Πιστεύοντας στὸν ἕναν ποὺ μᾶς πιστεύει!

Σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, ποὺ ζοῦμε, χρειάζεται νὰ πιστέψουμε…
Νὰ πιστέψουμε στὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ προχωρήσουμε…

Νὰ  πιστέψουμε στὸν Ἕνα ποὺ ἔχει ἐμπιστοσύνη καὶ πιστεύει σὲ ἐμᾶς!
Νὰ ὁδηγηθοῦμε ἀπὸ τὰ ἀστέρια.
Νὰ ψάξουμε στὸν οὐρανὸ γιὰ τὸ δικό μας ἀστέρι, καὶ νὰ τὸ ἀκολουθήσουμε.
Νὰ κυττάξουμε νὰ βροῦμε τὰ σημάδια τῆς ψυχῆς ποὺ εἶναι παντοῦ ὁλόγυρά μας.

Τὸ ξύπνημα τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἑνότητα καὶ ἡ οὐσία της ἡ ἁπλότητα.
Ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σκοπός της εἶναι ἡ χαρά.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply