Λησμονημένες ἱστορικὲς λεπτομέρειες

Κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας μὲ κάποιους συμβούλους του κατελάμβανε, σὰν σήμερα, τὰ Ἰωάννινα, τὸ 1913, ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐν λόγῳ προέδρου δημοκρατίας καὶ τῶν συμβούλων του ἀγνοῶνται καὶ διεξάγεται ἱστορικὴ ἔρευνα γιὰ νὰ ἀνακαλυφθοῦν.

Τὸ μόνο ποὺ γνωρίζουμε εἶναι, ὅτι ὁ παπποῦς τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ γνωστὸς Μινέικο,, πλαγιῳκόπησε τοὺς Τούρκους, μιᾶς καὶ εἶχε φτιάξη τὶς ἀμυντικὲς ἐγκαταστάσεις τῶν Ἰωαννίνων. Μὲ πόνο καρδιᾶς βεβαίως.

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος μὲ τὸν διάδοχο Γεώργιο καὶ τὸν πρίγκηπα Ἀλέξανδρο (ἀμφοτέρους βασιλεῖς ἀργότερα) μετὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους καὶ πρὶν τὸν ἐθνοκτόνο «ἐθνικὸ διχασμό».

Ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ὑπῆρξε δημοφιλέστατος ἤδη ἀπὸ τὴν γέννησή του καὶ τὴν βάπτισή του, ποὺ ἔφερε τὸ φορτισμένο αὐτὸ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ὄνομα.

Τὰ δύο – τρία χρόνια μετὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους ἡ λατρεία στὸ πρόσωπό του ἦταν σχεδὸν πάνδημος.

Προσέξτε στὴν φωτογραφία, ὅτι δὲν φαίνονται φρουροὶ καὶ ἀσφάλεια, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πατέρας του ἐδολοφονήθη.

Τὸ ἄλλο πρόσωπο ἀπὸ τὴν δυναστεία, ποὺ ὑπῆρξε ἐξαιρετικὰ δημοφιλὲς ἦταν ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη, ἡ ὁποία παρὰ τὴν σημερινὴ φόρτιση ποὺ καλλιέργησε ἡ ἀριστερά, γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐθνικῆς προσπαθείας, τὰ χρόνια 46-49, ἀπελάμβανε ἀπίστευτης δημοφιλίας.

Ἰδιαίτερα δημοφιλὴς ὑπῆρξε ἐπίσης τὰ πρῶτα δύο ἔτη τῆς βασιλείας του καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Β, δημοφιλία τὴν ὁποία δυστυχῶς ἐσπατάλησε στὴν ἀντιπαράθεσή του μὲ τὸν φαῦλο Παπανδρέου τὸν Α’, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1965.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply