Γιατί πεθαίνουν οἱ …σύντροφοι;

Βιβλίο μὲ τίτλο «ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΓΙΑΤΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΤΣΙ;», ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1988, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ἰσοκράτης».

Ὁ συγγραφεὺς Σάββας Ἀργυρόπουλος ὑπῆρξε Ὑποδιοικητὴς τῆς «124ης Ταξιαρχίας Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ» (ΔΣΕ).

Στὸ βιβλίο ἀναφέρει μέσα ἀπὸ τὶς προσωπικές του ἐμπειρίες τὴν ἐξαπάτηση τοῦ ἰδίου καὶ τῆς Μονάδος του ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ, τὶς ἄδικες θυσίες τῶν ἀνδρῶν του σὲ ἕναν παραπλανητικὸ καὶ ἀδελφοκτόνο ἀγώνα, τὶς παρανοϊκὲς καὶ ἀφύσικες ἐντολὲς καὶ διαταγὲς ποὺ ἐλάμβανε γιὰ νὰ τὶς ἐκτελέσῃ ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ, ἀλλὰ κυρίως τὴν ἀποκάλυψη πὼς ἐνῶ ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ ἐγνώριζε πὼς ὁ ἀγών τοὺς αὐτὸς ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἄνευ οὐσίας καὶ κατεδικασμένος, καθὼς ὁ Στάλιν εἶχε διαμηνύση στὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ πὼς δὲν ὑπῆρχε περίπτωσις νὰ τοὺς στηρίξῃ, ἐν τούτοις ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ συνέχιζε νὰ δίδῃ ἐντολὲς γιὰ τὴν διεξαγωγὴ μαχῶν, καὶ τὴν ἐκτέλεση ἀθώων πολιτῶν ποὺ δὲν ἀπεδέχοντο τὶς ἰδέες τοῦ κομμουνισμοῦ.

Κανέλλος Ντόντος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply