Κάθε στιγμὴ μποροῦμε νὰ φτιάχνουμε περισσότερο …οὐρανό, ἐδῶ, στὴν γῆ!!!

Κάθε στιγμὴ μποροῦμε νὰ φτιάχνουμε περισσότερο ...οὐρανό, ἐδῶ, στὴν γῆ!!!Οἱ περισσότεροι ὅταν μιλοῦν γιὰ καταπιεσμένα συναισθήματα ἐννοοῦν τὰ ἀρνητικὰ κι αὐτὸ γιατὶ δὲν συνειδητοποιοῦν ὅτι δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ καταπιέζῃ τὰ συναισθήματά τουῦ ἐπιλεκτικά.
Ἔτσι ἐνῶ ἀρχίσαμε νὰ θέλουμε νὰ κρύψουμε τὰ ἀρνητικά μας συναισθήματα, στὴν πραγματικότητα, καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, καταλύσαμε τὸν μηχανισμὸ ποὺ μᾶς κάνει νὰ νοιώθουμε καὶ να ἐκφράζουμε τὰ συναισθήματά μας γενικά, τὰ θετικὰ καὶ τὰ ἀρνητικά.
Ἔτσι ὑπάρχει ἔνας ὁλόκληρος ποταμὸς μέσα σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ἀνέκφραστα θετικὰ συναισθήματα.

Πολλοὶ φοβοῦνται τὸ «σ’ ἀγαπῶ». Τὸ φοβοῦνται σὰν τὴν πανούκλα.
Ἂν ὑπάρχουν ἄνθρωποι στὴ ζωή σου, που εἶναι σημαντικοὶ γιὰ ἐσέναν, δημιούργησε γέφυρες μὲ συναισθήματα ἀγάπης σήμερα, δημιούργησε ἀληθινὲς στιγμὲς σήμερα, ἀντὶ γιὰ ἀναμνήσεις αὔριο…

Κάθε στιγμὴ μποροῦμε να φτιάξουμε λίγο περισσότερο οὐρανὸ …. ἐδῶ στὴν γῆ.

Γιῶτα Σούσουλα

Leave a Reply