Βιβλιοπαρουσιάζουμε «τὸ Ναυτικὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων»

Τὸ βιβλιδάριον, ὅπως τὸ ἀποκαλεῖ ὁ κος Μιχαλόπουλος ποὺ συγγράφει, ἐξεδόθη ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Πελασγὸς τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα μόλις πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων.

Πρόκειται γιὰ μίαν ἔρευνα σὲ βάθος, πάντα βάσει τῶν διασωθέντων στοιχείων, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ γνωρίσουμε μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες τὸ πῶς ἀκριβῶς ἦσαν τὰ πλοία τῶν παππούδων μας.

Ὁ κος Μιχαλόπουλος ἑστιάζει κυρίως στὶς ἀθηναϊκὲς τριήρεις, παρουσιάζοντας καὶ κάποια ἐνδιαφέροντα ἱστορικὰ στοιχεία γύρω ἀπὸ τὸν τρόπο κατασκευῆς τους, πλεύσεώς τους καὶ συντηρήσεώς τους, καθὼς ἐπίσης καὶ γύρω ἀπὸ τὶς τότε συνθῆκες ποὺ ᾡδήγησαν τοὺς Ἀθηναίους -κυρίως- στὸ νὰ ἐξελίξουν μέσῳ αὐτῶν  τὸ ναυτικό τους. Τὰ συμπεράσματά του εἶναι ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέροντα καί, γιὰ κάποιον ποὺ θέλει νὰ ἐμβαθύνῃ, ἐξαιρετικὰ χρήσιμα. Ἅλλως τε πάντα τὰ βιβλία τοῦ κυρίου Μιχαλοπούλου στέκονται ἀφορμὴ καὶ ἐρέθισμα γιὰ περαιτέρῳ ἔρευνα καὶ μελέτη.

Τελικῶς αὐτὸ τὸ βιβλιδάριον εἶναι ἕνας πολὺ ἐνδιαφέρων ὁδηγὸς γιὰ νὰ κάνουμε τὰ πρῶτα μας βήματα στὸ νὰ κατανοήσουμε τὴν ναυτοσύνη τῶν παππούδων μας, ὄχι μόνον στὸν ἐμπορικὸ τομέα, ἀλλὰ καὶ στὸν πολεμικό. Καί, κακὰ τὰ ψέμματα… Σαφῶς ἐν καιρῷ εἰρήνης ἡ ναυτιλία ἦταν πάντα μέσον βιοπορισμοῦ ἢ καὶ πλουτισμοῦ γιὰ τὸν λαό μας, ἀλλὰ ἐν καιρῷ πολέμου ἦταν ὁ πυλὼν τῶν ἐπιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο γίνεται ἀπολύτως κατανοητὸ ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἐργασία.

Ὑπάρχουν βέβαια κάποια σημεία διαφωνίας μου μὲ τὸν κύριο Μιχαλόπουλο, ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἄστυ καὶ στὰ συμπεράσματά του. Μὰ εἶναι ἐπουσιώδη ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀλλά, ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐγὼ δὲν εἶμαι ἱστορικός, ὅπως εἶναι ἐκεῖνος. Ὁπότε ἴσως καὶ νὰ λαθεύω στὶς ἐκτιμήσεις μου.

Τέλος τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ καὶ ζωγραφικὸ ὑλικὸ εἶναι ἐξαιρετικὸ καὶ κατατοπίζει σὲ βάθος τὸν ἀναγνώστη γιὰ τὶς ἰδιαίτερες λεπτομέρειες, στὶς ὁποίες ἀναφερεται ὁ συγγραφεύς. Εἰδικῶς δὲ οἱ πίνακες τοῦ κυρίου Ἀντωνίου Μιλάνου, (ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἄλλο σημαντικὸ ἔργον τοῦ κυρίου Μιχαλοπούλου, τῆς αὐτῆς ἑνότητος: «Ἡ ἐξέλιξις τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων») ἀποδίδουν ἄψογα τὸ ὅλην αὐτὴν τὴν διαδρομὴ τῶν ἑλληνικῶν πλοίων ἀπὸ τὴν ἀπωτέρα ἀρχαιότητα ἔως τοὺς ἱστορικοὺς χρόνους. 

Τέλος, εἶναι σαφὲς στὸν ἀναγνώστη πὼς τὸ ἐν λόγῳ βιβλιδάριον, ἂν καὶ μικρὸ σὲ μέγεθος, οὐδόλως στερεῖται σὲ πληροφορίες καὶ σὲ ἔρευνα. Ἀποτελεῖ δέ, κατ’ ἐμέ, ἕνα ἐξαιρετικότατον ἐρέθισμα γιὰ κάθε ἕναν ποὺ θὰ μαγευθῆ ἀπὸ τὶς πληροφορίες του, πρὸ κειμένου νὰ ξεκινήσῃ μόνος του ἔνα ταξείδι πρὸς τὰ ἄγνωστα μονοπάτια τῆς ἱστορίας.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Βιβλιοπαρουσιάζουμε «τὸ Ναυτικὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων»

Leave a Reply