  Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

 9. Παρότι έχεις απόλυτο δίκιο, ειλικρινά λυπάμαι πολύ. Θα μου λείψει η Ελληνική σου γραφή και ο Σπαρτιάτικος σου λόγος. Μανώλης

 10. Πολύ καλά τα λέει η Φιλονόη όσον αφορά την κ. Σουφλή. Άλλο ο δημοσιογράφος που ερευνά και μοχθεί να βγάλει την είδηση κι άλλο ο «δημοσιογράφος» που κάνει copy paste τον μόχθο των άλλων…

 11. Πρώτη φορά στη ζωή μου σήμερα βλέπω αυτό το ιστολογιο..

  Εφτασα εδώ μεσω του προφίλ στο ντισκας άλλων φίλων που σχολίαζαν σε άλλο ιστολόγιο το οποίο είχε θέμα το κλείσιμο ενός ιστολογίου…δηλαδή το δικό σου.

  Δεν σε ξέρω αφού πρώτη φορά τώρα σε βλεπω…αλλά πρώτον για να έχεις άρθρο του Φάνη Μαλκίδη και δεύτερον για να σου την πέφτει η γνωστή δικομανης τρελή του διαδικτύου πάει να πει ότι αξιζεις!

  Επισης σε γενικες γραμμές συμφωνώ με το πνεύμα της άποψης σου για αποχώρηση σε αυτήν την ανάρτηση. Συνήθως οποίος είναι καλός ανιδιοτελής άνθρωπος και έχει κάνει και τον κυκλο του ψυχολογικα έτσι αισθανεται.

  Οπότε θα σου δώσω απλά την αγάπη μου και θα σου ευχηθώ καλή τυχη και ο Θεός μαζί σου.

 12. Αγαπητή Φιλονόη άν και η γνωριμία με την ιστοσελίδα σου υπήρξε σύντομος μόλις ενός έτους, εν τούτοις η απώλεια της γραφής έτσι όπως την γνώρισα και η καθαρότητα της σκέψεως σου θα μου λείψουν πολύ.Εύχομαι λίαν συντόμως να σε έχουμε πάλι κοντά μας

 13. Αγαπητή Φιλονόη, ξαφνιάστηκα με την “Διαδρομή που έφτασε στο τέλος”. Είμαι από τους πιο παλιούς επισκέπτες στην σελίδα σου. Σχεδόν από την αρχή. Απάγκιο και διδαχή ταυτοχρόνως η γραφή σου,όπως και πολλών φίλων. Κατανοώ πλήρως την απόφασή σου.
  “Εφ ‘οσον λοιπόν ήδη γύρω μας η υπερ-πληροφόρησις είναι άφθονος……….. ο καθείς εξ ημών να στραφή μόνος στα του εαυτού του και να αποφασίση επιτέλους, μόνος του για τα πάντα”. Αυτή σου η παράγραφος τα λέει όλα.
  Αν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν δικαιούμαστε να λεγόμαστε ελεύθερα άτομα.
  Θα είμαι πάντα νοερά μαζί σου και σίγουρος πως πάλι στο μέλλον θα τα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα καλά και Καλή σου τύχη.

  • Ἐπίσης Ἄγγελε κι εὐχαριστῶ γιὰ τὴν διαδικτυακὴ παρέα ποὺ κάναμε. Ἦταν ἀξιόλογος καὶ χρήσιμος.
   Ὅσο γιὰ τὸ «δὲν δικαιούμεθα» τὸ ἔχω νοιώση τόσο βαθειά, ποὺ πλέον ἀντιλαμβάνομαι ὅσο οὐδέποτε ἄλλοτε, πὼς ἢ θὰ γίνουμε Ἄνθρωποι (μὲ κεφαλαῖο αὐτό), ἢ θὰ …ψοφήσουμε, διότι ὁ πλανήτης δὲν μᾶς ἀντέχει πλέον!

 14. Πολύ στενάχωρη για μένα η αποχώρησή σου.Μια όαση αλήθειας και αφύπνισης στα σκουπίδια του δικτύου.Πολλά απο τα κείμενα σου τα έιχα αποθηκευμένα σαν link και είδα πως πλέον δεν υπάρχουν..μακάρι να τα είχα τυπώσει..
  Eλπίζω να το ξανασκεφτείς ή να είναι ένα μικρό ή μεγάλο διαλλειμα..
  Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις και υγεία εύχομαι.
  Στράτος

  • Γιατί στενόχωρος; Ἔκανα …«χῶρο γιὰ νὰ λάβουν ἄλλοι θέσεις». Ὅπως κι ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνεσαι τοῦτο, νομίζω πλέον πὼς ἐσὺ μπορεῖς, γιὰ ἐσέναν καὶ μόνον, νὰ πράξῃς τὰ ἴδια καὶ καλλίτερα.
   Ὅσο γιὰ τὰ κείμενα, ἐὰν τὰ θεωρῇς χρήσιμα, θὰ δοῦμε τί μποροῦμε νὰ κάνουμε.

   • Καλημέρα.
    Προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να μεταφέρω τα καλά στοιχεία μου στα παιδιά μου.Δυστυχώς η υπερπροσπάθειά σου όλα αυτά το χρόνια να αφυπνίσεις και να προειδοποιήσεις τον Έλληνα και την Ελληνίδα δε θα συνεχιστεί.Απο πλευράς μου τα κείμενα και το λίνκ το προωθούσα όσο μπορούσα σε φίλους και γνωστούς, ελπίζω να τους άγγιξαν όπως εμένα.
    Τα κείμενα είναι θησαυρός που δε πρέπει να χαθεί.Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να ξανα ανέβουν έστω και για λίγο θα ήταν ευχής έργον.

 15. Κυρία Φιλονόη δεν μπορώ να κρύψω ότι στενοχωρήθηκα!!! Σας γνώρισα μέσα από ένα κοινό μας φίλο και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είσαστε από τις λίγες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Φωνές του διαδικτύου….Φυσικά η απόφαση σας είναι σεβαστή!!! Όμως τι θα απομείνει ???

 16. Ένας λόγος για να ασχολείται κάποιος με το ελληνικό διαδίκτυο, ήσουν εσύ αξιοπρεπέστατη Φιλονόη. Ένας πολύ καλός λόγος για να απέχεις από αυτό η Σουφλή. Σε ευχαριστώ για όσα έμαθα και ευελπισθώ να μάθω κι άλλα λίαν συντόμως.

  • Εἴπαμε, βιβλία Γιάννη… Βιβλία… (Γιὰ ἐμέναν. Σὲ ἄλλους ἴσως νὰ μὴ χρειάζονται!!!) Ὄχι διότι μποροῦν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν σὲ ἐρωτήματα, ἀλλὰ γιατί μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ συγκεντρωθοῦμε πλήρως σὲ κάτι, νὰ «ἀσκηθοῦμε» σὲ αὐτὴν τὴν τακτικὴ καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ …ξεφλουδίζουμε τὸ …«κρεμμύδι» μας. Ξέρεις πόσο σημαντικό εἶναι νά τολμήσουμε κάτι τέτοιο ὅλοι μας; Καί, γιὰ ἐμέναν, εἶναι ἀπέραντα βοηθητικὸ μά, καὶ ταὐτοχρόνως, σὲ ἐπίπεδον πληροφοριῶν, χρησιμότατον.

   • Διάβασα με προσοχή αυτό το κείμενο….”Ωραία” τα λές,αλλά διέκρινα ρε παιδί μου ένα “εγώ” από δώ μέχρι την Ανδραβίδα,ούτως ειπείν…….Να μη το αναλύσω πολύ,γιατί θα κάψω την οθόνη….Θεωρώ όμως όταν ένα κείμενο μας έχει σκοπό την αφύπνιση και τη διαφώτιση καλό θα είναι να “μοιράζετε” έστω και από άλλες σελίδες αρκεί φυσικά να αναφέρουν τη πηγή……Αλλά διέκρινα ψυχολογία εγωκεντρική,ιδιόμορφη και περιαυτολογούσα…..!!!!!! Αντε να το προσπεράσω,δέν με ενδιαφέρει και κατά το κοινώς λεγόμενον “χέστηκα”….!!!!Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κύριε-α Φιλονόη,γνωρίζετε αρκετά τη κ.Σουφλή???? Διέκρινα ότι την αναφέρατε με το “σ” και όχι το “Σ” το οποίο αρμόζει στα επώνυμα έστω και αν αυτό το άτομο είναι εχθρός μας…..Εχετε μήπως ιδίαν γνώσιν της πραγματικότητας και στις συνθήκες που ζεί???Μάλλον όχι….Στη σελίδα σας βλέπω κάποιες διαφημισούλες….Στη Σουφλή είδατε κάποια???? Α,ξέχασα να ρωτήσω και πιστεύω οτι θα με διαφωτίσετε….πότε λέγεται κάποιος δικομανής??? Οταν τον ταράζουν στις μηνύσεις,ή οταν μηνύει??? Δείξτε μου κάποιον που μήνυσε η Σουφλή….Λοιπόν και για να βγώ από δώ μέσα,γιατί μόνο που δέν ξέρασα,έχω να παρατηρήσω οτι είσαι για κλάματα…Ντροπή σου να αναφέρεσαι με τόσο δηλητήριο για κάποιον-α που πασχίζει μπάς και ξυπνήσουν τα πρόβατα….!!!!! Καλή συνέχεια αλλά να γνωρίζεις οτι “ρόδα είναι και γυρίζει”…..Αει σιχτίρ

   • Ὅλο τὸ κίνητρον, τὸ σκεπτικὸ καὶ οἱ ἀληθεῖς σου προθέσεις ἀποτυπώνονται σὲ ἐκεῖντο τὸ «Ντροπή σου να αναφέρεσαι με τόσο δηλητήριο για κάποιον-α που πασχίζει μπάς και ξυπνήσουν τα πρόβατα…»… Κι ἀκριβῶς λοιπὸν ἐπεὶ δὴ ἐσεῖς, ὡς …«νεοφωστηροσωτῆρες» μᾶς θεωρεῖται ὅλους ἐμᾶς πρόβατα, μπορεῖ κάποιος νὰ κατανοήσῃ καὶ
    τὸ ποιὸς προβλέπεται, βάσει πάντα αὐτῶν τῶν ἀπόψεων, νὰ εἶναι καὶ ὁ …προβατάρης.
    Ἄ… καὶ κάτι ἀκόμη… Πὲς στὴν φιλενάδα σου πὼς ἀρκετὰ μᾶς ἀπησχόλησε. Ὅ,τι ἔχει νὰ πῇ νὰ τὸ πῇ δικαστικῶς. Ὅσο γιὰ τὸ «δικομανὴς» δὲν ἦταν δική μου ἔκφρασις, ἀλλὰ ἐὰν ἀρέσκεσαι μπορεῖς νὰ μοῦ τὸ φορτώσῃς.
    Καὶ κάτι ἀκόμη, μιᾶς καὶ ἀνέφερες τὶς διαφημίσεις. Καὶ οἱ τρεῖς εἶναι προσωπικῶν μου φίλων καὶ ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ προβάλονται οἱ προσωπικές τους προσπάθειες. Ἐὰν ἐσὺ μπορῇς νὰ μὲ κατηγορήσῃς γιὰ …προμηθειοῦλες, τότε πρέπει καὶ νὰ τὸ ἀποδείξῃς, ὅπως ἐπίσης πρέπει νὰ δεχθῇς καὶ τὰ ἀντίποινα.

