Ὑποταγῆς συμβόλαια…

Πολλοὶ ἄνθρωποι κτίζουν σχέσεις ἐπάνω σὲ ἀπωθημένα. Ἔτσι θεωροῦν ἐπιτυχία τὸ νὰ ἔχουν τὸ «ἐπάνω χέρι» στὶς σχέσεις. Πάντα θὰ βρεθῆ κάποιος ποὺ θὰ συνάψη αὐτὸ τὸ σιωπηρὸ συμβόλαιο τῆς ὑποταγῆς.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι εὐχαριστημένος κάποιος ἐκ τῶν δύο, γιατὶ ἁπλὰ ἡ σχέσις βασίζεται στοὺς φόβους.

Οἱ ἀληθινὲς σχέσεις ἀναπτύσσονται σὲ ἕναν κατακλυσμὸ ἐνεργείας, ποὺ μᾶς βοηθᾶ νὰ ἁπλώσουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ ὄχι να τὸν περιχαρακώνουμε…

Γιῶτα Σούσουλα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply