Ἡ ἀληθινὴ ἐπανάστασις εἶναι κατὰ τοῦ ἰδίου σου τοῦ ἑαυτοῦ.

Ἡ ἀληθινὴ Ἐπανάστασις εἶναι ἐκείνη κατὰ τοῦ ἰδίου σου τοῦ Ἑαυτοῦ.
Τὸ νὰ καταφέρῃς νὰ κόψῃς κάθε τί, ποὺ γίνετια ῥουτίνα, εἶναι ἡ μεγαλυτέρα νίκη ποὺ μπορεῖς νὰ ἐπιτύχῃς ἐνάντια στὸν τεμπέλη ἑαυτό σου, αὐτὸν ποὺ σὲ ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ νὰ ἐκπληρώσῃς τὸ Πεπρωμένο σου.

Τὸ «Ἀντίο» στὸ Παρελθόν πίσω σου… εἶναι τὸ καλλίτερο «Καλωσόρισες» στὸ Μέλλον σου μπροστά.
Ὅταν μπορέσῃς νὰ νικήσῃς τὴν Συνήθεια,
…Εἶσαι Ἐλεύθερος…!!!

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

«Ὅταν θὰ μπορέσῃς νὰ νικήσῃς τὴν Συνήθεια εἶσαι Ἐλεύθερος!!!»
Καταπληκτικὴ διατύπωσις ἀπὸ τὸν φίλο μας Νικόλα…
«Εἶσαι Ἐλεύθερος ὅταν θὰ ξεπεράσῃς ὅλα αὐτὰ τὰ βαρίδια ποὺ σὲ κρατοῦν δέσμιο τῆς συνηθείας, τοῦ ἐθισμοῦ, τοῦ Χθές.»
Κι ἐκεῖ τελικῶς εἶναι μία μοναδικὴ δίοδος γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ περάσουμε στὸ ἄλλο κομμάτι τῆς Πραγματικότητος, αὐτὸ ποὺ ἀφορᾷ στὴν Ἀναδόμησι… Νὰ ξεφύγουμε δῆλα δὴ ἀπὸ τὴν μεμψιμοιρία καὶ τὸν πόνο ποὺ προκαλοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔως τώρα μᾶς καταστρέφουν…

Διότι Ἐλεύθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν φοβᾶται…
Δὲν φοβᾶσαι ὅμως ἤ ὅταν γνωρίζῃς ἤ ὅταν ἔχῃς ἀποδεσμευθῇ ἀπὸ πλᾶνες…
Δῆλα δὴ Ἐλεύθερος γίνεται αὐτὸς ποὺ κερδίζει βῆμα τὸ βῆμα τὴν ἀποκοπή του ἀπὸ τὰ βαρίδια, ποὺ ἔως ἐχθὲς τὸν κρατοῦσαν ὑπὸ τὸ βάρος τους…
Ἐλεύθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν ξύπνησε ἥρωας ἀλλὰ ποὺ «κτίζει» κομματάκι κομματάκι ὅλο ἐκεῖνο τὸ οἰκοδόμημα τοῦ ἥρωος μέσα του…
Τὸ σημαντικότερον ὅμως εἶναι νὰ μπορῇ νὰ ἐντοπίσῃ καὶ τελικῶς νὰ ἀποκόψῃ καὶ νὰ πετάξῃ ἀπὸ ἐπάνω του ὅλα αὐτὰ ποὺ τὸν ὁδηγοῦσαν στὸ νὰ σαπίζῃ καὶ νὰ βρωμᾶ γάγγραινα…

Ἐλεύθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ Γνωρίζει πὼς γιὰ νὰ ζήσῃ τὸ σῶμα, πρέπει νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν ἀσθένεια…
Ἀκόμη κι ἐὰν ἡ ἀσθένεια ἔχει ἁπλωθῇ σὲ ὅλα τὰ μέλη τοῦ ὀργανισμοῦ…
Καὶ μόνον ὅταν ἀποκτοῦμε τὸ θάρρος ποὺ ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ σπάσουμε ΜΟΝΟΙ μας τὸ ἀπόστημα ποὺ κουβαλοῦμε μέσα μας, μόνον τότε ἔχουμε δικαίωμα στὴν Ζωή! Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ πὼς θὰ χάσουμε κάποια ἀπαραίτητα καὶ σημαντικὰ μέλη μας… Ἀκόμη καὶ τότε…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Ἡ ἀληθινὴ ἐπανάστασις εἶναι κατὰ τοῦ ἰδίου σου τοῦ ἑαυτοῦ.

Leave a Reply