    Ἀντίο…

 17. Κ. Γιάννης Κοντοπός στο “σχόλιο σας” προς την Φιλονόη γράψατε την πρόταση:”Στη σελίδα σας βλέπω κάποιες διαφημισούλες…”. Με αφορά προσωπικά το συγκεκριμένο σχόλιό σας γιατί υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια διαφήμιση του προϊόντος μου στην σελίδα της Φιλονόη. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το θράσος σας να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε. Δεν αισθάνομαι ότι έχω καμία υποχρέωση να απαντήσω σε εσάς, δεν σας γνωρίζω κάν, αλλά έχω υποχρέωση να απαντήσω στην προσπάθειά σας να εκθέσετε και να προσβάλλετε την Φιλονόη προσωπικά. Γι’ αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με την Φιλονόη μας συνδέει προσωπική φιλία πολλών ετών. Η διαφήμιση του προϊόντος μου στην σελίδα της Φιλονοή μπήκε με δική της πρωτοβουλία για να προβάλλει και να ενισχύσει την προσπάθειά μου, την ευγνωμονώ και την ευχαριστώ γι’ αυτό και για πολλά άλλα! Το μόνο που πήρε ώς ανταπόδοση από εμένα ήταν η αγάπη μου κι αυτή μισή. Εάν έχετε άλλες απορίες πολύ ευχαρίστως να σας τις λύσω!

  • κ.Λάμπρου……Πού αλήθεια είδατε προσπάθεια να εκθέσω??? Τι στο διάολο πάθατε εδώ μέσα??? Τυφλίτιδα??? Χέστηκα άν υπάρχει όφελος από τις διαφημίσεις ή όχι….Με γειά σας και χαρά σας….Μιά χαρά το επαναλάβατε “βλέπω διαφημισούλες” έγραψα……Κάτι άλλο είδατε ή το φανταστήκατε????Η φίλη σας με τη φαντασία απειλεί και ώς εκ τούτου υποχρεούμαι να απαντήσω…..Ρωτήστε την όμως αυτά που καταλογίζει στη Σουφλή είναι σε θέση να τα αποδείξει ή τα φαντάζεται….???? Σας παρακαλώ λοιπόν.Αρκετά ασχολήθηκα

 18. ΑΧ-αχ-αχ……..κ.Φιλονόη μου…!!!! Επέτρεψε μου να ξεκινήσω από το τέλος [έτσι κουβέντα να γίνεται]…..Διέκρινα απειλή,ή άρχισα να μη βλέπω καλά???Εχω λοιπόν να σου απαντήσω οτι “βρήκες Αγιο ν’ανάψεις κερί”…..!!!!! Αυτά όχι σε μένα διότι δυστυχώς και όπως αντιλαμβάνομαι δέν έχεις την ευαισθησία να ξαναδιαβάσεις τί έγραψα….Πάμε και πιό πανω [από το τέλος].Δέν έχω να πώ κάτι στη ¨φίλη” μου όπως λές διότι εσύ θα είσαι αυτή που θα πρέπει να αποδείξει μαζί με τον φίλο που σε ενημέρωσε οτι είναι ψέμα ο λογαριασμός της ΔΕΗ και αντί 6000 ίσως ειναι 600….Και γώ τώρα λέω πως άν ο διαβολάκος σπάσει το πόδι του και σου “μοστράρει” το λογαριασμό..???? Ε..?? γιά πές μου θα έχεις έστω την ευθυξία να ζητήσεις συγνώμη????Αν σε πάρω “χεράτο” [από το χέρι} και σε οδηγήσω να “απολαύσεις” τη κατάσταση στην οποία διαβιεί η Σουφλή και διαπιστώσεις οτι μέλημα της είναι να ενημερώνει καθισμένη ατελείωτες ώρες μπροστά στον υπολογιστή,αλλά πάνω από το κεφάλι της στάζει το ταβάνι,πιό πέρα κρέμονται σοβάδες,κ.λ.π.,κ.λ.π…..τι θα πείς..??? Εν πάσει περιπτώσει αυτό που κυριολεκτικά για μένα έχει ενδιαφέρον δέν είναι τα προσωπικά σας,αλλά η κατάντια στην οποία περιέρχεται ο Ελληνας προκειμένου να προβληθεί,πατώντας επί πτωμάτων,κατακρίνοντας ο ένας τον άλλον εκπέμποντας μπόλικο δηλητήριο και πάει λέγοντας….Είναι λυπηρό μεταξύ μας οι Χριστιανοί [εκτός άν δέν είστε] να αλληλοσφαζόμαστε….Τέλος πάντων κήρυγμα δέν θα σου κάνω,απλά να σου υπενθυμίσω και πάλι να διαβάσεις το σχόλιο μου και ΑΝ βρείς οτι σε κατηγορώ για προμήθειες τότε να απειλείς….ΑΝ όμως δέν βρείς τότε μη με ξανααπειλήσεις….Γκέ-κε…???????

 19. Κύριε Κοντοπέ χωρίς να θέλω να γίνω αυτόκλητος μάρτυς υπερασπίσεως της διαχειρίστριας του μπλόγκ “Φιλονόη και φίλοι” έχω να επισημάνω ότι ήσουν πολύ αγενής πρός το πρόσωπό της. Θα μπορούσες να εκθέσεις τις απόψεις σου αλλά και τα παράπονά σου κάπως πιό ευγενικά μιάς και δεν είσαι η ίδια η κα Σουφλή.
  Λέξεις ή φράσεις όπως “χεστηκα ξερασα και αει σιχτιρ” δεν νομίζω να ταιριάζουν σε κάποιον που υπερασπίζεται ακόμα και παπάδες.
  Όσο για το άν η κα Σουφλή είναι δικομανής η όχι, θα σου συνιστούσα να επισκεφθείς τα μπλόγκ https://galanoleykoblog.wordpress.com/ και http://panusis.blogspot.com/ να δείς την κα Σουφλή που απειλούσε με μηνύσεις ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ σχολιαστές και διαχειριστές των ανωτέρω μπλόγκς άν δεν μπλοκάρουν όσους η κα Σουφλή δεν συμπαθούσε με αποτέλεσμα ένας έξ αυτών να αναστείλει την λειτουργία της ιστοσελίδας του, άν φυσικά οι έν λόγω διαχειριστές δεν έχουν διαγράψει τα σχετικά σχόλια-απειλές της κας Σουφλή.
  Θα περιοριστώ μονάχα στα ανωτέρω, μιάς και τα υπόλοιπα διαδικυακά της αίσχη (σειρά υβριστικών άρθρων στα οποία υβρίζει ασύστολα πρόσωπα χωρίς ούτε καν να τα γνωρίζει), είναι ευτυχώς γνωστά στους πάντες που είχαν την ατυχία να περάσουν στιγμιαία από το μπλόγκ της και να την αξιολογήσουν καταλλήλως.

  • Δε νομίζω ότι χρήζει απάντησης το σχόλιο του κ. Κοντοπού… Είναι εξίσου χυδαίο με το απειλητικό σχόλιο της αυτοαποκαλούμενης «δημοσιογράφου»… Άμα η δημοσιογραφία ήταν να κάνουμε copy paste τα άρθρα των άλλων, τότε όλοι δημοσιογράφοι θα ήμασταν…

 20. Από το μαχαλομάγκικο υφάκι σας όλα εμείς τα πρόβατα, που χρειαζόμαστε την καθοδήγηση της εριτιμης φίλης σας, αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα της. Δεν σας επέλεξε τυχαία για φίλο η Αυτής εκλαμπρότητα. Είστε τόσο εμπαθής, που στην φούρια σας να κατηγορήσετε δεν καταλαβαίνετε ούτε καν τι διαβάζετε. Ο χαρακτηρισμός “δικομανής τρελή” δεν ανήκει στην Φιλονόη. Διαβάστε το καμμιά δεκαριά φορές, μήπως το καταλάβετε. Ναι, έστω και με την δέκάτή ακόμα κι εσείς, ΙΣΩΣ καταλάβετε ποιός το είπε. Ο ευρών αμοιφθήσεται. Μην αφήσετε την ευκαρία να πάει χαμένη. Θα βοηθήσετε και την φίλη σας να εξοφλήσει την ΔΕΗ.

 21. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διαδρομὴ ποὺ ἔφθασε στὸ τέλος της… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply