Σοφίας σπουδή…

«Ἡ σοφία δὲν γίνεται γνωστὴ μέσῳ κάποιου συγκεκριμένου πράγματος ποὺ ὑπάρχει, ἀλλὰ μέσῳ ὅλων τῶν ὑπαρκτῶν πραγμάτων.
Καὶ δὲν πρέπει πρώτα νὰ βροῦμε τὶς εἰδικὲς ἀρχές τους, ἀλλὰ τὶς ἀρχὲς ὅλων τῶν ὄντων.
Διότι ἡ σχέσις τῆς σοφίας μὲ ὅλα τὰ ὄντα ὁμοιάζει μὲ τὴν θέασξ ὄλων τῶν ὁρατῶν πραγμάτων καὶ τὸ καθῆκον της εἶναι νὰ γνωρίζῃ καὶ νὰ θεωρῇ τὶς καθολικὲς ἀρχὲς τῶν ὄντων.

Ἄρατος ὁ Σολεὺς

(ἀπὸ Μ. Κυδωνιάτου)

Καλὴν Ἡλίου Ἡμέρα…!!!

Μίμης Χαμῆλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply